Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-07 10:49:26  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 440972

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1794935
user_idpuste2500048
fobject_idpuste440972
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14487
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-20 14:18:11  Katarzyna Gałecka

Utworzono zamówienie publiczne 14487 o nazwie 'BA.ZZP.2611.6.2018.KG Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14487
namepusteBA.ZZP.2611.6.2018.KG Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych
contract_subjectpusteZaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migr
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
deadlinepuste2018-11-05
publishfrompuste2018-09-20
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpusteBA.ZZP.2611.6.2018.KG
txtpuste

Ofertę należy złożyć do 5 litopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)

user_idpuste2500458
resource_idpuste954
language_idpuste1
bid_bondpuste60000.00
deadlinetimepusteArray
2018-09-25 13:59:38  Katarzyna Gałecka

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 litopada 2018 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</p> <p> W części załączniki zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)</p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</p> <p> W części załączniki zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Informacja o unieważnieniu postępowania (25.09.2018 r.)</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych (zwanej dalej &bdquo;ustawą&rdquo;), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego na <em>zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych; znak postępowania BA.ZZP.2611.6.2018.KG </em>zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.</p> <p align="center"> <strong>UZASADNIENIE</strong></p> <p> Unieważnienie postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zam&oacute;wienia publicznego.<br /> W dniu 20 września 2018 roku przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej&nbsp; ogłoszenie o zam&oacute;wieniu. Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2018 r. (sobota). Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych specyfikację istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zam&oacute;wieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia nie została opublikowana w terminie wynikającym z przepis&oacute;w ustawy, gdyż Zamawiający nie miał możliwości publikacji dokumentacji w sobotę.</p> <p> Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia w terminie p&oacute;źniejszych niż publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu niesie za sobą konsekwencje, kt&oacute;re mogą wpłynąć na wynik postępowania, w szczeg&oacute;lności skr&oacute;cony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia oraz faktyczny termin składania ofert.</p> <p> Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, kt&oacute;re miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.</p> <p> Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.</p> <p> <strong><span style="color:#ff0000;">Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 25.07.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia nr BA.ZZP.2611.9.2018.KG, kt&oacute;rego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).</span></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 5 litopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)

Ofertę należy złożyć do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.09.2018 r.)

Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych; znak postępowania BA.ZZP.2611.6.2018.KG zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 20 września 2018 roku przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2018 r. (sobota). Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie została opublikowana w terminie wynikającym z przepisów ustawy, gdyż Zamawiający nie miał możliwości publikacji dokumentacji w sobotę.

Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie późniejszych niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu niesie za sobą konsekwencje, które mogą wpłynąć na wynik postępowania, w szczególności skrócony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz faktyczny termin składania ofert.

Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 25.07.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia nr BA.ZZP.2611.9.2018.KG, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).

2018-09-25 14:26:57  Katarzyna Gałecka

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</p> <p> W części załączniki zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Informacja o unieważnieniu postępowania (25.09.2018 r.)</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych (zwanej dalej &bdquo;ustawą&rdquo;), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego na <em>zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych; znak postępowania BA.ZZP.2611.6.2018.KG </em>zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.</p> <p align="center"> <strong>UZASADNIENIE</strong></p> <p> Unieważnienie postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zam&oacute;wienia publicznego.<br /> W dniu 20 września 2018 roku przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej&nbsp; ogłoszenie o zam&oacute;wieniu. Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2018 r. (sobota). Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych specyfikację istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zam&oacute;wieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia nie została opublikowana w terminie wynikającym z przepis&oacute;w ustawy, gdyż Zamawiający nie miał możliwości publikacji dokumentacji w sobotę.</p> <p> Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia w terminie p&oacute;źniejszych niż publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu niesie za sobą konsekwencje, kt&oacute;re mogą wpłynąć na wynik postępowania, w szczeg&oacute;lności skr&oacute;cony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia oraz faktyczny termin składania ofert.</p> <p> Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, kt&oacute;re miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.</p> <p> Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.</p> <p> <strong><span style="color:#ff0000;">Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 25.07.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia nr BA.ZZP.2611.9.2018.KG, kt&oacute;rego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).</span></strong></p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</p> <p> W części załączniki zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Informacja o unieważnieniu postępowania (25.09.2018 r.)</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych (zwanej dalej &bdquo;ustawą&rdquo;), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego na <em>zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych; znak postępowania BA.ZZP.2611.6.2018.KG </em>zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.</p> <p align="center"> <strong>UZASADNIENIE</strong></p> <p> Unieważnienie postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zam&oacute;wienia publicznego.<br /> W dniu 20 września 2018 roku przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej&nbsp; ogłoszenie o zam&oacute;wieniu. Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2018 r. (sobota). Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych specyfikację istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zam&oacute;wieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia nie została opublikowana w terminie wynikającym z przepis&oacute;w ustawy, gdyż Zamawiający nie miał możliwości publikacji dokumentacji w sobotę.</p> <p> Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia w terminie p&oacute;źniejszych niż publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu niesie za sobą konsekwencje, kt&oacute;re mogą wpłynąć na wynik postępowania, w szczeg&oacute;lności skr&oacute;cony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia oraz faktyczny termin składania ofert.</p> <p> Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, kt&oacute;re miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.</p> <p> Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.</p> <p> <strong><span style="color:#ff0000;">Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia nr BA.ZZP.2611.9.2018.KG, kt&oacute;rego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).</span></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.09.2018 r.)

Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych; znak postępowania BA.ZZP.2611.6.2018.KG zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 20 września 2018 roku przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2018 r. (sobota). Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie została opublikowana w terminie wynikającym z przepisów ustawy, gdyż Zamawiający nie miał możliwości publikacji dokumentacji w sobotę.

Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie późniejszych niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu niesie za sobą konsekwencje, które mogą wpłynąć na wynik postępowania, w szczególności skrócony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz faktyczny termin składania ofert.

Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 25.07.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia nr BA.ZZP.2611.9.2018.KG, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).

Ofertę należy złożyć do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.09.2018 r.)

Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych; znak postępowania BA.ZZP.2611.6.2018.KG zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 20 września 2018 roku przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2018 r. (sobota). Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie została opublikowana w terminie wynikającym z przepisów ustawy, gdyż Zamawiający nie miał możliwości publikacji dokumentacji w sobotę.

Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie późniejszych niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu niesie za sobą konsekwencje, które mogą wpłynąć na wynik postępowania, w szczególności skrócony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz faktyczny termin składania ofert.

Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia nr BA.ZZP.2611.9.2018.KG, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).

2018-11-07 10:48:05  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Pole user_id zmieniło wartość z '2500458' na '2500048'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
user_id25004582500048
2018-11-07 10:49:26  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-01 13:39:55 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-01-01 13:39:55 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-12-31' na '2020-01-01'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-12-312020-01-01

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się