Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zmiana ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Petycja w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 4 września 2008
r. o ochronie żeglugi śródlądowej i portów morskich
08.11.2018 więcej
Zmiana przepisów dotyczących gospodarki ściekami i odpadami ze statków używanych do uprawiania sportu i rekreacji oraz zmiana pojęcia „szlaku żeglownego”
Petycja dotyczy zmiany przepisów w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. poprzez wprowadzenie
ewidencji gospodarowania ściekami i odpadami na statkach
przeznaczonych do uprawniania sportu lub rekreacji oraz statków
do połowu ryb, poprzez nałożenie obowiązku uzyskania i
prowadzenia „książki kontrolnej ścieków i odpadów”.
19.10.2018 więcej
Przewóz węgla w relacji Gliwice-Wrocław
petycja złożona przez przewoźnika węgla Odrzańską Drogą
Wodną z Gliwic do Wrocławia.
05.10.2018 więcej
Sprzedaż nieruchomości położonej w porcie morskim we Władysławowie
petycja złożona przez stowarzyszenie w sprawie sprzedaży
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
położonej na terenie portu morskiego we Władysławowie
18.09.2018 więcej
Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym
Wieloletni funkcjonariusz Państwowej Straży Rybackiej
przedstawia problemy związane z funkcjonowaniem straży i w
związku z tym wnosi o wprowadzenie stosowanych zmian.
07.09.2018 więcej
Zawarcie pisemnego porozumiena
Spełnienia postulatów poprzez zawarcie pisemnego porozumienia
pomiędzy ZMPSiŚ i BC-PS Sp. z o.o. przy udziale Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Bulk Cargo - Port
Szczecin Sp. z o.o. i Wojewody Zachodniopomorskiego
29.08.2018 więcej
Zmiana Zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Petycja w sprawie znowelizowania Zarządzenia nr 6 Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego
2017 r. w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu.
21.08.2018 więcej
Zmiana ustawy Prawo wodne
Petycja dotyczącą skrócenia terminów i usprawnienia procedur
związanych z wydawaniem warunków, uzgadnianiem projektów oraz
wydawaniem decyzji wodnoprawnych dla projektowanych inwestycji.
20.08.2018 więcej
Budowa Małej Elektrowni Wodnej
Petycja w sprawie budowy Małej Elektrowni Wodnej na
istniejącej naturalnej przegrodzie rzeki Poprad
02.08.2018 więcej
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 2017 roku
05.07.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się