Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-18 14:14:09  andrzejh1234 andrzejh1234

Utworzono artykuł 283304 o nazwie 'Konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste283304
user_idpuste2502006
resource_idpuste954
namepusteKonsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy
category_idpuste47759
language_idpuste1
shortpusteKonsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy
fullpuste

Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019   r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Projekt dokumentu zostanie opublikowany również na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 18 czerwca 2020 r.:

- drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres apgw@mgm.gov.plw tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne IP";

-  drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, który zostanie zamieszczony na stronie www.apgw.gov.pl,

-  drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne IP". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r.

·         osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz projektu www.apgw.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajduje się w pliku poniżej.

publishfrompuste2019-12-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonsultacje-spoleczne-projektu-przegladu-istotnych-problemow-gospodarki-wodnej-dla-obszarow-dorzeczy
2019-12-18 14:16:25  andrzejh1234 andrzejh1234

Pole full zmieniło wartość z '<p> Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu cel&oacute;w środowiskowych, w szczeg&oacute;lności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji plan&oacute;w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019&nbsp;&nbsp; r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, kt&oacute;rego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:</p> <p align="center"> <strong>Przegląd istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej dla obszar&oacute;w dorzeczy</strong></p> <p> Projekt dokumentu zostanie opublikowany r&oacute;wnież na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.</p> <p> Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosk&oacute;w do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w terminie od dnia <strong>18 grudnia 2019 r.</strong> do dnia <strong>18 czerwca 2020 r.</strong>:</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> - drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres <a href="mailto:apgw@mgm.gov.pl">apgw@mgm.gov.pl</a>w tytule wiadomości wpisując &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;;</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> -&nbsp; drogą elektroniczną&nbsp;za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, kt&oacute;ry zostanie zamieszczony na stronie&nbsp;<a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>,</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> -&nbsp; drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z dopiskiem &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;. W przypadku uwag i wniosk&oacute;w zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie p&oacute;źniej niż w dniu 22 czerwca 2020 r.</p> <p style="margin-left:54.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</p> <p> Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.</p> <p> Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</p> <p> Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej oraz projektu <a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>.</p> <p> Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej znajduje się w pliku poniżej.</p> ' na '<p> Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu cel&oacute;w środowiskowych, w szczeg&oacute;lności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji plan&oacute;w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019&nbsp;&nbsp; r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, kt&oacute;rego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Przegląd istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej dla obszar&oacute;w dorzeczy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> Projekt dokumentu zostanie opublikowany r&oacute;wnież na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.</p> <p> Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosk&oacute;w do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w terminie od dnia <strong>18 grudnia 2019 r.</strong> do dnia <strong>18 czerwca 2020 r.</strong>:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres <a href="mailto:apgw@mgm.gov.pl">apgw@mgm.gov.pl</a>w tytule wiadomości wpisując &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;;</li> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą elektroniczną&nbsp;za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, kt&oacute;ry zostanie zamieszczony na stronie&nbsp;<a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z dopiskiem &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;. W przypadku uwag i wniosk&oacute;w zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie p&oacute;źniej niż w dniu 22 czerwca 2020 r.</li> <li style="margin-left: 54pt;"> osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</li> </ul> <p> Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.</p> <p> Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</p> <p> Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej oraz projektu <a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>.</p> <p> Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej znajduje się w pliku poniżej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019   r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Projekt dokumentu zostanie opublikowany również na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 18 czerwca 2020 r.:

- drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres apgw@mgm.gov.plw tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne IP";

-  drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, który zostanie zamieszczony na stronie www.apgw.gov.pl,

-  drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne IP". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r.

·         osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz projektu www.apgw.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajduje się w pliku poniżej.

Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019   r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:

 

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

 

Projekt dokumentu zostanie opublikowany również na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 18 czerwca 2020 r.:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres apgw@mgm.gov.plw tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne IP";
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, który zostanie zamieszczony na stronie www.apgw.gov.pl,
 • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne IP". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r.
 • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz projektu www.apgw.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajduje się w pliku poniżej.

2019-12-18 14:17:01  andrzejh1234 andrzejh1234

Pole full zmieniło wartość z '<p> Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu cel&oacute;w środowiskowych, w szczeg&oacute;lności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji plan&oacute;w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019&nbsp;&nbsp; r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, kt&oacute;rego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Przegląd istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej dla obszar&oacute;w dorzeczy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> Projekt dokumentu zostanie opublikowany r&oacute;wnież na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.</p> <p> Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosk&oacute;w do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w terminie od dnia <strong>18 grudnia 2019 r.</strong> do dnia <strong>18 czerwca 2020 r.</strong>:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres <a href="mailto:apgw@mgm.gov.pl">apgw@mgm.gov.pl</a>w tytule wiadomości wpisując &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;;</li> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą elektroniczną&nbsp;za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, kt&oacute;ry zostanie zamieszczony na stronie&nbsp;<a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z dopiskiem &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;. W przypadku uwag i wniosk&oacute;w zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie p&oacute;źniej niż w dniu 22 czerwca 2020 r.</li> <li style="margin-left: 54pt;"> osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</li> </ul> <p> Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.</p> <p> Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</p> <p> Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej oraz projektu <a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>.</p> <p> Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej znajduje się w pliku poniżej.</p> ' na '<p> Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu cel&oacute;w środowiskowych, w szczeg&oacute;lności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji plan&oacute;w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019&nbsp;&nbsp; r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, kt&oacute;rego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Przegląd istotnych problem&oacute;w gospodarki wodnej dla obszar&oacute;w dorzeczy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> Projekt dokumentu zostanie opublikowany r&oacute;wnież na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosk&oacute;w do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, w terminie od dnia <strong>18 grudnia 2019 r.</strong> do dnia <strong>18 czerwca 2020 r.</strong>:</p> <ul> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres <a href="mailto:apgw@mgm.gov.pl">apgw@mgm.gov.pl</a>w tytule wiadomości wpisując &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;;</li> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą elektroniczną&nbsp;za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, kt&oacute;ry zostanie zamieszczony na stronie&nbsp;<a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>,</li> <li style="margin-left: 54pt;"> drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z dopiskiem &bdquo;konsultacje społeczne IP&quot;. W przypadku uwag i wniosk&oacute;w zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie p&oacute;źniej niż w dniu 22 czerwca 2020 r.</li> <li style="margin-left: 54pt;"> osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</li> </ul> <p> Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej oraz projektu <a href="http://www.apgw.gov.pl">www.apgw.gov.pl</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej znajduje się w pliku poniżej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019   r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:

 

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

 

Projekt dokumentu zostanie opublikowany również na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 18 czerwca 2020 r.:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres apgw@mgm.gov.plw tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne IP";
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, który zostanie zamieszczony na stronie www.apgw.gov.pl,
 • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne IP". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r.
 • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz projektu www.apgw.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajduje się w pliku poniżej.

Na podstawie art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019   r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170), w celu zgłoszenia uwag projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu:

 

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

 

Projekt dokumentu zostanie opublikowany również na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.

 

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 18 czerwca 2020 r.:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres apgw@mgm.gov.plw tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne IP";
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, który zostanie zamieszczony na stronie www.apgw.gov.pl,
 • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne IP". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r.
 • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Informacje dotyczące projektu dokumentu i jego konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz projektu www.apgw.gov.pl.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu konsultacji społecznych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajduje się w pliku poniżej.

2019-12-18 14:17:01  andrzejh1234 andrzejh1234

Załączono plik 685266

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2656069
user_idpuste2502006
fobject_idpuste685266
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste283304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-18 14:17:01  andrzejh1234 andrzejh1234

Załączono plik 685267

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2656070
user_idpuste2502006
fobject_idpuste685267
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste283304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-18 14:17:01  andrzejh1234 andrzejh1234

Załączono plik 685268

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2656071
user_idpuste2502006
fobject_idpuste685268
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste283304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-18 14:17:01  andrzejh1234 andrzejh1234

Załączono plik 685269

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2656072
user_idpuste2502006
fobject_idpuste685269
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste283304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-18 14:17:01  andrzejh1234 andrzejh1234

Załączono plik 685270

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2656073
user_idpuste2502006
fobject_idpuste685270
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste283304
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się