Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przeprowadzenie przeglądu i przygotowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-02-01  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-02-16 11:00  
Numer zgłoszenia
BDG.SSZP.3.2611.11.2017.MC  

Ofertę należy złożyć do 16.02.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 1 do SOPZ
Załącznik nr 2 do SOPZ
Załącznik nr 3 do SOPZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ
Załącznik nr 5 – wykaz osób, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

06.02.2018 r. - dodano informację o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

06.02.2018 r. - dodano załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia uwzględniający zmiany z dnia 06.02.2018 r.

16.02.2018 r.  - dodano załącznik: Informacje z otwarcia ofert  z dnia 16.02.2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

22.03.2018 r. dodano załącznik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 125,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_11MC17.pdf 311,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_SOPZ_11MC17.pdf 555,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_do_SOPZ_11MC17.PDF 3,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_do_SOPZ_11MC17.pdf 25,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał3_do_SOPZ_11MC17.PDF 831,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_UMOWA_11MC17.pdf 371,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie_11MC17.doc 368 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał4_Wykaz_usług_11MC17.doc 341 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_Wykaz_osob_wa...ki_11MC17.doc 365 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał6_Oświadczenie...wa_11MC17.doc 359,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał7_FormularzOfer...wy_11MC17.doc 363,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ...6.02.2018.pdf 237,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_SOPZ_11MC17_u...6.02.2018.pdf 558,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 36,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...ej oferty.pdf 254,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się