Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-21 14:25:13  Mariusz Chrzanowski

Utworzono artykuł 266096 o nazwie 'Opracowanie z zakresu prac planistycznych i infrastruktury punktowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste266096
user_idpuste2500144
resource_idpuste954
namepusteOpracowanie z zakresu prac planistycznych i infrastruktury punktowej
category_idpuste11239
language_idpuste1
shortpusteOpracowanie pn. „Wytyczne dotyczące przygotowania przez jednostki samorządu terytorialnego dokumentów planistycznych obejmujących śródlądowe drogi wodne oraz planowania infrastruktury punktowej”
fullpuste

Wykonanie opracowania pn. „Wytyczne dotyczące przygotowania przez jednostki samorządu terytorialnego dokumentów planistycznych obejmujących śródlądowe drogi wodne oraz planowania infrastruktury punktowej”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie:

1.       propozycji treści zapisów, jakie jednostki samorządu terytorialnego powinny uwzględniać w dokumentach planistycznych odnoszących się bezpośrednio do śródlądowych dróg wodnych oraz powiązanej infrastruktury punktowej (np. port śródlądowy, nabrzeże przeładunkowe),

2.       zaleceń dotyczących planowania portu śródlądowego wraz z wymaganą infrastrukturą, wskazujących rozwiązania w obrębie jej odpowiedniego zagospodarowania oraz powiązania z poszczególnymi gałęziami transportu (wodny śródlądowy, drogowy i kolejowy).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferta powinna zostać sporządzona na  „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: lukasz.pieron@mgm.gov.pl do dnia 28.10.2019 r., godz. 9.00.

W temacie e-maila proszę podać „Zamówienie - wytyczne”.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;

3)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4)      Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5)      podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6)      posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl.

publishfrompuste2019-10-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteopracowanie-z-zakresu-prac-planistycznych-i-infrastruktury-punktowej
2019-10-21 14:25:14  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 646701

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2487000
user_idpuste2500144
fobject_idpuste646701
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste266096
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 14:25:14  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 646702

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2487001
user_idpuste2500144
fobject_idpuste646702
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste266096
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 14:25:14  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 646703

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2487002
user_idpuste2500144
fobject_idpuste646703
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste266096
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 14:25:14  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 646705

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2487003
user_idpuste2500144
fobject_idpuste646705
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste266096
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się