2016-06-09

Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 5 kwietnia br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że  zgodnie  z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r.
o rybołówstwie morskim
(Dz. U. z 2015 r., poz. 222) oraz zgodnie z zasadami określonymi w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r.,
w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych
(Dz. U. poz. 1486), dokonał podziału dodatkowych kwot połowowych następujących gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim:

- dorszy z podobszarów 25-32                                     

- śledzi z podobszarów 22-24                           

- śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32     

- szprotów z podobszarów 22-32                                 

- łososi z podobszarów 22-31                         

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

 

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa dorszy na armatora na statek (t)

pon. 8 m

0

0

0

8 – 9,99 m

36

34

0,687

10 – 11,99 m

89

84

1,374

12 – 14,99 m

47

46

2,404

15 – 18,49 m

36

35

2,748

18,5 – 20,49 m

21

20

3,091

20,5 – 25,49 m

24

24

3,435

25,5 – 30,49 m

16

15

2,404

pow. 30,49 m

4

4

1,030

Razem

273

262

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 530,011 tony rozdysponowane zostało 529,978 tony.
W związku z powyższym, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa dorszy wynosi 33 kg.

 

W przypadku śledzi stada zachodniego dodatkową kwotę połowową przyznano
w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa śledzi stada zachodniego (t)

63

36

0,042

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 1,538 tony rozdysponowane zostało 1,512 tony.

W związku z powyższym, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada zachodniego
wynosi 26 kg.

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych śledzi
z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa śledzi na armatora na statek (t)

pon. 8 m

1

0

0

8 – 9,99 m

9

4

9,845

10 – 11,99 m

39

24

9,845

12 – 14,99 m

23

18

9,845

15 – 18,49 m

22

18

14,767

18,5 – 20,49 m

24

19

24,612

20,5 – 25,49 m

27

26

49,224

25,5 – 30,49 m

32

31

98,448

pow. 30,49 m

4

4

98,448

Razem

181

144

 

 

 

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 5 911,816 tony rozdysponowane zostało 5 911,808 tony.

W związku z powyższym, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada centralnego wynosi 8 kg.

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych szprotów, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa szprotów na armatora na statek (t)

pon. 12 m

12

0

0

12 – 14,99 m

21

18

1,988

15 – 18,49 m

23

16

3,976

18,5 – 20,49 m

25

25

9,940

20,5 – 25,49 m

27

26

19,881

25,5 – 30,49 m

30

28

34,792

pow. 30,49 m

4

4

39,762

Razem

142

117

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 1998,052 tony rozdysponowane zostało 1998,030 tony.

W związku z powyższym, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa szprotów wynosi 22 kg.

 

W przypadku łososi dodatkową kwotę połowową przyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa łososi (szt.)

101

53

2

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 137 szt. rozdysponowane zostało 106 szt.

W związku z powyższym, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa łososi wynosi 31 szt.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się