2019-02-07

Informacja o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej.

Informacja o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej

 

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
(Dz. U. z 2018 r. poz. 514, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa o rybołówstwie morskim”, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowa zdolność połowowa  przeznaczona do podziału wynosi 112,72 GT i 83,3 kW.

 

Wnioski o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej należy składać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

 

Nabór wniosków dotyczy właścicieli statków rybackich znajdujących się w segmencie floty,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy o rybołówstwie morskim.

Wniosek należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej

Departament Rybołówstwa

 

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania administracyjnego związanego z przyznaniem dodatkowej zdolności połowowej;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w związku z prowadzonym na podstawie art. 23 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.
z 2018 r. poz. 514, z późn. zm.), postępowaniem administracyjnym;

4)      w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 23 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 514, z późn. zm.);

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania i obowiązek aktualizacji, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

9)      dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl.

 

Załączniki

  Wniosek o przyznani...łowowej.docx 17,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  info o naborze_ver....ŻŚ skan.pdf 194,26 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się