2018-04-09

Sprzedaż i dostawa oraz montaż 19 szaf aktowych metalowych

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ulicy Nowy Świat  6/12 w Warszawie.
2. Zamówienie dotyczy jednorazowej dostawy oraz montażu szaf i regałów zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz formularzem ofertowym do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.
3. Przewidywany termin realizacji - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
4. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączanego formularza ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i zawierające wycenę.
5. W cenę brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności koszty transportu zgodnie z warunkami określonymi w załączonym do rozeznania Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
7. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą łączną ceną brutto oferty
8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
10. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.


Oferty należy złożyć droga mailową do dnia 13.04.2018r. do godziny 16.00 na adres: agnieszka.tomaszewska@mgm.gov.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę się kontaktować z  p. Agnieszką Tomaszewską, e-mail.: agnieszka.tomaszewska@mgm.gov.pl, tel.: 022 583-86-91.

Załączniki

  SOPZ - szafy żaluzjowe.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz_ofertowy ...aluzjowe.docx 36,38 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się