Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2611.10.2018.JJ Świadczenie dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajow  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-09-25  
Data publikacji do
2020-01-07  
Termin składania ofert
2018-11-12 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2611.10.2018.JJ  

Ofertę należy złożyć do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

 

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)

28.09.2018 r. dodano załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

Załącznik nr 1 do SOPZ - wzór zlecenia;

Załącznik nr 2 do SOPZ - wzór zestawienia miesięcznego;

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy;

Załącznik nr 5 do wzoru umowy - umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 do SIWZ - Zakres oświadczenia w formacie jednolitego dokumentu (JEDZ);

Załącznik nr 3a do SIWZ - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę; 

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ;

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ;

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług, o których mowa w pkt 5.5.5 SIWZ;

Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy;

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór Formularza Ofertowego.

 

04.10.2018 r. dodano załącznik: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (sprostowanie) przekazane

04.10.2018 r. dodano załącznik: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (sprostowanie) opublikowane

04.10.2018 r. dodano załącznik: Modyfikacja treści SIWZ z dnia 01.10.2018 r.

04.10.2018 r. dodano załącznik: Modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.10.2018 r.


UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 12.11.2018 r. godz. 11:00
 

05.11.2018 dodano załącznik: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (sprostowanie) opublikowane
 

05.11.2018 dodano załącznik: Modyfikacja treści SIWZ z dnia 30.10.2018


UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 16.11.2018 r. godz. 11:00

 

06.11.2018 dodano załącznik: Modyfikacja treści SIWZ z dnia 06.11.2018
 

16.11.2018 r. dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2018 r., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
 

11.12.2018 r. dodano załącznik- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

 

 

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó... Dz.U.UE).pdf 142,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Ogłos...blikowane.pdf 156,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_2018_SIWZ.pdf 483,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_1_sz...mówienia.pdf 563,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_załą...zlecenia.docx 715,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_załą... zleceń.docx 713,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_2_wzór umowy.pdf 342,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_załą...oru umowy.pdf 731,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_3a_JEDZ.zip 10,27 KB (zip) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_3_JEDZ_zakres.pdf 88,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_4_os...adczenie.docx 721,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_5_os...ie_zakaz.docx 721,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_6_wykaz_usług.doc 736 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_7_os...gr_kapit.docx 722,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_Z_8_fo...ofertowy.docx 1,34 MB (doc) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_ogloszenie_zmian.pdf 71,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_modyfi...ja_SIWZ 1.pdf 201,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_modyfi...ja_SIWZ 2.pdf 201,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_oglosz...blikowane.pdf 67,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_ogłos...blikowane.pdf 67,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_modyfi...SIWZ 3010.pdf 253,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_modyfi...ja_SIWZ 4.pdf 268,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_10_inform...cia ofert.pdf 484,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...2.2018 r..pdf 284,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się