2018-03-21

Działki geodezyjne

utworzenie w Geoportal na poszczególną działkę geodezyjną opisu dodatkowo:

 •  dzielnicy;
 •  sołectwa;
 •  poczty;
 •  osiedla;
 •  osadzenia fundamentów wraz z 1mdodatkowo bocznego wykopu (opis osadzenia), uzbrojenia, grubościami ścian nośnych i działowych; 
 • opis wody opadowej;
 • opis nawilżenia działki wodami, spływu i odwodnienia gleby; 
 • sposób oczyszczania gleby; 
 • sposób zmiany kwalifikacji gleby pod np. zabudowę, rolnictwo; 
 • klasyfikacja gleby;
 • przydatność i przystosowanie gleby do planu zagospodarowania przestrzennego; 
 • przydatność i przystosowanie gleby na podział: budynek wielokondygnacyjny, wieżowiec, budynek wielorodzinny, budynek jednorodzinny; 
 • integracja uzbrojenia gruntu i terenu; 
 1. nośność ścian i budynku pod gruntem. Link do petycji: skan petycji
 2. data złożenia: 04 grudnia 2017 r. do Ministerstwa Ochrony Środowiska, które następnie przekazało petycję do MGMiŻŚ pismem z dnia 30.01.2018 r. w związku z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego: brak zgody
 4. Dane dotyczące przebiegi postępowania: petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do DGWiŻŚ. Zawiadomiono wnoszącą o zmianie terminu rozpatrzenia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się