Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-20 12:16:10  Joanna Jaworska

Utworzono artykuł 249745 o nazwie 'Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste249745
user_idpuste2500692
resource_idpuste954
namepusteOpracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie
category_idpuste11239
language_idpuste1
shortpusteOpracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie
fullpuste

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.
 

Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: malgorzata.bialoszewska@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

4)      W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl .

publishfrompuste2019-08-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteopracowanie-koncepcji-zaprojektowanie-i-przygotowanie-do-druku-albumu-fotograficznego-poswieconego-wydarzeniu-swiatowe-dni-morza-w-szczecinie
2019-08-20 12:36:30  Joanna Jaworska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.<br /> &nbsp;</p> <p> Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:malgorzata.bialoszewska@mgm.gov.pl">malgorzata.bialoszewska@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong><br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.<br /> <br /> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b og&oacute;lnego rozporządzenia o&nbsp;ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.<em>przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy </em>na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z kt&oacute;rymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; posiada Pani/Pan prawo dostępu do:</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a> .</p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.<br /> &nbsp;</p> <p> Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong><br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.<br /> <br /> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b og&oacute;lnego rozporządzenia o&nbsp;ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.<em>przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy </em>na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z kt&oacute;rymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; posiada Pani/Pan prawo dostępu do:</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a> .</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.
 

Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: malgorzata.bialoszewska@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

4)      W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl .

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.
 

Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

4)      W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl .

2019-08-22 15:23:06  Joanna Jaworska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.<br /> &nbsp;</p> <p> Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong><br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.<br /> <br /> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b og&oacute;lnego rozporządzenia o&nbsp;ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.<em>przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy </em>na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z kt&oacute;rymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; posiada Pani/Pan prawo dostępu do:</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego inicjatywie jaką był &bdquo;Rejs Niepodległości&rdquo; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a> .</p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.<br /> &nbsp;</p> <p> Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong><br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679<br /> z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119<br /> z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej<br /> i Żeglugi Śr&oacute;dlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b og&oacute;lnego rozporządzenia o&nbsp;ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.<em>przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy </em>na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu&nbsp; jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z kt&oacute;rymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie<br /> i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakimi były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; posiada Pani/Pan prawo dostępu do:</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.<br /> o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a> .</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> <strong><span style="color:#ff0000;">UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong></span></strong></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.
 

Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

4)      W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl .

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.
 

Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakim były „Światowe Dni Morza”;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu  jakim były „Światowe Dni Morza”;

4)      W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie
i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakimi były „Światowe Dni Morza”;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakim były „Światowe Dni Morza” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl .

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

2019-08-22 15:23:34  Joanna Jaworska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.<br /> &nbsp;</p> <p> Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong><br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679<br /> z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119<br /> z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej<br /> i Żeglugi Śr&oacute;dlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b og&oacute;lnego rozporządzenia o&nbsp;ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.<em>przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy </em>na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu&nbsp; jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z kt&oacute;rymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie<br /> i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakimi były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; posiada Pani/Pan prawo dostępu do:</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.<br /> o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a> .</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> <strong><span style="color:#ff0000;">UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong></span></strong></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.<br /> &nbsp;</p> <p> Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 22 sierpnia 2019 r.</strong><br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679<br /> z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119<br /> z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej<br /> i Żeglugi Śr&oacute;dlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b og&oacute;lnego rozporządzenia o&nbsp;ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.<em>przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy </em>na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu&nbsp; jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z kt&oacute;rymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie<br /> i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakimi były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo;;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; posiada Pani/Pan prawo dostępu do:</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> - wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie&nbsp; do&nbsp; druku&nbsp; albumu,&nbsp; poświęconego wydarzeniu jakim były &bdquo;Światowe Dni Morza&rdquo; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.<br /> o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> 9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a> .</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:71.4pt;"> <strong><span style="color:#ff0000;">UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a> <strong>do dnia 26 sierpnia 2019 r.</strong></span></strong></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.
 

Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakim były „Światowe Dni Morza”;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu  jakim były „Światowe Dni Morza”;

4)      W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie
i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakimi były „Światowe Dni Morza”;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakim były „Światowe Dni Morza” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl .

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie  do  druku  albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie.
 

Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakim były „Światowe Dni Morza”;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu  jakim były „Światowe Dni Morza”;

4)      W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na zaprojektowanie, wykonanie
i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakimi były „Światowe Dni Morza”;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na zaprojektowanie, wykonanie i przygotowanie  do  druku  albumu,  poświęconego wydarzeniu jakim były „Światowe Dni Morza” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl .

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Oferty cenowe wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: maritimesec@mgm.gov.pl do dnia 26 sierpnia 2019 r.

2019-08-22 15:23:35  Joanna Jaworska

Załączono plik 613584

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2353971
user_idpuste2500692
fobject_idpuste613584
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste249745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-22 15:23:35  Joanna Jaworska

Załączono plik 613586

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2353972
user_idpuste2500692
fobject_idpuste613586
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste249745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-22 15:23:35  Joanna Jaworska

Załączono plik 613587

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2353973
user_idpuste2500692
fobject_idpuste613587
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste249745
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się