Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu w dniu 17 września 2019 r. zgłoszenia
wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez pełnomocnika –
Pana Macieja Wojtkowiaka, w zakresie wydobywania kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
utrzymywaniem wód, tj. udrożnienia i stabilizacji koryta rzeki
Pilica w km 152 500 – 159 300 na terenie gminy Sulejów Miasto,
powiat piotrowski, województwo łódzkie, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód.
20.09.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego wniesionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodnego
Wody Polskie, dalej „PGW WP”, reprezentowane przez Panią
Małgorzatę Wajdę – Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
19.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka
Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak:
SR-IV.7322.1.41.2016.EŁ udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód
rzeki Wisły w km 92 150 w Krakowie za pomocą jazu, pozwolenia
wodnoprawnego na napełnianie i opróżnianie śluzy komorowej
dla potrzeb żeglugi oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór i
zrzut wody dla potrzeb przepławki dla ryb w ilości 1 m3/s.
18.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2006 r. znak:
GO-10.JI.62100-27/05 udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na
odwodnienie za pomocą studni odwodnieniowych obszaru miasta
Krakowa, długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej
oraz odprowadzenie do wód powierzchniowych wód z
odwodnienia.
18.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty
Krakowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. znak:
OS.II.6341.167.2017.KN udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód rzeki Wisły na Stopniu Wodnym
Kościuszko polegające na piętrzeniu wód rzeki Wisły w km
66 400 za pomocą istniejącego jazu, poborze i odprowadzaniu
wód rzeki Wisły w ilości maksymalnej 22,35 m3/s dla
napełniania wodą śluzy komorowej oraz na poborze i
odprowadzaniu wody dla potrzeb przepławki dla ryb w wysokości 1
m3/s.
18.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 r. znak:
OWŚ-VII.7322.31.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia
wodnoprawnego na rozbudowę korpusu wałów potoku Babica w km
0 100 – 1 427 cieku oraz rowu Buczkowskiego w km 0 005 – 0
315 cieku w miejscowości Bochnia.
18.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 r. znak:
SW.II.MS.6214-26/08 udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód
Stopniem Wodnym Łączany zlokalizowanym w km 38 580 rzeki
Wisły, piętrzeniu zaporą czołową węzła wodnego w Borku
Szlacheckim wód kanału żeglugowo-energetycznego, poborze wód
z rzeki Wisły w km 37 500 dla zasilania kanału
żeglugowo-energetycznego Łączany-Skawina oraz pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wody do rzeki Wisły w km 57 800
kanałem żeglugowym dolnym w miejscowości Kopanka.
18.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20
stycznia 2017 r. znak: NN-404/P/59/16 udzielającej Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego
na szczególne korzystanie z wód rzeki Soły dla zbiorników
Kaskady Soły: Tresna, Porąbka i Czarniec.
18.09.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.
informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Tomasza Pokropskiego - Zastępcę Dyrektora Zarządu
Zlewni we Włocławku, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru,
piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem
wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń
wodnych, wykonywanych w ramach obowiązków właściciela wód.
18.09.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego dokonanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora
Zarządu Zlewni w Inowrocławiu – Pana Pawła Skonieczka, w
zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułu z dna rzeki Noteci Zachodniej w km od 0 000 do
1 400 oraz w km od 6 200 do 7 250, na odcinkach o łącznej
długości 2450 m w obrębach: Kwieciszewo, Goryszewo,
Dzierzążno, Kątno, gmina Mogilno, powiat mogileński,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.
17.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się