2020-02-20

Komunikat dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich

Komunikat dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich w sprawie sprawozdań z monitoring postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich.

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi monitoring postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich.

 

Obowiązek sprawozdawczy PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WÓD POLSKICH, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH wynika z art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zakres treści sprawozdania wynikają z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2018 r.).

 

Na potrzeby przekazywania przez Państwa podmioty, wskazane w tych planach lub programie jako realizujące działania, opracowany został formularz sprawozdawczy w formach:

 

1. pliku z rozszerzeniem xlsx – dostosowany do nowszych wersji programu arkuszy kalkulacyjnych z wbudowanymi listami rozwijalnymi, z których można wyszukać właściwe pozycje (szczegóły instrukcji w formularzu) – nazwa pliku formularz_v_1;

 

2. pliku z rozszerzeniem xls – dostosowany do starszych wersji programu arkuszy kalkulacyjnych bez wbudowanych list rozwijalnych, z których można wyszukać właściwe pozycje (listy pozycji do skopiowania i przeniesienia widoczne są w innych zakładkach (szczegóły instrukcji w formularzu) – formularz_v_2;

 – który ułatwi Państwu sprawozdawczość.

 

Prosimy o uzupełnienie załączonego formularza w zakresie Państwa właściwości i przesłanie na adres sprawozdania@mgm.gov.pl do 28 lutego 2020 r. (za rok 2019). Jest to termin ustawowy.    

 

Formularz wypełniania danych posiada szczegółową instrukcję obsługi. Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego w formie proponowanej przez MGMiŻŚ ułatwi analizę danych z całej Polski. Wypełnienie przez Państwa obowiązku sprawozdawczego przyczyni się do usprawnienia procesów gospodarowania wodami, w celu zapewnienia ochrony wód i zmniejszenia ryzyka powodziowego. Realizacja obowiązku sprawozdawczego przyczyni się również pośrednio do pozyskiwania funduszy europejskich na zadania w zakresie gospodarki wodnej.

 

Wszelkie pytania dotyczące wypełnienia sprawozdania można przesyłać na adres email sprawozdania@mgm.gov.pl .

 

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami w zakresie uzupełnienia sprawozdania dla ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w sprawie postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

 

 

1. Sprawozdanie dotyczy 2019 r. – zatem podawane informacje powinny dotyczyć działań zaplanowanych do realizacji, realizowanych lub zakończonych wyłącznie we wskazanym roku.

 

W sprawozdaniu należy umieścić również działania, które zostały rozpoczęte przed rokiem 2019 lub planowane są do zakończenia po roku 2019 i trwały w 2019 r., wówczas również należy je umieścić w arkuszu sprawozdania – podając informacje dla roku 2019.

 

W przypadku, w którym są Państwo w stanie podać kwoty dofinansowania z lat ubiegłych lub przyszłych – prosimy o podanie tych informacji w odpowiednich rubrykach dot. kwot w latach.

 

Jeśli zadanie nie było zaplanowane do realizacji w 2019 r., wówczas nie należy go umieszczać w zestawieniu.

 

2. W zakresie formularza „PGW”, zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie www.apgw.gov.pl gdzie przygotowano informacje stanowiące wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji na Państwa obszarze działania.

 

Przypominamy, że w Programie wodno-środowiskowym kraju zawierają się również wszystkie działania realizowane w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Zakres tematyczny danych w formularzu sprawozdawczym jest podobny do tego pozyskanego przy okazji ankietyzacji przeprowadzonej w ramach pracy pn.: „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)" w roku 2018. Informacje dotyczące wypełniania obowiązku sprawozdawczego w zakresie działań wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju aPWŚK) można również znaleźć na stronie internetowej www.apgw.gov.pl (szczegóły w instrukcji formularza).

 

W związku z tym, należy je również uwzględnić w przedmiotowym sprawozdaniu, przypisując je odpowiednim jednolitym częściom wód powierzchniowych lub jednolitych częściom wód podziemnych.

 

Prosimy o zapoznanie się również z ulotką informacyjną, która zawiera informacje na temat najważniejszych definicji.

 

3. W zakresie formularza PZRP: działania zostały wskazane w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, które są przyjmowane w drodze rozporządzeń (dla danego obszaru dorzecza).

 

Obowiązujące akty prawne w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&title=planu+zarz%C4%85dzania%20ryzykiem%20powodziowym.

 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły jest w 2 plikach pdf – zostało podzielone z uwagi na objętość dokumentu.)

 

Zestawienia działań dla poszczególnych regionów wodnych znajdują się w tabelach zatytułowanych „Lista działań (…)/Lista inwestycji (…)” umieszczonych w dokumentach.

 

W tabelach w kolumnie „Inwestor” wskazane są podmioty odpowiedzialne za realizację konkretnych działań.

 

4. W zakresie formularza POWM: Krajowy program ochrony wód morskich został uzgodniony z członkami Rady Ministrów 2 grudnia 2016 r. a następnie przyjęty w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002469.

 

Niezbędne informacje w zakresie działań w ramach ww. programu mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej:

 

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ochrona-wod-morskich (dół strony: „Karty działań w ramach krajowego programu ochrony wód morskich.zip”)

 

5. Ze względu na powtarzające się problemy z wyświetlaniem list rozwijalnych w pliku arkusza kalkulacyjnego (arkusz opracowywany był na wersji arkusza „Excel2013”, funkcja ta może nie działać w starszych wersjach programu) przekazujemy arkusz, w którym widnieją pozycje z poszczególnych list rozwijalnych.

 

Znajdują się one w arkuszach: „słowniki_PGW”, „słowniki_PZRP”, „słowniki_POWM”. Należy wybrać odpowiednie, dotyczące Państwa jednostki, pozycje z list rozwijalnych, umieszczonych w korespondujących ze sobą kolumnach słowników i arkuszy, wypełnianych przez Państwa i przeniesienie do odpowiednich tabel w arkuszach „PGW”, „PZRP”, „POWM”.

 

6. W przypadku, w którym nie realizowali Państwo działań w zakresie żadnego z planów/programów, wystarczy przesłać informację zwrotną na adres email sprawozdania@mgmg.gov.pl o tym fakcie wraz z pustym formularzem, uzupełniając jedynie arkusz „INFO OGÓLNE”.

 

W przypadku, w którym Państwa jednostki nie realizowały działań w ramach jednego lub dwóch programów wymienionych w rozporządzeniu z art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo wodne, wówczas należy zawrzeć informację „NIE DOTYCZY” w odpowiednich rubrykach w arkuszu „INFO OGÓLNE”.”

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..