2016-02-10

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej

PRACA W MINISTERSTWIE
 

Informujemy, że nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza, iż wszyscy obywatele mają prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Konkurencyjność naboru oznacza, iż zatrudniana jest osoba, która w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone dla danego stanowiska pracy, a w szczególności, której wiedza, doświadczenie i posiadane kompetencje umożliwiają właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku.


Wszystkie osoby, chcące aplikować na wolne stanowisko w służbie cywilnej w MGMiŻŚ, muszą złożyć swoją aplikację w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Informacje o pracy w służbie cywilnej, w szczególności ogłoszenia o naborze można znaleźć również na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk 

Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).

Zgodnie z art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Metody/techniki, które są stosowane podczas wszystkich naborów w MGMiŻŚ to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. 

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów, (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • kopii dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie);
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (podpisane własnoręcznie);
 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego (podpisane własnoręcznie);
 • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.);
 • dodatkowo kandydaci są zobowiązani dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia (dotyczy naborów, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe).

Dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń. 

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w dokumentach informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia lub certyfikatu.

Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie MNiSW.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.

 

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

 

Rozpatrywane będą tylko aplikacje przysyłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze, pozostałe aplikacje przysłane poza procesem rekrutacji tj. bez wskazania nr ogłoszenia i/lub bez załączonych wymaganych dokumentów zostaną zniszczone.

 

Informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 583 88 49.

 

Ogłoszenia o pracę w służbie cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk 

Dyrektor Generalny MGMiŻŚ poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

Załączniki

  oświadczenia na po...by naboru.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poziomy biegłości...ęzykowej.pdf 193,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  starszy-specjalista...ia Wodami.pdf 48,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  specjalista w Biurz...inansowym.pdf 47,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DOK-3 glowny-specja...ia Wodami.pdf 49,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BBF-2 specjalista w...inansowym.pdf 50,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BBF-3 starszy specj...inansowym.pdf 50,13 KB (pdf) szczegóły pobierz