Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.SSZP.3.2610.9.2018.RB Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnej umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnej.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-09-10  
Data publikacji do
2020-01-01  
Termin składania ofert
2018-10-16 11:00  
Numer zgłoszenia
BDG.SSZP.3.2610.9.2018.RB  

Ofertę należy złożyć do 16.10.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy  (wraz z czterema załącznikami do wzoru umowy)

Załącznik nr 2 – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 2a – JEDZ w formacie xml (spakowany do formatu zip)

Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 5 – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co którykolwiek z pozostałych składających odrębne oferty wykonawców

Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

11.09.2018 r. dodano załącznik: modyfikacja  treści SIWZ z dnia 11.09.2018 r.

16.10.2018 r. dodano załącznik: Informacje z otwarcia ofert  z dnia 16.10.2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

7.11.2018 r. dodano załącznik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Załączniki

  Ogloszenie o zamówieniu.pdf 104,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_9RB18_9.08.2018.pdf 360,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_umowa_9RB18.pdf 318,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_ do umowy_9RB18.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał2_ do umowy_9RB18.xlsx 377,76 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał3_do_umowy_cennik_9RB.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4_ do umowy_9RB18.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zakres JEDZ.pdf 88,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ w formacie XML...ykonawcę.zip 10,35 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie_9RB18.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał4_Oświadczenie_9RB18.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_Wykaz_usług_9RB18.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał6_Oświadczenie...owa_9RB18.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał7_FormularzOfertowy_9RB18.doc 73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Modyfikacja treści...0.9.18.RB.pdf 195,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o złozo... ofertach.pdf 207,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo _wybór_oferty_www.pdf 217,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się