2019-12-11

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z/s w Szczecinie

 

Rada Nadzorcza Spółki

„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”

z siedzibą w Szczecinie

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,

 

 

działając w oparciu o kompetencje określone w § 26 pkt 4 Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”,

 

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

WICEPREZESA ds. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

 

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest podmiotem zarządzającym dwoma portami
o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki narodowej: portem w Szczecinie i portem
w Świnoujściu.

 

I.                                Opis stanowiska i wymagań:

1.       Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych, który odpowiada za politykę finansową Spółki,  powinni spełniać łącznie poniższe warunki:

a)      posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

b)      posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c)       posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)      spełniać inne, niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

e)      posiadać ;

f)       posiadać dyplom ukończenia studiów MBA;

h)      posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na rzecz spółek logistycznych
i transportowych;

i)        posiadać doświadczenie w pracy na rzecz spółek o międzynarodowym zasięgu;

j)        legitymować się udokumentowanym doświadczeniem w pełnieniu funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów;

k)      posiadać doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla prowadzenia projektów inwestycyjnych, potwierdzone konkretnymi przykładami;

l)        posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem grupą kapitałową;

m)    posiadać bardzo dobrą znajomość języka polskiego;

n)      posiadać dobrą znajomość języka angielskiego.

 

Dla kandydatów na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno – Finasowych  dodatkowymi atutami będą:

-        ukończone studia podyplomowe MSR/MSSF;

-        dobra znajomość dodatkowego języka obcego;

-        certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych;

-                 doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem środków z funduszy Unii Europejskiej.

 

2.       Wiceprezesem ds. Ekonomiczno - Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden
z poniższych warunków:

a)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

b)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c)       jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej grupy kapitałowej;

e)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;

f)       wykonywana przez nią działalność jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki lub uczestniczy ona w spółkach konkurencyjnych lub organach spółek konkurencyjnych wobec Spółki, na dzień podjęcia uchwały o powołaniu na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych Spółki.

3.    Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny  kandydatów:

a)      wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej,

b)      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c)  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz grup kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego

d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz grup kapitałowych z uwzględnieniem specyfiki funkcji Wiceprezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych;

e)      przedstawienie przez kandydatów wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Wiceprezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych, w szczególności w następujących obszarach:

-        rachunkowość finansowa i zarządcza, ocena projektów inwestycyjnych, finanse przedsiębiorstwa, audyt i kontrola finansowa przedsiębiorstwa,

-        wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w procesach inwestycyjnych.

II.            Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji

1.      Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki ZMPSiŚ S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,
I piętro, pok. 132 w terminie
do dnia 16 stycznia 2020 r. do godz. 14.00. Zgłoszenia należy składać
w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką ku­
rierską z dopiskiem wskazującym stanowisko: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezes ds. Ekonomiczno - Finansowych – NIE OTWIERAĆ”.

2.      W przypadku przesłania ofert pocztą lub przesyłką ku­rierską decyduje data wpływu do Spółki.

3.    Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)         list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, e-mailowego  i telefonu kontaktowego);

b)   odpisy dokumentów potwierdzających:

-     posiadanie studiów wyższych lub ich uzyskanie za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych

-        co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

-        co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

-        ukończenie studiów w zakresie zarządzania, administracji biznesu, ekonomii lub finansów albo posiadanie uprawnień zawodowych w tym zakresie,

-        uzyskanie dyplomu studiów MBA,

-        dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia).

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

c)    oświadczenia:

-        o posiadaniu studiów wyższych lub ich uzyskaniu za granicą, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

-        o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

-        o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

-        o  posiadaniu doświadczenia w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw i grup kapitałowych o rocznych przychodach przekraczających 200 mln złotych;

-         o posiadaniu co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy na rzecz spółek logistycznych
i transportowych;

-         o posiadaniu doświadczenia w pracy na rzecz spółek o międzynarodowym zasięgu;

-         o legitymowaniu się udokumentowanym doświadczeniem w pełnieniu funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów;

-         o posiadaniu doświadczenia w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla prowadzenia projektów inwestycyjnych, wraz ze wskazaniem konkretnych przykładów;

-          o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-          o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

-          o niekaraniu za przestępstwa umyślne oraz o tym, że nie zostało wszczęte przeciw kandydatowi postępowanie karne/karnoskarbowe/dyscyplinarne;

-          o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

-          o niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu Europejskiego;

-          o niezatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko – senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

-          o niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;

-          o niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę i nieświadczeniu przez kandydata pracy na ich rzecz na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

-          o niepełnieniu funkcji z wyboru zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

-          o tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki;

-          zawierające informację dotyczącą wskazania czy kandydat wykonuje/nie wykonuje inną działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę;

-          zawierające informację, czy kandydat uczestniczy/nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;

-          zawierające informację, czy kandydat figuruje/nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

-          o znajomości języka obcego (ze wskazaniem stopnia jego znajomości);

-          o zgodzie, w przypadku wyboru kandydata na stanowisko podlegające postępowaniu, na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;

-          o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

d)        kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani do złożenia Ministrowi Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informację o spełnieniu tego obowiązku (na wzorze ustalonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów);

e)        zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej, niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

4.      Otwarcie zgłoszeń zostanie dokonane w dniu 18.01.2020 r. o godz. 10.00.

5.          Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Kandydaci, których oferty nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, a złożone dokumenty zostaną im zwrócone.

6.          Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez Radę Nadzorczą. O terminie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez kandydata w dniu 18.01.2020 r. Spotkania kandydatów z Radą Nadzorczą odbędą się w siedzibie Spółki w dniu 20.01.2020 r. od godz. 10:30, w sali 137.

7.              Rada Nadzorcza dokona oceny kandydatów  podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w toku której oceni wiedzę
i znajomość zagadnień stanowiących jej przedmiot, według przyjętej skali oceny. 

 

8.          Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

9.         Podstawowych informacji o Spółce, wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, zawierający oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności, udziela Dział Organizacyjno – Prawny Spółki, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin I piętro, pok. 132, w terminie od dnia publikacji ogłoszenia, w dni robocze, do dnia 16.01.2020 r., w godzinach od 9.00 do 14.00, w zakresie:

-        przedmiotu działalności Spółki,

-        wyników działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, dla którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez Walne Zgromadzenie.

10.    Rada Nadzorcza poinformuje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.

11.    Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną odesłane kandydatom listem poleconym.

12.    Niezgłoszenie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

13.    Mając na celu realizację zapisów art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, kandydat może zostać zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni dodatkowych oświadczeń wynikających z ww. ustawy.

14.    W przypadku wyboru i powołania na członka Zarządu,  Zarządzający będzie podlegał ograniczeniom
w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

15.    W przypadku wyboru i powołania z członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

16.   Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

17.   Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO, informuje się, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”
z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej „Administratorem danych”.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@port.szczecin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres siedziby Spółki z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami prawa.

4)       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

6)       Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych -  Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 8 z dnia 09 grudnia 2019 roku jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.

7)       Posiada Pani/Pan prawo:

a)        żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

b)       wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

c)        cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.

Załączniki

  Ogłoszenie ZMPSiŚ....12.2019r.pdf 143,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się