Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2611.7.2018.JJ Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-10-03  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-10-11 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2611.7.2018.JJ  

Ofertę należy złożyć do 11 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
 

W części załączniki zamieszczone zostały:

 

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

Załącznik nr 1 a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla Części I;

Załącznik nr 1 b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla Części II;

Załącznik nr 1 c - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla Części III;

Załącznik nr 1 d - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla Części IV;

Załącznik nr 2a – Istotne postanowienia umowy dla Części I;

Załącznik nr 5 do umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla części I;

Załącznik nr 2b – Istotne postanowienia umowy dla Części II;

Załącznik nr 2c – Istotne postanowienia umowy dla Części III;

Załącznik nr 2d – Istotne postanowienia umowy dla Części IV;

Załącznik nr 5 do umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla części IV;

Załącznik nr 3 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ;

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy;

Załącznik nr 6a – wzór Formularza Ofertowego dla Części I;

Załącznik nr 6b - wzór Formularza Ofertowego dla Części II;

Załącznik nr 6c - wzór Formularza Ofertowego dla Części III;

Załącznik nr 6d - wzór Formularza Ofertowego dla Części IV.


11.10.2018 r. dodano załącznik - informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2018 r., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
 


Informacja o unieważnieniu postępowania w części II -

sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy (12.10.2018)

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że część II postępowania na Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  - sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


UZASADNIENIE


Zamawiający unieważnia część II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ w terminie określonym przez Zamawiającego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

25.10.2018 r. dodano załącznik- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

 

Załączniki

  2018_2611_7_Z_1a_SO...zęść I.pdf 371,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Ogłosz...mówieniu.pdf 408,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_SIWZ.pdf 375,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_1b_SO...ęść II.pdf 268,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_1c_SO...ść III.pdf 196,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_1d_SO...ęść IV.pdf 203,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_2b_is...wy Cz. II.pdf 351,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_2c_is...y Cz. III.pdf 316,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_2a_is...owy Cz. I.pdf 350,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_2d_is...wy Cz. IV.pdf 303,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_3_Oświadczenie.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_4_wykaz_usług.doc 740,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_5_do ...ia danych.pdf 693,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_5_do ...ia danych.pdf 665,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_5_oś...pitałowa.rtf 117,97 KB (rtf) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_6a_fo...owy_Cz_1.docx 731,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_6b_fo... kopia.docx 727,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_6c_fo...owy_Cz_3.docx 27,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_Z_6d_fo...owy_Cz_4.docx 28,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_7_informa...cia ofert.pdf 482,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...10.2018 r.pdf 404,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się