2019-10-02

Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły. Konsultacje projektu harmonogramu prac

 

Konsultacje projektu harmonogramu prac Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o żegludze śródlądowej, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 z późń. zm.) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu związanego z przygotowaniem planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI

 

Konsultacjom publicznym podlega Harmonogram prac związanych ze sporządzaniem planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji.

W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pn. „Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły” poniżej zamieszczono harmonogram i program prac, który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań wraz z podaniem terminów ich realizacji.

 

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej.

Harmonogram i program prac

Opis harmonogramu i zakresu prac

 

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne do wglądu pod adresem:

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Piętro III, pok. 313

 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

 

Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów można wnosić od 2 października do 4 listopada 2019 r.

• drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail,

• drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ",

• osobiście w siedzibie MGMiŻŚ

 

Dane teleadresowe:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa e-mail: drogiwodne@mgm.gov.pl

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej:

Załączniki

  Zaktualizowany harm...gram prac.pdf 403,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela uwag po konsultacjach.pdf 402,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się