2018-05-25

Wykonanie trzech roll-upów promocyjnych

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na wykonanie trzech roll-upów promujących projekt pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).

Wymagana specyfikacja Roll-up:

- rozmiar 100x200 cm,

- trwały materiał, umożliwiający ekspozycję roll-up non-stop przez okres ok. 7-10 miesięcy,

- treść zgodna z załączonym wzorem roll-up

- podstawa/nóżki roll-up powinny zostać wyposażone w materiał miękki zabezpieczający przed zarysowaniem podłogę z marmuru,

- logotypy w układzie: „Fundusze Europejskie z nazwą programu - logo MGMiŻŚ - znak Unia Europejska z Funduszem Spójności” znajdują się w górnej części roll-up (zgodnie z załączonym wzorem roll-up),

- logotypy do pobrania i zestawienia znaków znajdują się na stronie www.pois.gov.pl pod adresem:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/

- logotyp MGMiŻŚ nie może być większy niż logotyp Fundusze Europejskie z nazwą programu oraz znak Unia Europejska z Funduszem Spójności,

- dostawa na adres siedziby MGMiŻŚ: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Departament Gospodarki Morskiej w terminie do 8 czerwca 2018 r.

Oferty cenowe (cena netto i brutto) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: joanna.miszczak@mgm.gov.pl do 1 czerwca (piątek) 2018 r..

W załączeniu:

1.      projekt roll-upów,

2.      wzory logotypów

3.      Księgę identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

4.      Księgę identyfikacji wizualnej MGMiŻŚ.

Jednocześnie MGMiŻŚ informuje, że:

1.      w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,

2.      zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia po wyborze Wykonawcy,

3.      zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,

4.      zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

5.      zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie,

6.      wymaga wystawienia faktury z 14 dniowym terminem płatności, wysłanej na adres siedziby głównej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, NIP: 7010527244,

7.      niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

8.      całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia
i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego rozeznania rynku;

3)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

4)      Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

- w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,

-  w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5)      podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi oraz osób reprezentujących oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

6)      posiada Pani/Pan prawo do:

·       żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Załączniki

  zapytanie ofertowe_rollup.doc 367 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.1_projekt roll-up.docx 1,49 MB (doc) szczegóły pobierz
  zał.2a_logo_FE_Inf...rodowisko.jpg 155,55 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zał.2b_logo_MGMiZS.JPG 58,31 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zał.2c_logo UE_FS.jpg 131,21 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zał.3_Księga iden...2014-2020.pdf 6,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał.4_wytyczne do ... MGMiŻŚ.PDF 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się