Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-28 08:20:09  Rene Karkocha

Utworzono artykuł 163102 o nazwie 'Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste163102
user_idpuste2500284
resource_idpuste954
namepusteWykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie.
category_idpuste11239
language_idpuste1
shortpusteanalizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie
fullpuste

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie (00-400) przy
ul. Nowy Świat 6/12, zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku,
na wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych
w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do rozeznania rynku.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji zadania i być podana jako cena brutto.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę:

•    Proponowaną cenę brutto za realizację zadania;

•    Ocenę merytoryczną koncepcji;

•    Posiadaną wiedzę i doświadczenie wykonawcy przy wykonywaniu analiz w zakresie gospodarki wodnej.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do 30 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.10.2018 r. do godz. 16:00 poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: SekretariatDOK@mgm.gov.pl

Oferenci zobowiązani są do złożenia ofert z wykorzystaniem przygotowanego przez zamawiającego formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

publishfrompuste2018-09-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykonanie-analizy-hydrologicznej-okreslajacej-charakter-wod-ciekow-zlokalizowanych-w-miejscowosci-szymbark-gmina-gorlice-wojewodztwo-malopolskie
2018-09-28 08:20:09  Rene Karkocha

Załączono plik 444339

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1719124
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444339
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163102
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-28 08:20:09  Rene Karkocha

Załączono plik 444340

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1719125
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444340
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163102
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się