2018-08-10

Wykonanie opracowania System gromadzenia danych BRZEG


Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie opracowania pn: „System gromadzenia danych i bank danych o strefie brzegowej BRZEG – weryfikacja i analiza pomiarów terenowych wykonanych w 2017 r.”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz inne istotne dla postępowania informacje znajdują się w  załączniku nr 1 do rozeznania rynku.

Ofertę należy złożyć na przygotowanym przez zamawiającego formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do rozeznania rynku.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025,  poz. 1104), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę proponowaną cenę brutto za realizację zadania oraz koncepcję opracowania;

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia – podana jako cena brutto (w PLN).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferenci mogą zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, który znajdzie odzwierciedlenie w procesie oceny ofert przez zamawiającego oraz treści umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), do godz. 12:00, drogą elektroniczną do zamawiającego na adres: Grzegorz.Grzadka@mgm.gov.pl oraz SekretariatDGM@mgm.gov.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na wykonanie opracowania pn: „System gromadzenia danych i bank danych o strefie brzegowej BRZEG – weryfikacja i analiza pomiarów terenowych wykonanych w 2017 r.”.;

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na wykonanie opracowania pn: „System gromadzenia danych i bank danych o strefie brzegowej BRZEG – weryfikacja i analiza pomiarów terenowych wykonanych w 2017 r.”.;

4. Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

- w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa,
- w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie wyboru oferenta, a następnie zawarcia umowy na wykonanie opracowania pn: „System gromadzenia danych i bank danych o strefie brzegowej BRZEG – weryfikacja i analiza pomiarów terenowych wykonanych w 2017 r.”.;6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:-   żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,-   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji umowy na wykonanie opracowania pn: „System gromadzenia danych i bank danych o strefie brzegowej BRZEG – weryfikacja i analiza pomiarów terenowych wykonanych w 2017 r.”. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

9. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl.

Załączniki

  Zał2 Formularz ofertowy.docx 52,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał1 ZAPYTANIE OFE...OWE_SZOPZ.doc 134,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się