Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2610.7.2018.MC Dostawa 40 sztuk komputerów typu All-in-One  
Przedmiot zamówienia
Dostawa 40 sztuk komputerów typu All-in-One  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-07-13  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2018-07-23 10:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2610.7.2018.MC  

Ofertę należy złożyć do 23 lipca 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 1 do SOPZ – wyniki testu PassMark High End CPU’s na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – wzór Formularza Oferty Technicznej

Informacja o unieważnieniu postępowania (16.07.2018 r.)

Realizując obowiązek wynikający z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 40 sztuk komputerów typu All-in-Onezostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 13.07.2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o zamówieniu
nr 588228-N-2018. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z przyczyn technicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia ukazała się na stronie internetowej w dniu 16.07.2018 roku, czyli trzy dni później niż ogłoszenie o zamówieniu.
Wobec powyższego naruszony został art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie późniejszych niż ogłoszenia
o zamówieniu niesie za sobą konsekwencje, które mogą wpłynąć na wynik postępowania
w szczególności skrócony zostaje termin na wnioskowanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz faktyczny termin składania ofert.
Dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania stanowi postawę do wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o unieważnienie umowy.
Mając na uwadze powyższe uzasadnienie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest zasadne.

Uwaga: Zamawiający informuje, że w dniu 16.07.2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia nr BA.ZZP.2610.8.2018.MC, którego przedmiotem jest dostawa 40 sztuk komputerów typu All-in-One (taki sam przedmiot jak w przypadku unieważnionego postępowania).

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 111,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_7MC18.pdf 236,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_SOPZ_7MC18.pdf 210,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1 do SOPZ_Wynik...stu_7MC18.pdf 332,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_UMOWA_7MC18.pdf 158,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie_7MC18.rtf 131,44 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Zał4_Oświadczenie...owa_7MC18.rtf 110,83 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Zał5_FormularzOfertowy_7MC18.rtf 128,59 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Zał1 do FO_Formula...nej_7MC18.rtf 189,12 KB (rtf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się