2020-02-20

Komunikat dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich

Komunikat dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich w sprawie sprawozdań z monitoring postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich.

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi monitoring postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich.

 

Obowiązek sprawozdawczy PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WÓD POLSKICH, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH wynika z art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zakres treści sprawozdania wynikają z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2018 r.).

 

Na potrzeby przekazywania przez Państwa podmioty, wskazane w tych planach lub programie jako realizujące działania, opracowany został formularz sprawozdawczy w formach:

 

1. pliku z rozszerzeniem xlsx – dostosowany do nowszych wersji programu arkuszy kalkulacyjnych z wbudowanymi listami rozwijalnymi, z których można wyszukać właściwe pozycje (szczegóły instrukcji w formularzu) – nazwa pliku formularz_v_1;

 

2. pliku z rozszerzeniem xls – dostosowany do starszych wersji programu arkuszy kalkulacyjnych bez wbudowanych list rozwijalnych, z których można wyszukać właściwe pozycje (listy pozycji do skopiowania i przeniesienia widoczne są w innych zakładkach (szczegóły instrukcji w formularzu) – formularz_v_2;

 – który ułatwi Państwu sprawozdawczość.

 

Prosimy o uzupełnienie załączonego formularza w zakresie Państwa właściwości i przesłanie na adres sprawozdania@mgm.gov.pl do 28 lutego 2020 r. (za rok 2019). Jest to termin ustawowy.    

 

Formularz wypełniania danych posiada szczegółową instrukcję obsługi. Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego w formie proponowanej przez MGMiŻŚ ułatwi analizę danych z całej Polski. Wypełnienie przez Państwa obowiązku sprawozdawczego przyczyni się do usprawnienia procesów gospodarowania wodami, w celu zapewnienia ochrony wód i zmniejszenia ryzyka powodziowego. Realizacja obowiązku sprawozdawczego przyczyni się również pośrednio do pozyskiwania funduszy europejskich na zadania w zakresie gospodarki wodnej.

 

Wszelkie pytania dotyczące wypełnienia sprawozdania można przesyłać na adres email sprawozdania@mgm.gov.pl .

 

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami w zakresie uzupełnienia sprawozdania dla ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w sprawie postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

 

 

1. Sprawozdanie dotyczy 2019 r. – zatem podawane informacje powinny dotyczyć działań zaplanowanych do realizacji, realizowanych lub zakończonych wyłącznie we wskazanym roku.

 

W sprawozdaniu należy umieścić również działania, które zostały rozpoczęte przed rokiem 2019 lub planowane są do zakończenia po roku 2019 i trwały w 2019 r., wówczas również należy je umieścić w arkuszu sprawozdania – podając informacje dla roku 2019.

 

W przypadku, w którym są Państwo w stanie podać kwoty dofinansowania z lat ubiegłych lub przyszłych – prosimy o podanie tych informacji w odpowiednich rubrykach dot. kwot w latach.

 

Jeśli zadanie nie było zaplanowane do realizacji w 2019 r., wówczas nie należy go umieszczać w zestawieniu.

 

2. W zakresie formularza „PGW”, zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie www.apgw.gov.pl gdzie przygotowano informacje stanowiące wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji na Państwa obszarze działania.

 

Przypominamy, że w Programie wodno-środowiskowym kraju zawierają się również wszystkie działania realizowane w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Zakres tematyczny danych w formularzu sprawozdawczym jest podobny do tego pozyskanego przy okazji ankietyzacji przeprowadzonej w ramach pracy pn.: „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)" w roku 2018. Informacje dotyczące wypełniania obowiązku sprawozdawczego w zakresie działań wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju aPWŚK) można również znaleźć na stronie internetowej www.apgw.gov.pl (szczegóły w instrukcji formularza).

 

W związku z tym, należy je również uwzględnić w przedmiotowym sprawozdaniu, przypisując je odpowiednim jednolitym częściom wód powierzchniowych lub jednolitych częściom wód podziemnych.

 

Prosimy o zapoznanie się również z ulotką informacyjną, która zawiera informacje na temat najważniejszych definicji.

 

3. W zakresie formularza PZRP: działania zostały wskazane w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, które są przyjmowane w drodze rozporządzeń (dla danego obszaru dorzecza).

 

Obowiązujące akty prawne w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&title=planu+zarz%C4%85dzania%20ryzykiem%20powodziowym.

 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły jest w 2 plikach pdf – zostało podzielone z uwagi na objętość dokumentu.)

 

Zestawienia działań dla poszczególnych regionów wodnych znajdują się w tabelach zatytułowanych „Lista działań (…)/Lista inwestycji (…)” umieszczonych w dokumentach.

 

W tabelach w kolumnie „Inwestor” wskazane są podmioty odpowiedzialne za realizację konkretnych działań.

 

4. W zakresie formularza POWM: Krajowy program ochrony wód morskich został uzgodniony z członkami Rady Ministrów 2 grudnia 2016 r. a następnie przyjęty w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002469.

 

Niezbędne informacje w zakresie działań w ramach ww. programu mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej:

 

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ochrona-wod-morskich (dół strony: „Karty działań w ramach krajowego programu ochrony wód morskich.zip”)

 

5. Ze względu na powtarzające się problemy z wyświetlaniem list rozwijalnych w pliku arkusza kalkulacyjnego (arkusz opracowywany był na wersji arkusza „Excel2013”, funkcja ta może nie działać w starszych wersjach programu) przekazujemy arkusz, w którym widnieją pozycje z poszczególnych list rozwijalnych.

 

Znajdują się one w arkuszach: „słowniki_PGW”, „słowniki_PZRP”, „słowniki_POWM”. Należy wybrać odpowiednie, dotyczące Państwa jednostki, pozycje z list rozwijalnych, umieszczonych w korespondujących ze sobą kolumnach słowników i arkuszy, wypełnianych przez Państwa i przeniesienie do odpowiednich tabel w arkuszach „PGW”, „PZRP”, „POWM”.

 

6. W przypadku, w którym nie realizowali Państwo działań w zakresie żadnego z planów/programów, wystarczy przesłać informację zwrotną na adres email sprawozdania@mgmg.gov.pl o tym fakcie wraz z pustym formularzem, uzupełniając jedynie arkusz „INFO OGÓLNE”.

 

W przypadku, w którym Państwa jednostki nie realizowały działań w ramach jednego lub dwóch programów wymienionych w rozporządzeniu z art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo wodne, wówczas należy zawrzeć informację „NIE DOTYCZY” w odpowiednich rubrykach w arkuszu „INFO OGÓLNE”.”

Załączniki

  Formularz_v_1.xlsx 1,32 MB (xls) szczegóły pobierz
  Ulotka - Sprawozdaw...RP i POWM.PDF 604,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz_v_2.xls 3,62 MB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się