2019-07-22

Usługa wydawnicza - publikacja artykułów w periodyku branżowym

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza
do składania ofert na usługę wydawniczą polegającą na publikacji artykułów w periodyku branżowym (wraz ze zdjęciami, tabelami i rysunkami, okładkami), dostarczonych przez Zamawiającego, we wrześniowym wydaniu w 2019 roku;

Opis Przedmiotu Zamówienia:

  1. publikacja w periodyku branżowym w miesiącu wrześniu 2019 r. 32 kolumn, w tym słowa wstępu, wywiadu, artykułów o różnej długości (wraz ze zdjęciami, tabelami i rysunkami, okładkami) dostarczonych przez Zamawiającego;   

  2. nakład na potrzeby Zamawiającego 350 egzemplarzy oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego;

  3. Przewidywany termin realizacji zamówienia – 13 września 2019 r. (chyba że po wyłonieniu Wykonawcy strony postanowią inaczej);

  4. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne, podpisane i zawierające wycenę wszystkich pozycji;

  5. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty brutto związane z pełną i terminową realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym do rozeznania Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

  6. Termin płatności: nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający nie dokonuje przedpłat.

 

I.    Formy złożenia oferty:

Oferty zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres dominik.pietrzak@mgm.gov.pl do 26 lipca  2019 r. do godz. 16.00. Proszę o kierowanie ofert w formie wypełnionego  Formularza.

Zaleca się, aby wypełniony formularz ofertowy:

·       został opatrzony pieczątką firmową (tj. zawierał adres lub siedzibę oferenta),

·       został podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną w imieniu oferenta,

·       posiadał datę sporządzenia.

 

II.   Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny oferty.

III.  Uwagi końcowe

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

·       zastrzega sobie prawo do zmiany adresu dostawy przedmiotu zamówienia (zmiana adresu siedziby Zamawiającego na terenie m. st. Warszawa);

·       zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert;

·       zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów;

·       zastrzega sobie prawo do uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

·       zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia po wyborze Wykonawcy;

·       zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;

·       zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert;

·       zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

·       zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.


Niniejsze zapytanie stanowi zamówienie publiczne prowadzone w procedurze „rozeznania rynku”.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zawarcia umowy.


Ministerstwo zawiera umowy na własnym wzorze umów.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl.

Załączniki:

1.     formularz oferty

2.     SOPZ

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...larz ofertowy 80,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...u Zamówienia 17,7 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się