Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zmiana przepisów dotyczących wymiany oficerskich dyplomów morskich na patenty w żegludze śródlądowej
Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących wymiany
oficerskich dyplomów morskich na patenty w żegludze
śródlądowej
09.04.2018 więcej
Umundurowanie członków załóg w żegludze śródlądowej
petycja w sprawie umundurowania członków załóg w żegludze
śródlądowej
22.03.2018 więcej
Oczyszczanie wody temperaturą ciepła i zimną
petycja ws. oczyszczania wody temperaturą ciepła i zimną.
21.03.2018 więcej
Działki geodezyjne
petycja ws. działek geodezyjnych
21.03.2018 więcej
Ekologiczny stan cieków wodnych
opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków
21.03.2018 więcej
Wydanie zarządzenia odnośnie poczty elektronicznej obsługiwanej przez pracowników
Petycja dotyczy wydania zarządzenia odnośnie poczty
elektronicznej obsługiwanej przez pracowników.
09.03.2018 więcej
Publikacja wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Publikacja w BIP wykazu aktualizowanego comiesięcznie odnośnie
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
09.03.2018 więcej
Dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r.
anulowanie treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w części
„Załącznik nr 3 Sekcja V. działanie: Inwestycje Produkcyjne
w Akwakulturze – efektywne gospodarowanie zasobami,
zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji
minimalizujące zużycie wody o których mowa w art. 48 ust. 1
litera „e”, „i” oraz ”j” rozporządzenia nr
508/2014:Gropa 1-operacje prowadzące do wzrostu produkcji w
akwakulturze w zakresie określonym art.48 ust.21.litera”j”
21.02.2018 więcej
Planowana budowa suchego zbiornika
Sprzeciw mieszkańców osiedla wobec planowej budowie suchego
zbiornika przeciwpowodziowego.
02.02.2018 więcej
Uregulowanie stanu prawnego dotyczącego wyczynowego trenowania wioślarstwa
Uregulowanie w zakresie możliwości realizacji treningów bez
kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej
02.02.2018 więcej
123