2018-07-05

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

rozpatrzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 2017 r.

 

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870; dalej: ustawa) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

W 2017 r. do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wpłynęło osiemnaście petycji. W stosunku do siedmiu petycji, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie był podmiotem właściwym do ich rozpatrzenia i zostały one przekazane według właściwości do: Ministra Środowiska, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Rozwoju oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dwie petycje nie spełniały wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 oraz art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy i pomimo wezwania do uzupełnienia braków oraz wezwania do potwierdzenia zgody na złożenie petycji, nie zostało to uczynione, w związku z czym petycje pozostawiono bez rozpatrzenia.

Pozostałe petycje spełniały wymogi określone w art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 i 5 ust. 1 i 2 ustawy i zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Poniżej przedstawia się przedmiot i sposób ich załatwienia.

1.     Petycja w sprawie uregulowania kwestii podróży służbowych.

·         data wpływu: 30 stycznia 2017 r.

               ·         data udzielenia odpowiedzi: 8 maja 2017 r.

W wyniku rozpatrzenia petycji udzielono odpowiedzi, iż nie jest obecnie możliwe wprowadzenie postulowanych zmian z uwagi na ramy czasowe wynikające z konieczności wdrożenia dyrektywy Rady 2014/112/EU z dnia 19 grudnia 2014 r. wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

 

2.     Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 167).

·         data wpływu: 13 lutego 2017 r.

·         data udzielenie odpowiedzi: 26 kwietnia 2017 r.

W wyniku rozpatrzenia petycji poinformowano wnoszącego petycję, że postulowane zmiany stoją w sprzeczności z postanowieniami Konwencji STCW, w związku z czym niemożliwe jest ich wprowadzenie. Jednocześnie w odpowiedzi wskazano, iż trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, w którym zawarte zostaną rozwiązania częściowo realizujące postulaty wnoszącego petycję w dozwolony sposób.

 

3.     Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 167) w zakresie skrócenia szkolenia na poziomie operacyjnym.

·         data wpływu: 5 maja 2017 r.

·         data udzielenia odpowiedzi: 21 czerwca 2017 r.

W wyniku rozpatrzenia petycji udzielono odpowiedzi, że skrócenie szkolenia na poziomie operacyjnym jest niemożliwe ze względu na postanowienia Konwencji STCW, która nakłada minimalny poziom kompetencji niezbędnych do uzyskania określonych kwalifikacji, a także, że MGMiŻŚ przygotowuje przegląd ramowych programów szkoleń i wymagać egzaminacyjnych dla marynarzy, a propozycje zmiany przepisów wynikające z przeglądu będą przedmiotem konsultacji społecznych.

 

4.     Petycja w sprawie rozważenia lokalizacji przyszłego portu multimodalnego na Wiśle w rejonie południowego Torunia.

·         data wpływu: 29 maja 2017 r.

·         data udzielenia odpowiedzi: 14 lipca 2017 r.

W udzielonej odpowiedzi poinformowano wnoszącego petycję, iż określenie preferowanych lokalizacji infrastruktury portowej i przeładunkowej związanej z żeglugą śródlądową będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej rzeki Wisły.

 

5.     Petycja w sprawie ściślejszej, intensywniejszej oraz bardziej efektywnej współpracy handlowo-gospodarczej państw basenu Morza Bałtyckiego we współpracy z Radą Państw Morza Bałtyckiego.

·         data wpływu: 21 września 2017 r.

·         data udzielenia odpowiedzi: 13 listopada 2017 r.

W wyniku rozpatrzenia petycji udzielono odpowiedzi, że brak jest podstaw do powołania opisanej w petycji organizacji, gdyż istniejące formaty współpracy zapewniają skuteczną realizację celów i nie ma potrzeby tworzenia nowej organizacji.

 

6.     Petycja w sprawie zminimalizowania zanieczyszczenia wód, w szczególności Morza Bałtyckiego.

·         data wpływu: 23 października 2017 r.

·         data udzielenia odpowiedzi: 20 lutego 2018 r.

W wyniku rozpatrzenia petycji poinformowano wnoszącego petycję, że podnoszone kwestie związane z minimalizowaniem zanieczyszczenia środowiska Morza Bałtyckiego są wspierane i uwzględniane w bieżącej pracy resortu, a także przedstawiono wyjaśnienia, w jaki sposób podejmowane aktualnie działania realizują przedstawione wnioski.

 

7.     Petycja w sprawie bezpieczeństwa, konstrukcji i wyposażenia statków morskich.

·         data wpływu: 31 października 2017 r.

·         data udzielenia odpowiedzi: 20 lutego 2018 r.

W wyniku rozpatrzenia petycji poinformowano wnoszącego petycję o aktach prawnych regulujących omawianą tematykę oraz udzielono informacji o sposobie, w jaki przepisy oraz podejmowane działania przyczyniają się do realizacji przesłanych postulatów.

8.     Petycja w sprawie wprowadzenia nadzoru nad podmiotami wykonującymi zadania z zakresu należącego do właściwości Ministra, poprzez prowadzenie rejestrów umożliwiających sprawdzenie danych kontaktowych tych podmiotów oraz w sprawie zatrudnienia tłumaczy języka migowego i języków obcych.

·         data wpływu: 12 grudnia 2017 r.

·         data udzielenia odpowiedzi: 23 marca 2018 r.

Po rozpatrzeniu petycji udzielono poinformowano wnoszącego petycję, że postulowane rozwiązania lub im pokrewne  już funkcjonują w organach administracji publicznej, a w odniesieniu do tłumaczenia języka obcego udzielono informacji, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, język polski jest językiem urzędowym organów administracji publicznej i wszelkie sprawy prowadzone są w języku polskim.

 

9.     Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 167) w zakresie wymagań na dyplom starszego oficera mechanika.

·         data wpływu: 28 grudnia 2017 r.

·         data udzielenia odpowiedzi: 19 stycznia 2018 r.

W wyniku rozpatrzenia petycji udzielono wyjaśnień dotyczących interpretacji przepisów wspomnianego rozporządzenia i wskazano, że dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawnia do zajmowania stanowiska starszego oficera mechanika na statkach od 750 kW do 3000 kW w żegludze przybrzeżnej, na którym uzyskana praktyka pływania może stanowić podstawę do spełnienia warunku odbycia 6 miesięcy praktyki pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych, w związku z czym nie istnieje potrzeba zmiany przepisów w tym zakresie.

 

Załączniki

  Zbiorcza informacja...2017 roku.pdf 171,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się