2019-07-23

„Opinia hydrologiczno-morfologiczna dla Kanału Hutniczego”

ROZEZNANIE RYNKU

 

W celu dokonania analizy i badania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji poniżej opisanego zamówienia pn.

 

„Opinia hydrologiczno-morfologiczna dla Kanału Hutniczego”.

 

W związku z powyższym, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy
do składania szacunkowej kalkulacji kosztów (brutto oraz netto) na wykonanie ww. opracowania.

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariatDOK@mgm.gov.pl.

UWAGA!
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 - j.t.), jak również nie jest ogłoszeniem, ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - j.t. z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

 

      I.        Cel opracowania

 

W związku z prowadzonym postępowaniem konieczne jest sporządzenie opinii hydrologiczno-morfologicznej dla Kanału Hutniczego zlokalizowanego na terenie miejscowości Zawadzkie, Żędowice, gm. Zawadzkie, powiat strzelecki, woj. opolskie przez biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, ochrony środowiska, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w myśl art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Prawo wodne”, w sprawie ustalenia charakteru wód ww. cieku.

Stosownie do art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.

Kanał Hutniczy ma swój początek w miejscu jego połączenia z wodami rzeki Kieleczki na granicy miejscowości Kielcza i Żędowice, a koniec w miejscu jego ujścia do Małej Panwi w miejscowości Zawadzkie.

Opinia biegłego powinna uwzględniać:

1.     Analiza historyczna powstania Kanału Hutniczego z uwzględnieniem sposobu jego zasilania, wpływu antropopresji na zmianę sposobu jego zasilania na przestrzeni dziejów wraz ze wskazaniem miejsca połączenia koryta Kanału z korytem rzeki Kieleczki.

2.     Część graficzną obejmującą zmiany ukształtowania Kanału na przestrzeni wieków.

3.     Uzasadnienie opinii.

 

    II.        Informacje dodatkowe

 

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy posiadane materiały dotyczące prowadzonego postępowania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariatDOK@mgm.gov.pl.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

W temacie e-maila proszę podać „Oferta na wykonanie opinii hydrologiczno-morfologicznej dla Kanału Hutniczego”.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

    III.            Szacunkowy koszt zamówienia

 

Wycena zamówienia musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami oraz koszty w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach wykonanej umowy.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy dotyczącej szacunkowej wartości zamówienia. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1.

Załączniki

  rozeznanie rynku - ... Hutniczy.pdf 80,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 Fo...ofertowy.docx 32,86 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się