Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2611.11.2018.MC świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej Systemu Monitorowania Statków (ang. Vessel Monitoring System)  
Przedmiot zamówienia
świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej Systemu Monitorowania Statków (ang. Vessel Monitoring System)  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-10-17  
Data publikacji do
2021-12-31  
Termin składania ofert
2018-11-22 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2611.11.2018.MC  

Ofertę należy złożyć do 22 listopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1
   –   wzór umowy;
Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2   –   Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ);
Załącznik nr 2a  –   JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę (spakowany zip);
Załącznik nr 3   –   Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ;
Załącznik nr 4   –   Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ;
Załącznik nr 5   –   Wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.5.5. SIWZ;
Załącznik nr 6   –   Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy;
Załącznik nr 7   –   Wzór Formularza Ofertowego;
Załącznik nr 2a  –   JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę;

31.10.2018 r. dodano załącznik - wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

13.11.2018 r. dodano załącznik - wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.11.2018 r.

22.11.2018 r. dodano załącznik - Informacje z otwarcia ofert  z dnia 22.11.2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

21.12.2018 r. dodano załącznik - informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 153 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_11MCH18.pdf 344,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_Umowa_11MCH18.pdf 233,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_zakres_JEDZ_11MCH18.pdf 88,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2a_JEDZ_format_...p_11MCH18.zip 10,87 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie_11MCH18.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał4_Oświadczenie_11MCH18.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_Wykaz_usług_11MCH18.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał6_Oświadczenie...a_11MCH18.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał7_Formularz ofe..._11MCH18.docx 37,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał2a_JEDZ_format_...l_11MCH18.xml 124,69 KB (xml) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia_SIWZ_31102018.pdf 121,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  user_manual.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  admin_manual.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia treśc...3.11.2018.pdf 118,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 114,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...rty Visma.pdf 266,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się