Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.WZP.2611.7.2019.IO Rozbudowa funkcjonalności, asysta techniczna, aktualizacja oprogramowania dotyczącego elektronicznego dziennika połowowego (Systemu E-logbook) oraz przeszkolenie administratorów i użytkowników zamawiającego w tym zakresie  
Przedmiot zamówienia
Rozbudowa funkcjonalności, asysta techniczna, aktualizacja oprogramowania dotyczącego elektronicznego dziennika połowowego (Syst  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2019-09-30  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2019-10-23 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.WZP.2611.7.2019.IO  

Ofertę należy złożyć do 23.10.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres rzeczowy umowy;

Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy;

Załącznik nr 3 do wzoru umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ;

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy;

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

09.10.2019 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.10.2019 r. dodano załącznik - modyfikacja treści SIWZ

Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 17.10.2019 r. do godz. 11:00

 

16.10.2019 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.10.2019 r. dodano załącznik - modyfikacja treści SIWZ

Uwaga: Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 23.10.2019 r. do godz. 11:00

 

17.10.2019 r. dodano załącznik - odpowiedź na pytania_modyfikacja  załącznika nr 2 do SIWZ

17.10.2019 r. dodano załącznik - załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy _modyfikacja

24.10.2019 r. dodano załącznik - Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp

Informacja o unieważnieniu postępowania (31.10.2019)

Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego na  Rozbudowę funkcjonalności, asysta techniczna, aktualizacja oprogramowania dotyczącego elektronicznego dziennika połowowego (Systemu E-logbook) oraz przeszkolenie administratorów i użytkowników zamawiającego w tym zakresie, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

Uzasadnienie faktyczne

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

„Art.93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (..)”.

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 397,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_SIWZ_ r...E_logbook.pdf 441,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_Zał 1_...owy umowy.pdf 338,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_Zał 2_...ór umowy.pdf 576,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 3 do wzoru ...wierzenia.pdf 997,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_Zał 3_...iadczenie.doc 1,34 MB (doc) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_Zał 4_...az_usług.doc 1,32 MB (doc) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_Zał 5_...pitałowa.doc 1,34 MB (doc) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_Zał 6_..._Ofertowy.doc 1,35 MB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 197,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_ modyfikacja SIWZ.pdf 374,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian..._16102019.pdf 197,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_modyfik... 16102019.pdf 374,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odp na pyt_modyfika...2 do SIWZ.pdf 703,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_Zał 2_...dyfikacja.pdf 577,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2611_7_informa...cia ofert.pdf 370,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się