Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2611.16.2018.RB Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego.  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2019-01-15  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2019-01-23 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2611.16.2018.RB  

Ofertę należy złożyć do 23.01.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik  do umowy - wykonanie prac

Załącznik do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załacznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

23.01.2019 r.  - dodano załącznik: Informacje z otwarcia ofert  z dnia 23.01.2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

13.02.2019 r.  - dodano załącznik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 2 ustawy Pzp

Załączniki

  Ogłoszenie o zamow...98-N-2019.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_16_2018RB.pdf 326,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_umowa_16_2018RB.pdf 330,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1 do umowy_16_2018RB.XLSX 11,01 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał do umwy_umowa ...018RB ost.pdf 586,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2_Oświadczeni...16_2018RB.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 3_Wykaz_usług_16_2018RB.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4_Oświadczeni...16_2018RB.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5_Formularz_Ofe...16_2018RB.doc 64,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_16_Inform...cia ofert.pdf 408,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...ej oferty.pdf 138,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się