Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-13 11:39:07  Mariusz Chrzanowski

Utworzono artykuł 232460 o nazwie 'Aktualizacja, zmiana struktury i modernizacja strony internetowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste232460
user_idpuste2500144
resource_idpuste954
namepusteAktualizacja, zmiana struktury i modernizacja strony internetowej
category_idpuste11239
language_idpuste1
shortpustePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji Strony internetowej Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16 1
fullpuste

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.
 

Informacje o ofercie

Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy składać 19 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: maritimesec@mgm.gov.pl
Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze „Formularz ofertowy”) wraz z załącznikami.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,   przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablonów, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalistów w szczególności w zakresie projektowania graficznego.  (Przedstawienie  referencji od co najmniej 3 zleceniodawców)
3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wyników rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że ogłoszenie wyników rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasobów technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
W przypadku wystąpienia problemów lub opóźnień w finalizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej https://ceec-china-maritime.orgnie później niż do dnia 30 sierpnia 2019  od dnia podpisania umowy
2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)  – okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu
3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin) – nie później niż do  dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu 

Załączniki

– projekt Umowy Głównej

– Opis Przedmiotu Zamówienia

– Wzór Formularza Ofertowego

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

 

 

publishfrompuste2019-06-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteaktualizacja-zmiana-struktury-i-modernizacja-strony-internetowej
2019-06-18 14:11:14  Mariusz Chrzanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich &bdquo;16+1&rdquo; oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Informacje o ofercie</strong><br /> <br /> Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczeg&oacute;łowym Opisie Przedmiotu Zam&oacute;wienia. Oferty należy składać <strong>19 czerwca 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a><br /> Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze &bdquo;Formularz ofertowy&rdquo;) wraz z załącznikami.<br /> Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawc&oacute;w, kt&oacute;rzy wykażą, że:<br /> 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,&nbsp;&nbsp; przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (<em>Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert</em>)<br /> 2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablon&oacute;w, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zam&oacute;wienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalist&oacute;w w szczeg&oacute;lności w zakresie projektowania graficznego.&nbsp; (<em>Przedstawienie&nbsp; referencji od co najmniej 3 zleceniodawc&oacute;w</em>)<br /> 3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze &bdquo;Formularz Ofertowy&rdquo; wraz z załącznikami.<br /> <br /> <strong>Dodatkowe warunki</strong><br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zam&oacute;wienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wynik&oacute;w rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega r&oacute;wnież, że ogłoszenie wynik&oacute;w rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.<br /> Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzor&oacute;w um&oacute;w stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.<br /> Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasob&oacute;w technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.<br /> W przypadku wystąpienia problem&oacute;w lub op&oacute;źnień w finalizacji poszczeg&oacute;lnych etap&oacute;w realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.<br /> Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.<br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.<br /> Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepis&oacute;w Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.<br /> Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.<br /> W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl<br /> <br /> <strong>Harmonogram realizacji zam&oacute;wienia</strong><br /> <br /> 1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej <a href="https://ceec-china-maritime.org">https://ceec-china-maritime.org</a>&ndash; <u>nie p&oacute;źniej niż do dnia 30 sierpnia 2019 &nbsp;od dnia podpisania umowy</u><br /> 2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)&nbsp; &ndash; <u>okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu</u><br /> 3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin)<u> &ndash; nie p&oacute;źniej niż do&nbsp; dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu&nbsp; </u></p> <div> <p> <strong>Załączniki</strong></p> </div> <p> &ndash; projekt Umowy Gł&oacute;wnej</p> <p> &ndash; Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> &ndash; Wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:<br /> 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;<br /> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zam&oacute;wienia;<br /> 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);<br /> 4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;<br /> 5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;<br /> 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;<br /> 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;<br /> 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);<br /> 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: <a href="mailto:IOD@mgm.gov.pl">IOD@mgm.gov.pl</a></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich &bdquo;16+1&rdquo; oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Informacje o ofercie</strong><br /> <br /> Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczeg&oacute;łowym Opisie Przedmiotu Zam&oacute;wienia. Oferty należy składać <strong>27 czerwca 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a><br /> Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze &bdquo;Formularz ofertowy&rdquo;) wraz z załącznikami.<br /> Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawc&oacute;w, kt&oacute;rzy wykażą, że:<br /> 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,&nbsp;&nbsp; przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (<em>Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert</em>)<br /> 2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablon&oacute;w, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zam&oacute;wienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalist&oacute;w w szczeg&oacute;lności w zakresie projektowania graficznego.&nbsp; (<em>Przedstawienie&nbsp; referencji od co najmniej 3 zleceniodawc&oacute;w</em>)<br /> 3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze &bdquo;Formularz Ofertowy&rdquo; wraz z załącznikami.<br /> <br /> <strong>Dodatkowe warunki</strong><br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zam&oacute;wienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wynik&oacute;w rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega r&oacute;wnież, że ogłoszenie wynik&oacute;w rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.<br /> Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzor&oacute;w um&oacute;w stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.<br /> Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasob&oacute;w technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.<br /> W przypadku wystąpienia problem&oacute;w lub op&oacute;źnień w finalizacji poszczeg&oacute;lnych etap&oacute;w realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.<br /> Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.<br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.<br /> Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepis&oacute;w Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.<br /> Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.<br /> W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl<br /> <br /> <strong>Harmonogram realizacji zam&oacute;wienia</strong><br /> <br /> 1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej <a href="https://ceec-china-maritime.org">https://ceec-china-maritime.org</a>&ndash; <u>nie p&oacute;źniej niż do dnia 30 sierpnia 2019 &nbsp;od dnia podpisania umowy</u><br /> 2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)&nbsp; &ndash; <u>okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu</u><br /> 3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin)<u> &ndash; nie p&oacute;źniej niż do&nbsp; dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu&nbsp; </u></p> <div> <p> <strong>Załączniki</strong></p> </div> <p> &ndash; projekt Umowy Gł&oacute;wnej</p> <p> &ndash; Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> &ndash; Wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:<br /> 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;<br /> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zam&oacute;wienia;<br /> 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);<br /> 4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;<br /> 5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;<br /> 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;<br /> 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;<br /> 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);<br /> 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="background-color:#ff0000;">UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 czerwca 2019 roku</span></strong></span><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.
 

Informacje o ofercie

Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy składać 19 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: maritimesec@mgm.gov.pl
Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze „Formularz ofertowy”) wraz z załącznikami.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,   przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablonów, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalistów w szczególności w zakresie projektowania graficznego.  (Przedstawienie  referencji od co najmniej 3 zleceniodawców)
3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wyników rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że ogłoszenie wyników rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasobów technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
W przypadku wystąpienia problemów lub opóźnień w finalizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej https://ceec-china-maritime.orgnie później niż do dnia 30 sierpnia 2019  od dnia podpisania umowy
2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)  – okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu
3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin) – nie później niż do  dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu 

Załączniki

– projekt Umowy Głównej

– Opis Przedmiotu Zamówienia

– Wzór Formularza Ofertowego

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

 

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.
 

Informacje o ofercie

Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy składać 27 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: maritimesec@mgm.gov.pl
Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze „Formularz ofertowy”) wraz z załącznikami.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,   przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablonów, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalistów w szczególności w zakresie projektowania graficznego.  (Przedstawienie  referencji od co najmniej 3 zleceniodawców)
3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wyników rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że ogłoszenie wyników rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasobów technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
W przypadku wystąpienia problemów lub opóźnień w finalizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej https://ceec-china-maritime.orgnie później niż do dnia 30 sierpnia 2019  od dnia podpisania umowy
2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)  – okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu
3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin) – nie później niż do  dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu 

Załączniki

– projekt Umowy Głównej

– Opis Przedmiotu Zamówienia

– Wzór Formularza Ofertowego

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 czerwca 2019 roku

 

 

 

2019-06-18 14:12:49  Mariusz Chrzanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich &bdquo;16+1&rdquo; oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Informacje o ofercie</strong><br /> <br /> Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczeg&oacute;łowym Opisie Przedmiotu Zam&oacute;wienia. Oferty należy składać <strong>27 czerwca 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a><br /> Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze &bdquo;Formularz ofertowy&rdquo;) wraz z załącznikami.<br /> Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawc&oacute;w, kt&oacute;rzy wykażą, że:<br /> 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,&nbsp;&nbsp; przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (<em>Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert</em>)<br /> 2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablon&oacute;w, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zam&oacute;wienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalist&oacute;w w szczeg&oacute;lności w zakresie projektowania graficznego.&nbsp; (<em>Przedstawienie&nbsp; referencji od co najmniej 3 zleceniodawc&oacute;w</em>)<br /> 3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze &bdquo;Formularz Ofertowy&rdquo; wraz z załącznikami.<br /> <br /> <strong>Dodatkowe warunki</strong><br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zam&oacute;wienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wynik&oacute;w rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega r&oacute;wnież, że ogłoszenie wynik&oacute;w rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.<br /> Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzor&oacute;w um&oacute;w stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.<br /> Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasob&oacute;w technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.<br /> W przypadku wystąpienia problem&oacute;w lub op&oacute;źnień w finalizacji poszczeg&oacute;lnych etap&oacute;w realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.<br /> Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.<br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.<br /> Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepis&oacute;w Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.<br /> Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.<br /> W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl<br /> <br /> <strong>Harmonogram realizacji zam&oacute;wienia</strong><br /> <br /> 1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej <a href="https://ceec-china-maritime.org">https://ceec-china-maritime.org</a>&ndash; <u>nie p&oacute;źniej niż do dnia 30 sierpnia 2019 &nbsp;od dnia podpisania umowy</u><br /> 2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)&nbsp; &ndash; <u>okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu</u><br /> 3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin)<u> &ndash; nie p&oacute;źniej niż do&nbsp; dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu&nbsp; </u></p> <div> <p> <strong>Załączniki</strong></p> </div> <p> &ndash; projekt Umowy Gł&oacute;wnej</p> <p> &ndash; Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> &ndash; Wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:<br /> 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;<br /> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zam&oacute;wienia;<br /> 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);<br /> 4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;<br /> 5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;<br /> 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;<br /> 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;<br /> 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);<br /> 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="background-color:#ff0000;">UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 czerwca 2019 roku</span></strong></span><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich &bdquo;16+1&rdquo; oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Informacje o ofercie</strong><br /> <br /> Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczeg&oacute;łowym Opisie Przedmiotu Zam&oacute;wienia. Oferty należy składać <strong>27 czerwca 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a><br /> Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze &bdquo;Formularz ofertowy&rdquo;) wraz z załącznikami.<br /> Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawc&oacute;w, kt&oacute;rzy wykażą, że:<br /> 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,&nbsp;&nbsp; przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (<em>Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert</em>)<br /> 2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablon&oacute;w, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zam&oacute;wienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalist&oacute;w w szczeg&oacute;lności w zakresie projektowania graficznego.&nbsp; (<em>Przedstawienie&nbsp; referencji od co najmniej 3 zleceniodawc&oacute;w</em>)<br /> 3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze &bdquo;Formularz Ofertowy&rdquo; wraz z załącznikami.<br /> <br /> <strong>Dodatkowe warunki</strong><br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zam&oacute;wienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wynik&oacute;w rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega r&oacute;wnież, że ogłoszenie wynik&oacute;w rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.<br /> Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzor&oacute;w um&oacute;w stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.<br /> Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasob&oacute;w technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.<br /> W przypadku wystąpienia problem&oacute;w lub op&oacute;źnień w finalizacji poszczeg&oacute;lnych etap&oacute;w realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.<br /> Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.<br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.<br /> Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepis&oacute;w Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.<br /> Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.<br /> W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl<br /> <br /> <strong>Harmonogram realizacji zam&oacute;wienia</strong><br /> <br /> 1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej <a href="https://ceec-china-maritime.org">https://ceec-china-maritime.org</a>&ndash; <u>nie p&oacute;źniej niż do dnia 30 sierpnia 2019 &nbsp;od dnia podpisania umowy</u><br /> 2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)&nbsp; &ndash; <u>okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu</u><br /> 3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin)<u> &ndash; nie p&oacute;źniej niż do&nbsp; dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu&nbsp; </u></p> <div> <p> <strong>Załączniki</strong></p> </div> <p> &ndash; projekt Umowy Gł&oacute;wnej</p> <p> &ndash; Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> &ndash; Wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:<br /> 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;<br /> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zam&oacute;wienia;<br /> 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);<br /> 4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;<br /> 5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;<br /> 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;<br /> 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;<br /> 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);<br /> 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl</p> <p> <strong>Uwaga: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2019 roku</strong><br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.
 

Informacje o ofercie

Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy składać 27 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: maritimesec@mgm.gov.pl
Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze „Formularz ofertowy”) wraz z załącznikami.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,   przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablonów, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalistów w szczególności w zakresie projektowania graficznego.  (Przedstawienie  referencji od co najmniej 3 zleceniodawców)
3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wyników rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że ogłoszenie wyników rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasobów technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
W przypadku wystąpienia problemów lub opóźnień w finalizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej https://ceec-china-maritime.orgnie później niż do dnia 30 sierpnia 2019  od dnia podpisania umowy
2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)  – okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu
3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin) – nie później niż do  dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu 

Załączniki

– projekt Umowy Głównej

– Opis Przedmiotu Zamówienia

– Wzór Formularza Ofertowego

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 czerwca 2019 roku

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.
 

Informacje o ofercie

Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy składać 27 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: maritimesec@mgm.gov.pl
Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze „Formularz ofertowy”) wraz z załącznikami.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,   przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablonów, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalistów w szczególności w zakresie projektowania graficznego.  (Przedstawienie  referencji od co najmniej 3 zleceniodawców)
3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wyników rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że ogłoszenie wyników rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasobów technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
W przypadku wystąpienia problemów lub opóźnień w finalizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej https://ceec-china-maritime.orgnie później niż do dnia 30 sierpnia 2019  od dnia podpisania umowy
2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)  – okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu
3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin) – nie później niż do  dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu 

Załączniki

– projekt Umowy Głównej

– Opis Przedmiotu Zamówienia

– Wzór Formularza Ofertowego

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Uwaga: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2019 roku
 

 

 

2019-06-18 14:13:28  Mariusz Chrzanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich &bdquo;16+1&rdquo; oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Informacje o ofercie</strong><br /> <br /> Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczeg&oacute;łowym Opisie Przedmiotu Zam&oacute;wienia. Oferty należy składać <strong>27 czerwca 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a><br /> Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze &bdquo;Formularz ofertowy&rdquo;) wraz z załącznikami.<br /> Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawc&oacute;w, kt&oacute;rzy wykażą, że:<br /> 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,&nbsp;&nbsp; przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (<em>Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert</em>)<br /> 2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablon&oacute;w, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zam&oacute;wienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalist&oacute;w w szczeg&oacute;lności w zakresie projektowania graficznego.&nbsp; (<em>Przedstawienie&nbsp; referencji od co najmniej 3 zleceniodawc&oacute;w</em>)<br /> 3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze &bdquo;Formularz Ofertowy&rdquo; wraz z załącznikami.<br /> <br /> <strong>Dodatkowe warunki</strong><br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zam&oacute;wienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wynik&oacute;w rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega r&oacute;wnież, że ogłoszenie wynik&oacute;w rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.<br /> Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzor&oacute;w um&oacute;w stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.<br /> Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasob&oacute;w technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.<br /> W przypadku wystąpienia problem&oacute;w lub op&oacute;źnień w finalizacji poszczeg&oacute;lnych etap&oacute;w realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.<br /> Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.<br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.<br /> Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepis&oacute;w Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.<br /> Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.<br /> W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl<br /> <br /> <strong>Harmonogram realizacji zam&oacute;wienia</strong><br /> <br /> 1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej <a href="https://ceec-china-maritime.org">https://ceec-china-maritime.org</a>&ndash; <u>nie p&oacute;źniej niż do dnia 30 sierpnia 2019 &nbsp;od dnia podpisania umowy</u><br /> 2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)&nbsp; &ndash; <u>okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu</u><br /> 3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin)<u> &ndash; nie p&oacute;źniej niż do&nbsp; dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu&nbsp; </u></p> <div> <p> <strong>Załączniki</strong></p> </div> <p> &ndash; projekt Umowy Gł&oacute;wnej</p> <p> &ndash; Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> &ndash; Wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:<br /> 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;<br /> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zam&oacute;wienia;<br /> 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);<br /> 4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;<br /> 5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;<br /> 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;<br /> 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;<br /> 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);<br /> 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl</p> <p> <strong>Uwaga: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2019 roku</strong><br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich &bdquo;16+1&rdquo; oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Informacje o ofercie</strong><br /> <br /> Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczeg&oacute;łowym Opisie Przedmiotu Zam&oacute;wienia. Oferty należy składać <strong>27 czerwca 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:maritimesec@mgm.gov.pl">maritimesec@mgm.gov.pl</a><br /> Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze &bdquo;Formularz ofertowy&rdquo;) wraz z załącznikami.<br /> Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawc&oacute;w, kt&oacute;rzy wykażą, że:<br /> 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,&nbsp;&nbsp; przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (<em>Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert</em>)<br /> 2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablon&oacute;w, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zam&oacute;wienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalist&oacute;w w szczeg&oacute;lności w zakresie projektowania graficznego.&nbsp; (<em>Przedstawienie&nbsp; referencji od co najmniej 3 zleceniodawc&oacute;w</em>)<br /> 3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze &bdquo;Formularz Ofertowy&rdquo; wraz z załącznikami.<br /> <br /> <strong>Dodatkowe warunki</strong><br /> <br /> Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zam&oacute;wienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wynik&oacute;w rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega r&oacute;wnież, że ogłoszenie wynik&oacute;w rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.<br /> Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzor&oacute;w um&oacute;w stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej.<br /> Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasob&oacute;w technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.<br /> W przypadku wystąpienia problem&oacute;w lub op&oacute;źnień w finalizacji poszczeg&oacute;lnych etap&oacute;w realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.<br /> Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak r&oacute;wnież nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych.<br /> W celu zapewnienia por&oacute;wnywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.<br /> Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepis&oacute;w Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.<br /> Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.<br /> W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl<br /> <br /> <strong>Harmonogram realizacji zam&oacute;wienia</strong><br /> <br /> 1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej <a href="https://ceec-china-maritime.org">https://ceec-china-maritime.org</a>&ndash; <u>nie p&oacute;źniej niż do dnia 30 sierpnia 2019 &nbsp;od dnia podpisania umowy</u><br /> 2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)&nbsp; &ndash; <u>okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu</u><br /> 3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin)<u> &ndash; nie p&oacute;źniej niż do&nbsp; dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu&nbsp; </u></p> <div> <p> <strong>Załączniki</strong></p> </div> <p> &ndash; projekt Umowy Gł&oacute;wnej</p> <p> &ndash; Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> &ndash; Wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych</strong></p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:<br /> 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;<br /> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zam&oacute;wienia;<br /> 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);<br /> 4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;<br /> 5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferent&oacute;w, kt&oacute;rzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;<br /> 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczeg&oacute;lną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;<br /> 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;<br /> 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.);<br /> 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl<br /> <br /> <strong>Uwaga: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2019 roku</strong><br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> &nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.
 

Informacje o ofercie

Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy składać 27 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: maritimesec@mgm.gov.pl
Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze „Formularz ofertowy”) wraz z załącznikami.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,   przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablonów, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalistów w szczególności w zakresie projektowania graficznego.  (Przedstawienie  referencji od co najmniej 3 zleceniodawców)
3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wyników rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że ogłoszenie wyników rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasobów technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
W przypadku wystąpienia problemów lub opóźnień w finalizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej https://ceec-china-maritime.orgnie później niż do dnia 30 sierpnia 2019  od dnia podpisania umowy
2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)  – okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu
3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin) – nie później niż do  dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu 

Załączniki

– projekt Umowy Głównej

– Opis Przedmiotu Zamówienia

– Wzór Formularza Ofertowego

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Uwaga: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2019 roku
 

 

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://ceec-china-maritime.org) Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich „16+1” oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia merytoryczno- graficznego i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.
 

Informacje o ofercie

Zadania Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy składać 27 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: maritimesec@mgm.gov.pl
Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (oferta powinna zostać przekazana na załączonym wzorze „Formularz ofertowy”) wraz z załącznikami.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 serwisy internetowe,   przy czym wartość umowy na wykonanie całości z nich wynosiła nie mniej niż 10 000,00 zł brutto. (Wykaz stron internetowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
2. W momencie składania oferty Wykonawca oświadcza, iż posiada posiada wiedzę i doświadczenie (w obszarze web developer (preferowane CMS Wordpress, grafika, implementacja szablonów, user experience) pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia lub/i zapewnieni udział odpowiednich specjalistów w szczególności w zakresie projektowania graficznego.  (Przedstawienie  referencji od co najmniej 3 zleceniodawców)
3. Oferta wykonawcy powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy (Oferta powinna zostać przekazana w załączonym wzorze „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po ogłoszeniu wyników rozeznania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że ogłoszenie wyników rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
Zamawiający zawiera Umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Po podpisaniu Umowy Zamawiający umożliwi czasowy dostęp do odpowiednich zasobów technicznych tj. serwera hostującego stronę do czasu zakończenia trwania Umowy. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
W przypadku wystąpienia problemów lub opóźnień w finalizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania maksymalnie 2 nadzwyczajnych spotkań roboczych w swojej siedzibie, bez dodatkowej odpłatności.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:maritimesec@mgm.gov.pl

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej https://ceec-china-maritime.orgnie później niż do dnia 30 sierpnia 2019  od dnia podpisania umowy
2. Gwarancja oraz wsparcie merytoryczno- graficzne (maksymalnie do 50 godzin)  – okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Systemu
3. Szkolenie (maksymalnie do 16 godzin) – nie później niż do  dnia 15 grudnia 2019 licząc od dnia odbioru Systemu 

Załączniki

– projekt Umowy Głównej

– Opis Przedmiotu Zamówienia

– Wzór Formularza Ofertowego

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Uwaga: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2019 roku
 

 

 

2019-06-18 14:13:28  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 578179

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2221282
user_idpuste2500144
fobject_idpuste578179
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste232460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 14:13:28  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 578180

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2221283
user_idpuste2500144
fobject_idpuste578180
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste232460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 14:13:28  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 578182

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2221284
user_idpuste2500144
fobject_idpuste578182
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste232460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 14:13:28  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 578183

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2221285
user_idpuste2500144
fobject_idpuste578183
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste232460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 14:13:28  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 578184

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2221286
user_idpuste2500144
fobject_idpuste578184
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste232460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 14:13:28  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 578185

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2221287
user_idpuste2500144
fobject_idpuste578185
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste232460
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się