2016-11-30

Podział dodatkowych kwot połowowych

Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 17 sierpnia br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że  zgodnie  z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222) oraz zgodnie z zasadami określonymi w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486), został dokonany podział dodatkowych kwot połowowych następujących gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim:

  • dorszy z podobszarów 25-32;                               
  • śledzi z podobszarów 22-24;                                 
  • śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32;         
  • szprotów z podobszarów 22-32;                           
  • łososi z podobszarów 22-31.                               

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa dorszy na armatora na statek (t)

pon. 8 m

0

0

0

8 – 9,99 m

24

22

0,216

10 – 11,99 m

66

53

0,431

12 – 14,99 m

40

32

0,754

15 – 18,49 m

32

29

0,862

18,5 – 20,49 m

11

10

0,970

20,5 – 25,49 m

20

17

1,077

25,5 – 30,49 m

15

14

0,754

pow. 30,49 m

4

4

0,323

Razem

212

181

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 116,593 t rozdysponowane zostało 116,578 t. Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa dorszy wynosi 0,015 t.

 

W przypadku śledzi stada zachodniego dodatkową kwotę połowowąprzyznano w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa śledzi stada zachodniego (t)

37

22

0,168

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 3,715 t rozdysponowane zostało 3,696 t.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada zachodniego wynosi 0,019 t.

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa śledzi na armatora na statek (t)

pon. 8 m

0

0

0

8 – 9,99 m

0

0

0

10 – 11,99 m

17

12

0,923

12 – 14,99 m

14

11

0,923

15 – 18,49 m

18

9

1,385

18,5 – 20,49 m

14

12

2,308

20,5 – 25,49 m

22

18

4,616

25,5 – 30,49 m

29

23

9,231

pow. 30,49 m

4

4

9,231

Razem

118

89

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 393,720 t rozdysponowane zostało 393,715 t.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada centralnego wynosi 0,005 t.

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych szprotów, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa szprotów na armatora na statek (t)

pon. 12 m

5

0

0

12 – 14,99 m

17

15

0,010

15 – 18,49 m

12

8

0,021

18,5 – 20,49 m

12

12

0,053

20,5 – 25,49 m

22

20

0,105

25,5 – 30,49 m

22

21

0,185

pow. 30,49 m

4

4

0,211

Razem

94

80

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 7,788 t rozdysponowane zostało 7,783 t.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa szprotów wynosi 0,005 t.

 

W przypadku łososi dodatkową kwotę połowowąprzyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa łososi (szt.)

55

38

7

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 287 szt. rozdysponowane zostało 266 szt.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa łososi wynosi 21 szt.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się