2019-04-17

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia procesu legislacyjnego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej "RODO", informuję, że:

 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem”;

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zbierania i rozpatrywania uwag zgłaszanych w ramach uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych (w tym zgłoszeń lobbingowych),

b) publikowania stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień oraz opiniowania,

c) prowadzenia wykazu zgłoszeń lobbingowych, zestawień uwag zgłoszonych w toku uzgodnień, opiniowania i konsultacji, protokołu rozbieżności,

d) w przypadku osób wymienionych imiennie w aktach normatywnych Ministra i osób prowadzących Dziennik Urzędowy Ministra - publikacji aktów normatywnych, które przewidziane są przepisami prawa do publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra,

e) w przypadku osób odpowiedzialnych za projekt - prowadzenia Wykazu prac legislacyjnych Ministra;

 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 6),

b) ustawa  z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  (art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7),

c) ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 2, art. 2a i art. 12),

d) uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (paragraf 52);

 

4)  w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

5)  podanie danych:

a) jest wymogiem ustawowym - w zakresie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia  - art. 7 ust. 4 ustawy  z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

b) jest konieczne do udziału w uzgodnieniach, opiniowaniu i konsultacjach publicznych - brak podania danych może uniemożliwić udział w konferencji uzgodnieniowej albo kontakt,

c) jest konieczne do powołania do pełnienia funkcji albo wykonywania obowiązków służbowych - w przypadku osób wymienionych imiennie w aktach normatywnych Ministra,

d) jest konieczne do wykonywania obowiązków służbowych - w przypadku pracowników Ministerstwa;

 

6)  dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

7)  posiada Pani/Pan prawo:

•  żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania  lub ograniczenia przetwarzania,

•   wniesienia, w sprawach spornych, skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

8)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie wieczyście, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się