Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-10 15:20:15  Dariusz Komorowski

Utworzono artykuł 239981 o nazwie 'Aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste239981
user_idpuste1526946
resource_idpuste954
namepusteAktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016
category_idpuste11239
language_idpuste1
shortpusteAktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016
fullpuste

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).

Termin:  realizacja zamówienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru – najniższa całkowita cena brutto oferty.

Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy
(w załączniku).

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres obd1@mgm.gov.pl.

Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres  obd1@mgm.gov.pl do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4.     Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

a.  w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

b.  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5.     Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6.     Posiada Pani/Pan prawo do:

a.  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9.     Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

publishfrompuste2019-07-10 00:00:00
_activepuste1
slugpusteaktualizacja-konfiguracja-i-migracja-serwerow-poczty-microsoft-exchange-oraz-kontrolerow-domeny-microsoft-server-do-wersji-2016
2019-07-17 09:58:37  Dariusz Komorowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <u>Informacje dla oferent&oacute;w dotyczące zam&oacute;wienia objętego zapytaniem:<br /> </u><br /> <br /> <strong>Opis przedmiotu zam&oacute;wienia:<br /> <br /> </strong>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwer&oacute;w poczty Microsoft Exchange oraz kontroler&oacute;w domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).</p> <p> <strong>Termin:</strong>&nbsp; realizacja zam&oacute;wienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.<br /> &nbsp;<br /> Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.<br /> &nbsp;<br /> Zamawiający nie stawia dodatkowych warunk&oacute;w udziału w postępowaniu.<br /> <br /> W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zam&oacute;wienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).<br /> <br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z&nbsp;właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokument&oacute;w.<br /> <br /> Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w&nbsp;rozumieniu ustawy Prawo Zam&oacute;wień Publicznych.<br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie r&oacute;wnież prawo do negocjacji warunk&oacute;w po wyborze oferty oraz rezygnacji z&nbsp;zam&oacute;wienia bez podania przyczyny.<br /> <br /> <strong>Kryterium wyboru &ndash; najniższa całkowita cena brutto oferty.<br /> <br /> Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy </strong>(w załączniku).<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres &nbsp;<a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a> do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą<br /> w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia<br /> i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)<em>;</em></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z&nbsp;o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z&nbsp;Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> c.&nbsp; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,&nbsp; 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a></p> ' na '<p> <u>Informacje dla oferent&oacute;w dotyczące zam&oacute;wienia objętego zapytaniem:<br /> </u><br /> <br /> <strong>Opis przedmiotu zam&oacute;wienia:<br /> <br /> </strong>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwer&oacute;w poczty Microsoft Exchange oraz kontroler&oacute;w domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).</p> <p> <strong>Termin:</strong>&nbsp; realizacja zam&oacute;wienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.<br /> &nbsp;<br /> Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.<br /> &nbsp;<br /> Zamawiający nie stawia dodatkowych warunk&oacute;w udziału w postępowaniu.<br /> <br /> W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zam&oacute;wienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).<br /> <br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z&nbsp;właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokument&oacute;w.<br /> <br /> Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w&nbsp;rozumieniu ustawy Prawo Zam&oacute;wień Publicznych.<br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie r&oacute;wnież prawo do negocjacji warunk&oacute;w po wyborze oferty oraz rezygnacji z&nbsp;zam&oacute;wienia bez podania przyczyny.<br /> <br /> <strong>Kryterium wyboru &ndash; najniższa całkowita cena brutto oferty.<br /> <br /> Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy </strong>(w załączniku).<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres &nbsp;<a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a> do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.</p> <p> <strong>UWAGA!</strong> W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku &quot;Pytania i odp 17.07.2019.docx&quot;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą<br /> w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia<br /> i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)<em>;</em></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z&nbsp;o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z&nbsp;Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> c.&nbsp; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,&nbsp; 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).

Termin:  realizacja zamówienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru – najniższa całkowita cena brutto oferty.

Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy
(w załączniku).

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres obd1@mgm.gov.pl.

Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres  obd1@mgm.gov.pl do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4.     Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

a.  w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

b.  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5.     Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6.     Posiada Pani/Pan prawo do:

a.  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9.     Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).

Termin:  realizacja zamówienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru – najniższa całkowita cena brutto oferty.

Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy
(w załączniku).

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres obd1@mgm.gov.pl.

Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres  obd1@mgm.gov.pl do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.

UWAGA! W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku "Pytania i odp 17.07.2019.docx".

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4.     Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

a.  w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

b.  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5.     Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6.     Posiada Pani/Pan prawo do:

a.  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9.     Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

2019-07-17 09:59:47  Dariusz Komorowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <u>Informacje dla oferent&oacute;w dotyczące zam&oacute;wienia objętego zapytaniem:<br /> </u><br /> <br /> <strong>Opis przedmiotu zam&oacute;wienia:<br /> <br /> </strong>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwer&oacute;w poczty Microsoft Exchange oraz kontroler&oacute;w domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).</p> <p> <strong>Termin:</strong>&nbsp; realizacja zam&oacute;wienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.<br /> &nbsp;<br /> Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.<br /> &nbsp;<br /> Zamawiający nie stawia dodatkowych warunk&oacute;w udziału w postępowaniu.<br /> <br /> W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zam&oacute;wienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).<br /> <br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z&nbsp;właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokument&oacute;w.<br /> <br /> Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w&nbsp;rozumieniu ustawy Prawo Zam&oacute;wień Publicznych.<br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie r&oacute;wnież prawo do negocjacji warunk&oacute;w po wyborze oferty oraz rezygnacji z&nbsp;zam&oacute;wienia bez podania przyczyny.<br /> <br /> <strong>Kryterium wyboru &ndash; najniższa całkowita cena brutto oferty.<br /> <br /> Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy </strong>(w załączniku).<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres &nbsp;<a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a> do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.</p> <p> <strong>UWAGA!</strong> W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku &quot;Pytania i odp 17.07.2019.docx&quot;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą<br /> w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia<br /> i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)<em>;</em></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z&nbsp;o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z&nbsp;Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> c.&nbsp; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,&nbsp; 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a></p> ' na '<p> <u>Informacje dla oferent&oacute;w dotyczące zam&oacute;wienia objętego zapytaniem:<br /> </u><br /> <br /> <strong>Opis przedmiotu zam&oacute;wienia:<br /> <br /> </strong>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwer&oacute;w poczty Microsoft Exchange oraz kontroler&oacute;w domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).</p> <p> <strong>Termin:</strong>&nbsp; realizacja zam&oacute;wienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.<br /> &nbsp;<br /> Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.<br /> &nbsp;<br /> Zamawiający nie stawia dodatkowych warunk&oacute;w udziału w postępowaniu.<br /> <br /> W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zam&oacute;wienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).<br /> <br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z&nbsp;właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokument&oacute;w.<br /> <br /> Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w&nbsp;rozumieniu ustawy Prawo Zam&oacute;wień Publicznych.<br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie r&oacute;wnież prawo do negocjacji warunk&oacute;w po wyborze oferty oraz rezygnacji z&nbsp;zam&oacute;wienia bez podania przyczyny.<br /> <br /> <strong>Kryterium wyboru &ndash; najniższa całkowita cena brutto oferty.<br /> <br /> Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy </strong>(w załączniku).<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres &nbsp;<a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a> do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>UWAGA!</strong> W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku &quot;Pytania i odp 17.07.2019.docx&quot;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą<br /> w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia<br /> i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)<em>;</em></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z&nbsp;o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z&nbsp;Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> c.&nbsp; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,&nbsp; 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).

Termin:  realizacja zamówienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru – najniższa całkowita cena brutto oferty.

Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy
(w załączniku).

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres obd1@mgm.gov.pl.

Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres  obd1@mgm.gov.pl do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.

UWAGA! W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku "Pytania i odp 17.07.2019.docx".

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4.     Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

a.  w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

b.  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5.     Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6.     Posiada Pani/Pan prawo do:

a.  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9.     Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).

Termin:  realizacja zamówienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru – najniższa całkowita cena brutto oferty.

Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy
(w załączniku).

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres obd1@mgm.gov.pl.

Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres  obd1@mgm.gov.pl do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.

 

UWAGA! W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku "Pytania i odp 17.07.2019.docx".

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4.     Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

a.  w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

b.  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5.     Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6.     Posiada Pani/Pan prawo do:

a.  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9.     Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

2019-07-17 10:00:57  Dariusz Komorowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-18 15:53:59  Dariusz Komorowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <u>Informacje dla oferent&oacute;w dotyczące zam&oacute;wienia objętego zapytaniem:<br /> </u><br /> <br /> <strong>Opis przedmiotu zam&oacute;wienia:<br /> <br /> </strong>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwer&oacute;w poczty Microsoft Exchange oraz kontroler&oacute;w domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).</p> <p> <strong>Termin:</strong>&nbsp; realizacja zam&oacute;wienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.<br /> &nbsp;<br /> Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.<br /> &nbsp;<br /> Zamawiający nie stawia dodatkowych warunk&oacute;w udziału w postępowaniu.<br /> <br /> W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zam&oacute;wienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).<br /> <br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z&nbsp;właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokument&oacute;w.<br /> <br /> Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w&nbsp;rozumieniu ustawy Prawo Zam&oacute;wień Publicznych.<br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie r&oacute;wnież prawo do negocjacji warunk&oacute;w po wyborze oferty oraz rezygnacji z&nbsp;zam&oacute;wienia bez podania przyczyny.<br /> <br /> <strong>Kryterium wyboru &ndash; najniższa całkowita cena brutto oferty.<br /> <br /> Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy </strong>(w załączniku).<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres &nbsp;<a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a> do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>UWAGA!</strong> W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku &quot;Pytania i odp 17.07.2019.docx&quot;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą<br /> w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia<br /> i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)<em>;</em></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z&nbsp;o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z&nbsp;Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> c.&nbsp; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,&nbsp; 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a></p> ' na '<p> <u>Informacje dla oferent&oacute;w dotyczące zam&oacute;wienia objętego zapytaniem:<br /> </u><br /> <br /> <strong>Opis przedmiotu zam&oacute;wienia:<br /> <br /> </strong>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwer&oacute;w poczty Microsoft Exchange oraz kontroler&oacute;w domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).</p> <p> <strong>Termin:</strong>&nbsp; realizacja zam&oacute;wienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.<br /> &nbsp;<br /> Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.<br /> &nbsp;<br /> Zamawiający nie stawia dodatkowych warunk&oacute;w udziału w postępowaniu.<br /> <br /> W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zam&oacute;wienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).<br /> <br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z&nbsp;właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokument&oacute;w.<br /> <br /> Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w&nbsp;rozumieniu ustawy Prawo Zam&oacute;wień Publicznych.<br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie r&oacute;wnież prawo do negocjacji warunk&oacute;w po wyborze oferty oraz rezygnacji z&nbsp;zam&oacute;wienia bez podania przyczyny.<br /> <br /> <strong>Kryterium wyboru &ndash; najniższa całkowita cena brutto oferty.<br /> <br /> Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy </strong>(w załączniku).<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres &nbsp;<a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a> do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>UWAGA!</strong> W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku &quot;Pytania i odp 17.07.2019.docx&quot;.</p> <p> <strong>UWAGA!</strong> W dniu 18.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku &quot;Pytania i odp 18.07.2019.docx&quot;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą<br /> w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia<br /> i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)<em>;</em></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z&nbsp;o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> a.&nbsp; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> b.&nbsp; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z&nbsp;Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją,</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> c.&nbsp; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,&nbsp; 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).

Termin:  realizacja zamówienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru – najniższa całkowita cena brutto oferty.

Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy
(w załączniku).

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres obd1@mgm.gov.pl.

Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres  obd1@mgm.gov.pl do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.

 

UWAGA! W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku "Pytania i odp 17.07.2019.docx".

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4.     Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

a.  w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

b.  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5.     Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6.     Posiada Pani/Pan prawo do:

a.  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9.     Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku).

Termin:  realizacja zamówienia do 15 dni od dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego Formularza ofertowo - cenowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy (w załączniku).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kryterium wyboru – najniższa całkowita cena brutto oferty.

Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru umowy
(w załączniku).

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailową na adres obd1@mgm.gov.pl.

Oferty należy złożyć wyłącznie drogą mailową na adres  obd1@mgm.gov.pl do dnia 23.07.2019r. do godziny 11:00.

 

UWAGA! W dniu 17.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku "Pytania i odp 17.07.2019.docx".

UWAGA! W dniu 18.07.2019 udzielono odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku "Pytania i odp 18.07.2019.docx".

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

a.  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4.     Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

a.  w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

b.  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5.     Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6.     Posiada Pani/Pan prawo do:

a.  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9.     Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

2019-07-18 15:53:59  Dariusz Komorowski

Załączono plik 593904

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2288002
user_idpuste1526946
fobject_idpuste593904
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste239981
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-18 15:53:59  Dariusz Komorowski

Załączono plik 593905

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2288003
user_idpuste1526946
fobject_idpuste593905
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste239981
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-18 15:53:59  Dariusz Komorowski

Załączono plik 597131

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2288004
user_idpuste1526946
fobject_idpuste597131
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste239981
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-18 15:53:59  Dariusz Komorowski

Załączono plik 598418

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2288005
user_idpuste1526946
fobject_idpuste598418
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste239981
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się