2019-05-21

I przetarg publiczny na sprzedaż jachtu żaglowego Zjawa IV

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż jachtu żaglowego Zjawa IV.

 1. Dane sprzedającego:

Skarb Państwa – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (NIP: 7010527244, REGON: 363189625).

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, pokój 323.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dniach 27 – 31 maja 2019 r. w Stoczni Darłowo M&W Sp. z o.o. przy ul. Józefa Conrada 1 w Darłowie – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22 583 88 00 (uzgadnianie terminu w godzinach 8:15 – 16:15).

 1. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem sprzedaży jest jacht żaglowy stanowiący mienie Skarbu Państwa – Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

L.p.

Nazwa

Nr inwentarzowy

Wartość

Data przyjęcia

Uwagi

1.

Jacht Żaglowy Zjawa IV

ST-773-00002

114 295,76 zł

25.02.2019 r.

zbędny

 

Dane o jachcie:

Nazwa jachtu

Zjawa IV

Armator

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Port macierzysty

Gdynia

Bandera

polska

Typ jednostki

jacht żaglowy – kecz bermudzki

Numer na żaglu

POL 11

Sygnał rozpoznawczy

SQMS

Max./min. Ilość załogi

15 / 3

Rok budowy

1949 / przebudowa 1983

Wymiary główne

długość maksymalna Lc = 20,90 m

długość kadłuba Lw = 18,70 m

szerokość całkowita Bc= 5,64 m

wysokość boczna H = 3,20 m

zanurzenie T = 2,00 m

Silniki główny

PZM Puck typ SW 680/195, o mocy 105kW

Materiał kadłuba

drewno

Instytucja klasyfikacyjna

Polski Rejestr Statków S.A.

Symbol klasy

yKM

Nadanie klasy PRS

05.09.1991 r.

Klasa PRS ważna do

05.12.2017 r. (do dnia wypadku)

Stan prawny według certyfikatu okrętowego

Właściciel – Skarb Państwa Polskiego Ministerstwo Żeglugi (obecnie  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Armator – Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego Głównej Kwatery Harcerstwa Polskiego w Gdyni

 

Informacje dodatkowe:

05.12.2016 r. – data wypadku, jacht wpłynął na mieliznę u wybrzeży Szwecji.

Od dnia 27.03.2017 r. po podniesieniu jacht znajduje się na terenie stoczni w Darłowie. Za każdy dzień postoju jest naliczana opłata. Opłata wynosi 500 zł/dobę postoju.

Aktualny stan techniczny jachtu – uszkodzony, szacowane koszty remontu 2 320 000,00 zł, opis uszkodzeń:

 • wytarcie planek lewej burty na skutek kontaktu burty z piachem i kamieniami,
 • dziury w poszyciu lewej burty powstałe po kontakcie z kamieniami znajdującymi się na dnie,
 • owalizacja otworów mocujących płyty boczne balastu zewnętrznego oraz uszkodzenie szpilek mocujących płyty balastu,
 • pęknięcie stępki na całej jej długości,
 • „otwarcie zamka” w rejonie przejścia płaskiej części stępki w stewę dziobową,
 • uszkodzenie steru, płetwy steru oraz trzonu sterowego,
 • stewa rufowa – konstrukcja stalowa stewy wymaga remontu i ponownego osadzenia w konstrukcji jachtu,
 • rozszczelnienie poszycia prawej burty oraz częściowo poszycia lewej burty (w części burty nie uszkodzonej przez wytarcie – wymagającej wymiany),
 • przemieszczenie, przekoszenie i pęknięcie denników – wymiany lub naprawy wymaga 10 denników i 25 wręgów,
 • pokład konstrukcyjnie nie jest uszkodzony – wymaga przeglądu pokładników i drobnych lokalnych napraw i doszczelnień,
 • naprawy całkowitej wymagają obie pokładówki,
 • zniszczone zostało stanowisko sterowania – wymaga odbudowy,
 • wymiany lub kapitalnego remontu wymaga silnik – zalany i nie osuszony po zalaniu; wymiany będzie wymagać przekładnia,
 • wymiany wymagają wszystkie instalacje jachtowe: wodna, ściekowa, paliwowa, zęzowa, elektryczna, ogrzewania,
 • gruntownego przeglądu i ewentualnych drobnych napraw wymagają maszty wraz z takielunkiem, wymiany wymagać będą niektóre elementy takielunku, tj. szakle, ściągacze,
 • całkowitej odbudowy wymaga zabudowa i wyposażenie wnętrza.
 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 11 429,58 zł (10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu), wyłącznie w pieniądzu, na rachunek bankowy nr 30 1010 1010 0054 2513 9120 0000,w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. do godziny 11:00.

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta oraz „Zjawa IV”.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Cena wywoławcza:

114 295,76 zł brutto (słownie: sto czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 76/100).

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna zawierać:

a)     imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta,

b)    adres i siedzibę oferenta,

c)     oferowaną cenę brutto, nie niższą niż 114 295,76 zł brutto,

d)    oświadczenie oferenta, że zapłaci cenę na rachunek bankowy sprzedającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

e)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

f)     oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży,

g)    NIP i REGON lub PESEL oferenta,

h)     telefon kontaktowy oferenta,

i)      datę sporządzenia oferty,

j)      dowód wniesienia wadium.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Warunkiem udziału w niniejszym przetargu publicznym jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. do godziny 11:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (Kancelaria Ogólna, parter). Decyduje data wpływu oferty do sprzedającego.

 

Oferty zostaną odrzucone, jeśli:

 

1)   zostaną złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

 

2)   nie zawierają wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

               O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.

 

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez jej uszkodzenia.

 

Na kopercie umieszcza się:

a)     imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta oraz adres i siedzibę oferenta,

b)    nazwę i adres sprzedającego: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,

c)     zapis o treści: OFERTA – „ZJAWA IV”

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 5 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.

d)    koperta powinna być zaadresowana według wzoru:

 

Imię i nazwisko lub nazwa (firma) oferenta

adres i siedziba oferenta

/ewentualnie pieczątka/

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej

                              i Żeglugi Śródlądowej

                           ul. Nowy Świat 6/12

                        00-400 Warszawa

 

 

OFERTA – „ZJAWA IV”

 

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 5 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.

 

Okres związania ofertą: 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, pokój nr 323.

 1. Prawo zamknięcia przetargu:

Sprzedający – organizator przetargu, zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1. Pozostałe informacje:

Sprzedawca wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg kontynuowany jest w formie aukcji między tymi oferentami. Sprzedawca zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazany w umowie rachunek bankowy sprzedającego oraz po podpisaniu przez nabywcę i sprzedającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Sprzedający informuje o braku możliwości zwrotu nabytego składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

 

Poza ceną nabycia nabywca poniesie koszty sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność przedmiotu przetargu.

 

Sprzedawca akceptuje zapłatę wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy sprzedającego.

 

Nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia wszystkich opłat wynikających z postoju przedmiotu przetargu w stoczni w Darłowie. Opłata jest naliczana od dnia 27.03.2017 r. i wynosi 500 zł/dobę postoju.

 

Zapytania w sprawie szczegółowych informacji dotyczących składnika rzeczowego prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl.

Załączniki

  formularz ofertowy.pdf 110,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o I przetargu.pdf 759,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się