2020-02-12

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Rada Nadzorcza Spółki

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku(80-955), ul. Zamknięta 18,

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS:0000040398,

 

działając na podstawie § 30 Statutu Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
w Gdańsku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

 CZŁONKA ZARZĄDU - WICEPREZESA ZARZĄDU DS. INFRASTRUKTURY

do trwającej II wspólnej, pięcioletniej kadencji

Zarządu ZMPG S.A., która rozpoczęła się w dniu 21 lipca 2018 r.

 

Opis wymagań:

 

I.  WYMAGNIA OBLIGATORYJNE

 

a)  wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

b)  co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c)  co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)  inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

e)  znajomość zachodnioeuropejskiego języka obcego.

 

II.WYMAGANIA DODATKOWE

                                      Dodatkowymi atutami kandydatów będą:

a)  dyplom MBA lub ukończone studia wyższe/studia podyplomowe w zakresie zarządzania;

b)  wiedza w zakresie gospodarki morskiej;

c)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem grupą kapitałową oraz nadzorem właścicielskim;

d)  dobra znajomość dodatkowego języka obcego;

e)  doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w grupach kapitałowych;

 f)  doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi.

 

Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

b)  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d)  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

e)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

III.                WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wyżej wymienione stanowisko proszone są
o złożenie następujących dokumentów: 

 

a)        kwestionariusz osobowy;

b)        CV (życiorys zawodowy) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

c)         list motywacyjny;

d)        aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgłoszenia;

e)        dyplom ukończenia studiów wyższych;

f)          dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje kandydata; 

g)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (zał.1);

h)        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (zał.2);

i)          oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego (zał.3); 

j)          w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:

·         oświadczenie o złożeniu Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – w związku z wszczęciem niniejszego postępowania – oświadczenia lustracyjnegolub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia  lustracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
o treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 430 z późn. zm.) (zał.4); 

k)         oświadczenia:

1)      o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym
z oskarżenia publicznego (zał.5);

2)      oświadczenie w przedmiocie skazania prawomocnym wyrokiem sądu (zał.6);

3)      oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji społecznego współpracownika, zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze (zał.7);

4)      oświadczenie dotyczące uczestnictwa w składzie organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań (zał.8);

5)      oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze (zał. 9);

6)      oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej ZMPG S.A.(zał.10);

7)      oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki (zał.11);

8)      oświadczenie o uzyskaniu absolutorium (dotyczy osób dotychczas zasiadających w organach nadzorczych i zarządzających (zał.12).

 

Ww. dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie odpisów lub w kopiach poświadczonych. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 IV.      TRYB POSTĘPOWANIA

 

a)  Zgłoszenia kandydatówbędą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18,
80-955 Gdańsk, w dni powszednie w godz. 800-1400 w pokoju nr 307 A, w terminie do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 1400.

b)  Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką
kurierską na adres: Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – NIE OTWIERAĆ”.

c)  Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym wyżej (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.                                 

d)  Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego są udostępnione na stronie internetowej www.portgdansk.pl.

e)  Podstawowe informacje o Spółce, dostępne są na stronie: bip.portgdansk.pl,

a także pod nr KRS 0000040398 w systemie https://ekrs.ms.gov.pl/

f)   Kandydaci, w procesie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury, zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą ZMPG S.A. 

g)  Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikacjipod względem spełnienia wymogów formalnych dokona, w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 1600 w siedzibie Spółki, Zespół powołany przez Radę Nadzorczą.

h)  O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub elektroniczną.

i)   Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu
i terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

j)   Rada Nadzorcza skontaktuje się wyłącznie z kandydatami, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

k)  Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 

·           wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej,

·           znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami  pracowników,

·           znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

·           wiedza w zakresie organizacji i planowania procesów inwestycyjnych,

·           doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

 

  V.    INFORMACJE DODATKOWE

 

a)  Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone.

b)  W przypadku wyboru i powołania na Członka Zarządu, Zarządzający będzie podlegał ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).

c)  W przypadku wyboru i powołania z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa
o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885) oraz zasadami nadzoru właścicielskiego KPRM ( https://nadzor.kprm.gov.pl/dokumenty).

d)  Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

e)  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez  wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.

f)   Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez kandydata z tytułu uczestnictwa
w postępowaniu kwalifikacyjnym; kandydaci nie mogą również występować
z roszczeniami wobec Spółki z tytułu korzyści utraconych.

Spółka nie udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, których zakres wykraczałby poza treść niniejszego ogłoszenia
i mógł stwarzać wątpliwości natury równości stron uczestników postępowania kwalifikacyjnego.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S. A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, NIP: 583-24-61-866, REGON: 191478408.

- Kontakt z ZMPG S.A jest możliwy poprzez adres e-mail: info@portgdansk.pl, telefonicznie pod numerem +48-58-737-91-00, lub pisemnie na adres ZMPG S.A. ul. Zamknięta18, 80-955 Gdańsk.

- ZMPG S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., email: iod@portgdansk.pl, tel. (58) 737-97-07, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

- Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym będą przetwarzane:

·         dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZMPG S.A. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO;

·         w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, której ma być Pani/Pan stroną oraz do jej wykonania - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

·         w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZMPG S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ZMPG S.A. oceny i weryfikacji złożonych kandydatur; 

·         w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZMPG S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZMPG S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu ZMPG S.A. obrony praw przysługujących spółce.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi prawne, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy z zakresu jawności informacji publicznej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZMPG S.A.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

-  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

- Każdy sprzeciw jest indywidualnie rozpatrywany lecz, nie każdy będzie musiał być uwzględniony. Ewentualna odmowa uwzględnienia zawsze będzie zawierała uzasadnienie.

- Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

-  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

-  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZMPG S.A., podanie danych osobowych jest wymagane w celu ich wykonania. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Załączniki

  Ogłoszenie Konkurs... S.A..doc.pdf 217,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się