Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2611.6.2018.KG Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych  
Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migr  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
60.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-09-20  
Data publikacji do
2020-01-01  
Termin składania ofert
2018-11-05 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2611.6.2018.KG  

Ofertę należy złożyć do 5 listopada 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji w Dz.U.UE)

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.09.2018 r.)

Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych; znak postępowania BA.ZZP.2611.6.2018.KG zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 20 września 2018 roku przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2018 r. (sobota). Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie została opublikowana w terminie wynikającym z przepisów ustawy, gdyż Zamawiający nie miał możliwości publikacji dokumentacji w sobotę.

Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie późniejszych niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu niesie za sobą konsekwencje, które mogą wpłynąć na wynik postępowania, w szczególności skrócony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz faktyczny termin składania ofert.

Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia nr BA.ZZP.2611.9.2018.KG, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).

Załączniki

  2018_2611_6_oglosze...u_wyslane.pdf 154,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się