Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-27 12:06:59  andrzejh1234 andrzejh1234

Załączono plik 585496

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2239917
user_idpuste2502006
fobject_idpuste585496
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste236054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-27 12:06:59  andrzejh1234 andrzejh1234

Załączono plik 585497

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2239918
user_idpuste2502006
fobject_idpuste585497
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste236054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-27 12:06:58  andrzejh1234 andrzejh1234

Pole full zmieniło wartość z '<p align="right"> Warszawa, dn. 26 czerwca 2019 r.</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego</strong></p> <p align="center"> <strong>Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej do zagospodarowania w formie darowizny</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 4 kwietnia 2017 r. <em>w sprawie szczeg&oacute;łowego sposobu gospodarowania niekt&oacute;rymi składnikami majątku Skarbu Państwa</em> (Dz. U. z&nbsp;2017 r. poz. 729), zwanego dalej &bdquo;rozporządzeniem&rdquo;, informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i&nbsp;Żeglugi Śr&oacute;dlądowej posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, wymieniony w załączniku nr 1 do informacji, do zagospodarowania w formie darowizny.</p> <p> Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiot&oacute;w określonych w&nbsp;&sect; 39 ust. 1 rozporządzenia. Podmioty zainteresowane przejęciem składnika majątku w formie darowizny proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami &sect; 39 ust. 4 rozporządzenia.</p> <p> Wniosek musi zawierać dodatkowo oświadczenie podmiotu zainteresowanego o:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapoznaniu się ze stanem przedmiotu darowizny lub że ponosi on odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; braku zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu darowizny.</p> <p> Wnioski o przekazanie składnika majątku w formie darowizny należy składać do dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na adres:</p> <p> Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej</p> <p> Biuro Administracyjne</p> <p> ul. Nowy Świat 6/12</p> <p> 00-400 Warszawa</p> <p> Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej informuje, że wnioski, kt&oacute;re wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.</p> <p> Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Składnik można obejrzeć wdniach 28 czerwca &ndash; 2 lipca 2019 r. w Stoczni Darłowo M&amp;W sp&oacute;łka z&nbsp;ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. J&oacute;zefa Conrada 1 w Darłowie, na terenie kt&oacute;rej znajduje się składnik &ndash; po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22&nbsp;583 88 00 (uzgadnianie terminu w&nbsp;godzinach 8:15 &ndash; 16:15).</p> <p> Zapytania w sprawie szczeg&oacute;łowych informacji dotyczących składnika rzeczowego prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <br clear="all" /> <p align="right" style="margin-left:36.0pt;"> Załącznik nr 1</p> <p> Przedmiotem do zagospodarowania jest jacht żaglowy stanowiący mienie Skarbu Państwa &ndash; Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:37px;height:26px;"> <p align="center"> L.p.</p> </td> <td style="width:181px;height:26px;"> <p align="center"> Nazwa</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Nr inwentarzowy</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Wartość</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Data przyjęcia</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Uwagi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> 1.</p> </td> <td style="width:181px;"> <p> Jacht Żaglowy Zjawa IV</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> ST-773-00002</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> 114&nbsp;295,76 zł</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> 25.02.2019 r.</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> zbędny</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> Dane o jachcie:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Nazwa jachtu</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Zjawa IV</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Armator</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Port macierzysty</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Gdynia</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Bandera</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> polska</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Typ jednostki</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> jacht żaglowy &ndash; kecz bermudzki</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Numer na żaglu</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> POL 11</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Sygnał rozpoznawczy</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> SQMS</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Max./min. Ilość załogi</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 15 / 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Rok budowy</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 1949 / przebudowa 1983</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Wymiary gł&oacute;wne</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> długość maksymalna Lc = 20,90 m</p> <p> długość kadłuba Lw = 18,70 m</p> <p> szerokość całkowita Bc= 5,64 m</p> <p> wysokość boczna H = 3,20 m</p> <p> zanurzenie T = 2,00 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Silniki gł&oacute;wny</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> PZM Puck typ SW 680/195, o mocy 105kW</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Materiał kadłuba</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> drewno</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Instytucja klasyfikacyjna</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Polski Rejestr Statk&oacute;w S.A.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Symbol klasy</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> yKM</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Nadanie klasy PRS</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 05.09.1991 r.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Klasa PRS ważna do</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 05.12.2017 r. (do dnia wypadku)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Stan prawny według certyfikatu okrętowego</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Właściciel &ndash; Skarb Państwa Polskiego Ministerstwo Żeglugi (obecnie&nbsp; Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej)</p> <p> Armator &ndash; Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego Gł&oacute;wnej Kwatery Harcerstwa Polskiego w Gdyni</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje dodatkowe:</p> <p> 05.12.2016 r. &ndash; data wypadku, jacht wpłynął na mieliznę u wybrzeży Szwecji.</p> <p> Od dnia 27.03.2017 r. po podniesieniu jacht znajduje się na terenie stoczni w Darłowie. Za każdy dzień postoju jest naliczana opłata. Opłata wynosi 500 zł/dobę postoju.</p> <p> Aktualny stan techniczny jachtu &ndash; uszkodzony, szacowane koszty remontu 2&nbsp;320&nbsp;000,00 zł, opis uszkodzeń:</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wytarcie planek lewej burty na skutek kontaktu burty z piachem i kamieniami,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dziury w poszyciu lewej burty powstałe po kontakcie z kamieniami znajdującymi się na dnie,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; owalizacja otwor&oacute;w mocujących płyty boczne balastu zewnętrznego oraz uszkodzenie szpilek mocujących płyty balastu,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pęknięcie stępki na całej jej długości,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo;otwarcie zamka&rdquo; w rejonie przejścia płaskiej części stępki w stewę dziobową,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uszkodzenie steru, płetwy steru oraz trzonu sterowego,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; stewa rufowa &ndash; konstrukcja stalowa stewy wymaga remontu i ponownego osadzenia w&nbsp;konstrukcji jachtu,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozszczelnienie poszycia prawej burty oraz częściowo poszycia lewej burty (w części burty nie uszkodzonej przez wytarcie &ndash; wymagającej wymiany),</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przemieszczenie, przekoszenie i pęknięcie dennik&oacute;w &ndash; wymiany lub naprawy wymaga 10&nbsp;dennik&oacute;w i 25 wręg&oacute;w,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pokład konstrukcyjnie nie jest uszkodzony &ndash; wymaga przeglądu pokładnik&oacute;w i drobnych lokalnych napraw i doszczelnień,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naprawy całkowitej wymagają obie pokład&oacute;wki,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zniszczone zostało stanowisko sterowania &ndash; wymaga odbudowy,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wymiany lub kapitalnego remontu wymaga silnik &ndash; zalany i nie osuszony po zalaniu; wymiany będzie wymagać przekładnia,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wymiany wymagają wszystkie instalacje jachtowe: wodna, ściekowa, paliwowa, zęzowa, elektryczna, ogrzewania,,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gruntownego przeglądu i ewentualnych drobnych napraw wymagają maszty wraz z&nbsp;takielunkiem, wymiany wymagać będą niekt&oacute;re elementy takielunku, tj. szakle, ściągacze,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; całkowitej odbudowy wymaga zabudowa i wyposażenie wnętrza.</p> ' na '<p align="right"> Warszawa, dn. 26 czerwca 2019 r.</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego</strong></p> <p align="center"> <strong>Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej do zagospodarowania w formie darowizny</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 4 kwietnia 2017 r. <em>w sprawie szczeg&oacute;łowego sposobu gospodarowania niekt&oacute;rymi składnikami majątku Skarbu Państwa</em> (Dz. U. z&nbsp;2017 r. poz. 729), zwanego dalej &bdquo;rozporządzeniem&rdquo;, informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i&nbsp;Żeglugi Śr&oacute;dlądowej posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, wymieniony w załączniku nr 1 do informacji, do zagospodarowania w formie darowizny.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiot&oacute;w określonych w&nbsp;&sect; 39 ust. 1 rozporządzenia. Podmioty zainteresowane przejęciem składnika majątku w formie darowizny proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami &sect; 39 ust. 4 rozporządzenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wniosek musi zawierać dodatkowo oświadczenie podmiotu zainteresowanego o:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapoznaniu się ze stanem przedmiotu darowizny lub że ponosi on odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; braku zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu darowizny.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Wnioski o przekazanie składnika majątku w formie darowizny należy składać do dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej</p> <p> Biuro Administracyjne</p> <p> ul. Nowy Świat 6/12</p> <p> 00-400 Warszawa</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej informuje, że wnioski, kt&oacute;re wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.</p> <p> Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Składnik można obejrzeć wdniach 28 czerwca &ndash; 2 lipca 2019 r. w Stoczni Darłowo M&amp;W sp&oacute;łka z&nbsp;ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. J&oacute;zefa Conrada 1 w Darłowie, na terenie kt&oacute;rej znajduje się składnik &ndash; po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22&nbsp;583 88 00 (uzgadnianie terminu w&nbsp;godzinach 8:15 &ndash; 16:15).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zapytania w sprawie szczeg&oacute;łowych informacji dotyczących składnika rzeczowego prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right" style="margin-left:36.0pt;"> Załącznik nr 1</p> <p> Przedmiotem do zagospodarowania jest jacht żaglowy stanowiący mienie Skarbu Państwa &ndash; Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:37px;height:26px;"> <p align="center"> L.p.</p> </td> <td style="width:181px;height:26px;"> <p align="center"> Nazwa</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Nr inwentarzowy</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Wartość</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Data przyjęcia</p> </td> <td style="width:109px;height:26px;"> <p align="center"> Uwagi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> 1.</p> </td> <td style="width:181px;"> <p> Jacht Żaglowy Zjawa IV</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> ST-773-00002</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> 114&nbsp;295,76 zł</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> 25.02.2019 r.</p> </td> <td style="width:109px;"> <p> zbędny</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> Dane o jachcie:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Nazwa jachtu</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Zjawa IV</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Armator</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Port macierzysty</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Gdynia</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Bandera</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> polska</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Typ jednostki</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> jacht żaglowy &ndash; kecz bermudzki</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Numer na żaglu</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> POL 11</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Sygnał rozpoznawczy</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> SQMS</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Max./min. Ilość załogi</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 15 / 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Rok budowy</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 1949 / przebudowa 1983</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Wymiary gł&oacute;wne</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> długość maksymalna Lc = 20,90 m</p> <p> długość kadłuba Lw = 18,70 m</p> <p> szerokość całkowita Bc= 5,64 m</p> <p> wysokość boczna H = 3,20 m</p> <p> zanurzenie T = 2,00 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Silniki gł&oacute;wny</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> PZM Puck typ SW 680/195, o mocy 105kW</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Materiał kadłuba</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> drewno</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Instytucja klasyfikacyjna</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Polski Rejestr Statk&oacute;w S.A.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Symbol klasy</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> yKM</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Nadanie klasy PRS</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 05.09.1991 r.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Klasa PRS ważna do</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> 05.12.2017 r. (do dnia wypadku)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:198px;"> <p> Stan prawny według certyfikatu okrętowego</p> </td> <td style="width:399px;"> <p> Właściciel &ndash; Skarb Państwa Polskiego Ministerstwo Żeglugi (obecnie&nbsp; Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej)</p> <p> Armator &ndash; Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego Gł&oacute;wnej Kwatery Harcerstwa Polskiego w Gdyni</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje dodatkowe:</p> <p> 05.12.2016 r. &ndash; data wypadku, jacht wpłynął na mieliznę u wybrzeży Szwecji.</p> <p> Od dnia 27.03.2017 r. po podniesieniu jacht znajduje się na terenie stoczni w Darłowie. Za każdy dzień postoju jest naliczana opłata. Opłata wynosi 500 zł/dobę postoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Aktualny stan techniczny jachtu &ndash; uszkodzony, szacowane koszty remontu 2&nbsp;320&nbsp;000,00 zł, opis uszkodzeń:</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wytarcie planek lewej burty na skutek kontaktu burty z piachem i kamieniami,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dziury w poszyciu lewej burty powstałe po kontakcie z kamieniami znajdującymi się na dnie,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; owalizacja otwor&oacute;w mocujących płyty boczne balastu zewnętrznego oraz uszkodzenie szpilek mocujących płyty balastu,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pęknięcie stępki na całej jej długości,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo;otwarcie zamka&rdquo; w rejonie przejścia płaskiej części stępki w stewę dziobową,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uszkodzenie steru, płetwy steru oraz trzonu sterowego,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; stewa rufowa &ndash; konstrukcja stalowa stewy wymaga remontu i ponownego osadzenia w&nbsp;konstrukcji jachtu,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozszczelnienie poszycia prawej burty oraz częściowo poszycia lewej burty (w części burty nie uszkodzonej przez wytarcie &ndash; wymagającej wymiany),</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przemieszczenie, przekoszenie i pęknięcie dennik&oacute;w &ndash; wymiany lub naprawy wymaga 10&nbsp;dennik&oacute;w i 25 wręg&oacute;w,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pokład konstrukcyjnie nie jest uszkodzony &ndash; wymaga przeglądu pokładnik&oacute;w i drobnych lokalnych napraw i doszczelnień,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naprawy całkowitej wymagają obie pokład&oacute;wki,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zniszczone zostało stanowisko sterowania &ndash; wymaga odbudowy,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wymiany lub kapitalnego remontu wymaga silnik &ndash; zalany i nie osuszony po zalaniu; wymiany będzie wymagać przekładnia,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wymiany wymagają wszystkie instalacje jachtowe: wodna, ściekowa, paliwowa, zęzowa, elektryczna, ogrzewania,,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gruntownego przeglądu i ewentualnych drobnych napraw wymagają maszty wraz z&nbsp;takielunkiem, wymiany wymagać będą niekt&oacute;re elementy takielunku, tj. szakle, ściągacze,</p> <p style="margin-left:32.05pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; całkowitej odbudowy wymaga zabudowa i wyposażenie wnętrza.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Warszawa, dn. 26 czerwca 2019 r.

 

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zagospodarowania w formie darowizny

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, wymieniony w załączniku nr 1 do informacji, do zagospodarowania w formie darowizny.

Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Podmioty zainteresowane przejęciem składnika majątku w formie darowizny proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 39 ust. 4 rozporządzenia.

Wniosek musi zawierać dodatkowo oświadczenie podmiotu zainteresowanego o:

1)     zapoznaniu się ze stanem przedmiotu darowizny lub że ponosi on odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

2)     braku zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu darowizny.

Wnioski o przekazanie składnika majątku w formie darowizny należy składać do dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Biuro Administracyjne

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu.

 

Składnik można obejrzeć wdniach 28 czerwca – 2 lipca 2019 r. w Stoczni Darłowo M&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Józefa Conrada 1 w Darłowie, na terenie której znajduje się składnik – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22 583 88 00 (uzgadnianie terminu w godzinach 8:15 – 16:15).

Zapytania w sprawie szczegółowych informacji dotyczących składnika rzeczowego prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl.

 

 


Załącznik nr 1

Przedmiotem do zagospodarowania jest jacht żaglowy stanowiący mienie Skarbu Państwa – Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

L.p.

Nazwa

Nr inwentarzowy

Wartość

Data przyjęcia

Uwagi

1.

Jacht Żaglowy Zjawa IV

ST-773-00002

114 295,76 zł

25.02.2019 r.

zbędny

 

Dane o jachcie:

Nazwa jachtu

Zjawa IV

Armator

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Port macierzysty

Gdynia

Bandera

polska

Typ jednostki

jacht żaglowy – kecz bermudzki

Numer na żaglu

POL 11

Sygnał rozpoznawczy

SQMS

Max./min. Ilość załogi

15 / 3

Rok budowy

1949 / przebudowa 1983

Wymiary główne

długość maksymalna Lc = 20,90 m

długość kadłuba Lw = 18,70 m

szerokość całkowita Bc= 5,64 m

wysokość boczna H = 3,20 m

zanurzenie T = 2,00 m

Silniki główny

PZM Puck typ SW 680/195, o mocy 105kW

Materiał kadłuba

drewno

Instytucja klasyfikacyjna

Polski Rejestr Statków S.A.

Symbol klasy

yKM

Nadanie klasy PRS

05.09.1991 r.

Klasa PRS ważna do

05.12.2017 r. (do dnia wypadku)

Stan prawny według certyfikatu okrętowego

Właściciel – Skarb Państwa Polskiego Ministerstwo Żeglugi (obecnie  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Armator – Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego Głównej Kwatery Harcerstwa Polskiego w Gdyni

 

Informacje dodatkowe:

05.12.2016 r. – data wypadku, jacht wpłynął na mieliznę u wybrzeży Szwecji.

Od dnia 27.03.2017 r. po podniesieniu jacht znajduje się na terenie stoczni w Darłowie. Za każdy dzień postoju jest naliczana opłata. Opłata wynosi 500 zł/dobę postoju.

Aktualny stan techniczny jachtu – uszkodzony, szacowane koszty remontu 2 320 000,00 zł, opis uszkodzeń:

-         wytarcie planek lewej burty na skutek kontaktu burty z piachem i kamieniami,

-         dziury w poszyciu lewej burty powstałe po kontakcie z kamieniami znajdującymi się na dnie,

-         owalizacja otworów mocujących płyty boczne balastu zewnętrznego oraz uszkodzenie szpilek mocujących płyty balastu,

-         pęknięcie stępki na całej jej długości,

-         „otwarcie zamka” w rejonie przejścia płaskiej części stępki w stewę dziobową,

-         uszkodzenie steru, płetwy steru oraz trzonu sterowego,

-         stewa rufowa – konstrukcja stalowa stewy wymaga remontu i ponownego osadzenia w konstrukcji jachtu,

-         rozszczelnienie poszycia prawej burty oraz częściowo poszycia lewej burty (w części burty nie uszkodzonej przez wytarcie – wymagającej wymiany),

-         przemieszczenie, przekoszenie i pęknięcie denników – wymiany lub naprawy wymaga 10 denników i 25 wręgów,

-         pokład konstrukcyjnie nie jest uszkodzony – wymaga przeglądu pokładników i drobnych lokalnych napraw i doszczelnień,

-         naprawy całkowitej wymagają obie pokładówki,

-         zniszczone zostało stanowisko sterowania – wymaga odbudowy,

-         wymiany lub kapitalnego remontu wymaga silnik – zalany i nie osuszony po zalaniu; wymiany będzie wymagać przekładnia,

-         wymiany wymagają wszystkie instalacje jachtowe: wodna, ściekowa, paliwowa, zęzowa, elektryczna, ogrzewania,,

-         gruntownego przeglądu i ewentualnych drobnych napraw wymagają maszty wraz z takielunkiem, wymiany wymagać będą niektóre elementy takielunku, tj. szakle, ściągacze,

-         całkowitej odbudowy wymaga zabudowa i wyposażenie wnętrza.

Warszawa, dn. 26 czerwca 2019 r.

 

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zagospodarowania w formie darowizny

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, wymieniony w załączniku nr 1 do informacji, do zagospodarowania w formie darowizny.

 

Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Podmioty zainteresowane przejęciem składnika majątku w formie darowizny proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 39 ust. 4 rozporządzenia.

 

Wniosek musi zawierać dodatkowo oświadczenie podmiotu zainteresowanego o:

1)     zapoznaniu się ze stanem przedmiotu darowizny lub że ponosi on odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

2)     braku zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu darowizny.

 

Wnioski o przekazanie składnika majątku w formie darowizny należy składać do dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na adres:

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Biuro Administracyjne

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu.

 

Składnik można obejrzeć wdniach 28 czerwca – 2 lipca 2019 r. w Stoczni Darłowo M&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Józefa Conrada 1 w Darłowie, na terenie której znajduje się składnik – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22 583 88 00 (uzgadnianie terminu w godzinach 8:15 – 16:15).

 

Zapytania w sprawie szczegółowych informacji dotyczących składnika rzeczowego prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl.

 

 

Załącznik nr 1

Przedmiotem do zagospodarowania jest jacht żaglowy stanowiący mienie Skarbu Państwa – Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

L.p.

Nazwa

Nr inwentarzowy

Wartość

Data przyjęcia

Uwagi

1.

Jacht Żaglowy Zjawa IV

ST-773-00002

114 295,76 zł

25.02.2019 r.

zbędny

 

Dane o jachcie:

Nazwa jachtu

Zjawa IV

Armator

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Port macierzysty

Gdynia

Bandera

polska

Typ jednostki

jacht żaglowy – kecz bermudzki

Numer na żaglu

POL 11

Sygnał rozpoznawczy

SQMS

Max./min. Ilość załogi

15 / 3

Rok budowy

1949 / przebudowa 1983

Wymiary główne

długość maksymalna Lc = 20,90 m

długość kadłuba Lw = 18,70 m

szerokość całkowita Bc= 5,64 m

wysokość boczna H = 3,20 m

zanurzenie T = 2,00 m

Silniki główny

PZM Puck typ SW 680/195, o mocy 105kW

Materiał kadłuba

drewno

Instytucja klasyfikacyjna

Polski Rejestr Statków S.A.

Symbol klasy

yKM

Nadanie klasy PRS

05.09.1991 r.

Klasa PRS ważna do

05.12.2017 r. (do dnia wypadku)

Stan prawny według certyfikatu okrętowego

Właściciel – Skarb Państwa Polskiego Ministerstwo Żeglugi (obecnie  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Armator – Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego Głównej Kwatery Harcerstwa Polskiego w Gdyni

 

Informacje dodatkowe:

05.12.2016 r. – data wypadku, jacht wpłynął na mieliznę u wybrzeży Szwecji.

Od dnia 27.03.2017 r. po podniesieniu jacht znajduje się na terenie stoczni w Darłowie. Za każdy dzień postoju jest naliczana opłata. Opłata wynosi 500 zł/dobę postoju.

 

Aktualny stan techniczny jachtu – uszkodzony, szacowane koszty remontu 2 320 000,00 zł, opis uszkodzeń:

-         wytarcie planek lewej burty na skutek kontaktu burty z piachem i kamieniami,

-         dziury w poszyciu lewej burty powstałe po kontakcie z kamieniami znajdującymi się na dnie,

-         owalizacja otworów mocujących płyty boczne balastu zewnętrznego oraz uszkodzenie szpilek mocujących płyty balastu,

-         pęknięcie stępki na całej jej długości,

-         „otwarcie zamka” w rejonie przejścia płaskiej części stępki w stewę dziobową,

-         uszkodzenie steru, płetwy steru oraz trzonu sterowego,

-         stewa rufowa – konstrukcja stalowa stewy wymaga remontu i ponownego osadzenia w konstrukcji jachtu,

-         rozszczelnienie poszycia prawej burty oraz częściowo poszycia lewej burty (w części burty nie uszkodzonej przez wytarcie – wymagającej wymiany),

-         przemieszczenie, przekoszenie i pęknięcie denników – wymiany lub naprawy wymaga 10 denników i 25 wręgów,

-         pokład konstrukcyjnie nie jest uszkodzony – wymaga przeglądu pokładników i drobnych lokalnych napraw i doszczelnień,

-         naprawy całkowitej wymagają obie pokładówki,

-         zniszczone zostało stanowisko sterowania – wymaga odbudowy,

-         wymiany lub kapitalnego remontu wymaga silnik – zalany i nie osuszony po zalaniu; wymiany będzie wymagać przekładnia,

-         wymiany wymagają wszystkie instalacje jachtowe: wodna, ściekowa, paliwowa, zęzowa, elektryczna, ogrzewania,,

-         gruntownego przeglądu i ewentualnych drobnych napraw wymagają maszty wraz z takielunkiem, wymiany wymagać będą niektóre elementy takielunku, tj. szakle, ściągacze,

-         całkowitej odbudowy wymaga zabudowa i wyposażenie wnętrza.

2019-06-27 12:03:18  andrzejh1234 andrzejh1234

Utworzono artykuł 236054 o nazwie 'Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego MGMiŻŚ'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste236054
user_idpuste2502006
resource_idpuste954
namepusteInformacja o zbędnym składniku majątku ruchomego MGMiŻŚ
category_idpuste39506
language_idpuste1
shortpusteInformacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zagospodarowania w formie darowizny.
fullpuste

Warszawa, dn. 26 czerwca 2019 r.

 

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zagospodarowania w formie darowizny

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, wymieniony w załączniku nr 1 do informacji, do zagospodarowania w formie darowizny.

Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Podmioty zainteresowane przejęciem składnika majątku w formie darowizny proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 39 ust. 4 rozporządzenia.

Wniosek musi zawierać dodatkowo oświadczenie podmiotu zainteresowanego o:

1)     zapoznaniu się ze stanem przedmiotu darowizny lub że ponosi on odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

2)     braku zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu darowizny.

Wnioski o przekazanie składnika majątku w formie darowizny należy składać do dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Biuro Administracyjne

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu.

 

Składnik można obejrzeć wdniach 28 czerwca – 2 lipca 2019 r. w Stoczni Darłowo M&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Józefa Conrada 1 w Darłowie, na terenie której znajduje się składnik – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22 583 88 00 (uzgadnianie terminu w godzinach 8:15 – 16:15).

Zapytania w sprawie szczegółowych informacji dotyczących składnika rzeczowego prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl.

 

 


Załącznik nr 1

Przedmiotem do zagospodarowania jest jacht żaglowy stanowiący mienie Skarbu Państwa – Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

L.p.

Nazwa

Nr inwentarzowy

Wartość

Data przyjęcia

Uwagi

1.

Jacht Żaglowy Zjawa IV

ST-773-00002

114 295,76 zł

25.02.2019 r.

zbędny

 

Dane o jachcie:

Nazwa jachtu

Zjawa IV

Armator

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Port macierzysty

Gdynia

Bandera

polska

Typ jednostki

jacht żaglowy – kecz bermudzki

Numer na żaglu

POL 11

Sygnał rozpoznawczy

SQMS

Max./min. Ilość załogi

15 / 3

Rok budowy

1949 / przebudowa 1983

Wymiary główne

długość maksymalna Lc = 20,90 m

długość kadłuba Lw = 18,70 m

szerokość całkowita Bc= 5,64 m

wysokość boczna H = 3,20 m

zanurzenie T = 2,00 m

Silniki główny

PZM Puck typ SW 680/195, o mocy 105kW

Materiał kadłuba

drewno

Instytucja klasyfikacyjna

Polski Rejestr Statków S.A.

Symbol klasy

yKM

Nadanie klasy PRS

05.09.1991 r.

Klasa PRS ważna do

05.12.2017 r. (do dnia wypadku)

Stan prawny według certyfikatu okrętowego

Właściciel – Skarb Państwa Polskiego Ministerstwo Żeglugi (obecnie  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Armator – Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego Głównej Kwatery Harcerstwa Polskiego w Gdyni

 

Informacje dodatkowe:

05.12.2016 r. – data wypadku, jacht wpłynął na mieliznę u wybrzeży Szwecji.

Od dnia 27.03.2017 r. po podniesieniu jacht znajduje się na terenie stoczni w Darłowie. Za każdy dzień postoju jest naliczana opłata. Opłata wynosi 500 zł/dobę postoju.

Aktualny stan techniczny jachtu – uszkodzony, szacowane koszty remontu 2 320 000,00 zł, opis uszkodzeń:

-         wytarcie planek lewej burty na skutek kontaktu burty z piachem i kamieniami,

-         dziury w poszyciu lewej burty powstałe po kontakcie z kamieniami znajdującymi się na dnie,

-         owalizacja otworów mocujących płyty boczne balastu zewnętrznego oraz uszkodzenie szpilek mocujących płyty balastu,

-         pęknięcie stępki na całej jej długości,

-         „otwarcie zamka” w rejonie przejścia płaskiej części stępki w stewę dziobową,

-         uszkodzenie steru, płetwy steru oraz trzonu sterowego,

-         stewa rufowa – konstrukcja stalowa stewy wymaga remontu i ponownego osadzenia w konstrukcji jachtu,

-         rozszczelnienie poszycia prawej burty oraz częściowo poszycia lewej burty (w części burty nie uszkodzonej przez wytarcie – wymagającej wymiany),

-         przemieszczenie, przekoszenie i pęknięcie denników – wymiany lub naprawy wymaga 10 denników i 25 wręgów,

-         pokład konstrukcyjnie nie jest uszkodzony – wymaga przeglądu pokładników i drobnych lokalnych napraw i doszczelnień,

-         naprawy całkowitej wymagają obie pokładówki,

-         zniszczone zostało stanowisko sterowania – wymaga odbudowy,

-         wymiany lub kapitalnego remontu wymaga silnik – zalany i nie osuszony po zalaniu; wymiany będzie wymagać przekładnia,

-         wymiany wymagają wszystkie instalacje jachtowe: wodna, ściekowa, paliwowa, zęzowa, elektryczna, ogrzewania,,

-         gruntownego przeglądu i ewentualnych drobnych napraw wymagają maszty wraz z takielunkiem, wymiany wymagać będą niektóre elementy takielunku, tj. szakle, ściągacze,

-         całkowitej odbudowy wymaga zabudowa i wyposażenie wnętrza.

publishfrompuste2019-06-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-zbednym-skladniku-majatku-ruchomego-mgmizs

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się