2018-02-13

Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi sukcesywnej dostawy prasy, dzienników i czasopism do siedziby Ministerstwa w wersji papierowej i elektronicznej. (szczegółowy opis specyfikacji technicznej w załączniku nr 1).

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem

1.     Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

2.     Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne, złożone na formularzu ofertowym, podpisane
i zawierające wycenę
.

3.     W cenę brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w załączonym do rozeznania Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

4.     W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

5.     Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą łączną ceną brutto oferty

6.     Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.     Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

8.     Zmawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych lub większych ilości niż wskazanych
w formularzu ofertowym przy zachowaniu przedstawionych przez Wykonawcę cen.

9.     Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, drogą elektroniczną na adres e-mail: Aneta.Wieczorek@mgm.gov.pl, do dnia 16 lutego 2018 r. (piątek) włącznie.

Wypełniony formularz ofertowy powinien być opatrzony pieczątką firmową (tj. zawierać adres lub siedzibę Oferenta), posiadać datę sporządzenia oraz być czytelnie podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę kontaktować się z panią Anetą Wieczorek e-mail: Aneta.Wieczorek@mgm.gov.pl, tel. 22 583 85 47

Załączniki

  Formularz ofertowy ...nik nr 1.docx 28,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  SOPZ załącznik nr 2.docx 24,21 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się