Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-27 08:18:20  Rene Karkocha

Utworzono artykuł 162747 o nazwie 'Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste162747
user_idpuste2500284
resource_idpuste954
namepusteObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteObwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem) umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Szymońskiego na odcinku 40 34 – 42 70 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Szymonka w gminie Ryn oraz miejscowości Jagodne Wielkie w gminie Miłki w powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim.
fullpuste

 

Warszawa, dnia 26 września 2018 r.

     

DOK.DOK3.9700.1.2018.LD

PW – 59654

 

 

 
  W KORESPONDENCJI PROSZĘ 
O PODANIE NUMERU SPRAWY 
         I NUMERU PISMA (PW)

 

 

 

 


Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem) umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Szymońskiego na odcinku 40+34 – 42+70 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Szymonka w gminie Ryn oraz miejscowości Jagodne Wielkie w gminie Miłki w powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 22 583 86 80 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529 w godzinach 9.00 - 15.00.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

 

 

 

 

W przypadku gdy, dane osobowe przekazane zostały Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przez podmiot, którego dane są przetwarzane zastosowanie ma Klauzula I, a w przypadku gdy dane te zostały przekazane przez inny podmiot - Klauzula II.

 Klauzula I                                                                                                     Klauzula II

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,

3)  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:

-   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),

-   ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) lub

-   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.);

4)Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

-   w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

-   w zakresie wydruku centralnego: Xerox Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, Warszawa;

5)Podanie danych jest wymogiem ustawowym;

6)Posiada Pani/Pan prawo do:

-   żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,

-   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9)Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,

3)Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:

-   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),

-   ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)  lub

-   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.);

4)Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL, inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej;

5)Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

-   w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

-   w zakresie wydruku centralnego: Xerox Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, Warszawa;

6)Posiada Pani/Pan prawo do:

-    żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,

-    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony;

8)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

10)   Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

 

 

 

publishfrompuste2018-09-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-09-27 08:18:20  Rene Karkocha

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego' na '162747_obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego162747_obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-09-27 08:20:29  Rene Karkocha
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-27 08:20:29  Rene Karkocha

Załączono plik 443581

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1716999
user_idpuste2500284
fobject_idpuste443581
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste162747
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się