Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2610.13.2018.MC Zakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnych  
Przedmiot zamówienia
Zakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-10-11  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2018-10-29 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2610.13.2018.MC  

Ofertę należy złożyć do 23 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

17.10.2018 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 23 października 2018 r. do godz. 11:00

18.10.2018 r. dodano załącznik - wyjaśnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 18.10.2018 r.

 

18.10.2018 r. dodano załącznik - Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 10.10.2018 r.

23.10.2018 r. dodano załącznik  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.10.2018 r.

 

23.10.2018 r. dodano załącznik - zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 23.10.2018 r.

 

Uwaga:  Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 26 października 2018 r. do godz. 11:00.

            Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:00

 

24.10.2018 r. dodano załącznik  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.10.2018 r.

 

24.10.2018 r. dodano załącznik - zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 24.10.2018 r.

 

Uwaga:  Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 29 października 2018 r. do godz. 11:00.

            Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:00

29.10.2018 dodano załącznik - Informacje z otwarcia ofert z dnia 29.10.2018 r., o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp

Informacja o unieważnieniu postępowania (31.10.2018 r.)

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnychzostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Termin składania ofert upłynął 29.10.2018 roku o godzinie 11:00. O godzinie 10:40 zamawiający otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej, skan oferty w formacie pdf przesłany przez PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 wraz z informacją, że oryginał oferty został przekazany do wysyłki kurierskiej.

Do upływu terminu składania ofert oryginał oferty nie wpłynął do Kancelarii Głównej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazanej jako miejsce składania ofert zgodnie z pkt 8.1 SIWZ.

Stosownie do pkt 7.1 SIWZ oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej skany oferty nie posiadają formy pisemnej wobec czego nie mogą być uznane jako skuteczne złożenie oferty. Stosownie do art. 78 ust. 1 Kodeksu Cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Jakiekolwiek powielanie formy pisemnej w szczególności skanowanie i kopiowanie nie zachowują statusu pisemności, ponieważ widniejący na nich podpis nie jest własnoręcznie złożony na dokumencie.

Wobec powyższego unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 jest uzasadnione.

Co więcej stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. Wobec powyższego nawet jeżeli oferta przesłana w formie skanów pdf, do których dostęp nie był w żadne sposób zabezpieczony, uznana zostałaby za skutecznie złożoną postępowanie musiałoby zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 120,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_13MC18.pdf 246,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_UMOWA_13MCH18.pdf 392,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_Oświadczenie_13MC18.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie...wa_13MC18.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał4_Wykaz_urządz...ch_13MC18.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_FormularzOfer...wy_13MC18.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 37,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_SIWZ_26...MCH (003).pdf 226,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_UMOWA_13MCH18.pdf 622,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...gloszenia.pdf 245,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2610_13_przed...nia ofert.pdf 190,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian... 24.10.18.pdf 29,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2610_13_Modyfi... 24.10.18.pdf 201,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 109,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się