2018-07-18

Wysokość dodatkowych kwot połowowych

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2018 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

 

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
(Dz. U. z 2018 r. poz. 514 z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

- dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 1 267 284 kg,

- śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – 192 405 kg,

- śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) – 7 625 120 kg,

- szprotów (podobszary 22 - 32 Morza Bałtyckiego) – 6 633 674 kg,

- łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) – 1 839 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (https://www.gov.pl/gospodarkamorska/wnioski-i-formularze-do-pobrania), w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12 zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zmiany specjalnego zezwolenia połowowego w związku
z dodatkowymi kwotami połowowymi;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679, wynikającego z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, z późn. zm.);

4)      W związku z przetwarzaniem danych w celu przyznania dodatkowych kwot połowowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;

6)      posiada Pani/Pan prawo do:

·       żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

·       sprostowania danych osobowych,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

9)         Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się