2015-12-22

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa. Aparatem pomocniczym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będące jednostka budżetową.

 

Plan działalności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

·       

·        Załącznik - plan na rok 2016

·        Załącznik - plan na rok 2017

      Załącznik - plan na rok 2018

Załącznik - plan na rok 2019

Załącznik - plan na rok 2020

 

Załącznik - sprawozdanie z wykonania planu działalności na rok 2016

Załącznik - sprawozdanie z wykonania planu działalności na rok 2017

Załącznik - sprawozdanie z wykonania planu działaności na rok 2018

Załącznik - sprawozdanie z wykonania planu działaności na rok 2019

 

Dział gospodarka morska obejmuje sprawy:

 • transportu morskiego i żeglugi morskiej;
 • obszarów morskich;
 • portów i przystani morskich;
 • przemysłu stoczniowego;
 • ochrony środowiska morskiego;
 • dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa. 

 

Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:

 • kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
 • utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
 • funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
 • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu;
 • określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:

 • funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;
 • ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej;
 • przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej;
 • budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych;
 • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu

 

Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podlegają lub są przez niego nadzorowane następujące jednostki:

 

1. Instytuty badawcze:

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
 • Instytut Morski w Gdańsku;
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
 • Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni.

2. Izby Morskie:

 • Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
 • Izba Morska w Szczecinie;
 • Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

3. Szkoły ponadpodstawowe:

 • Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
 • Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowsiego w Świnoujściu.

4. Uczelnie morskie:

 • Uniwersytet Morski w Gdyni;
 • Akademia Morska w Szczecinie.

5. Urzędy administracji publicznej:

 • Gółwny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;
 • Urząd Morski w Gdyni;
 • Urząd Morski w Słupsku;
 • Urząd Morski w Szczecinie;
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

6. Pozostałe jednostki organizacyjne:

 • Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły;
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie.

 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przeszły zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:

 • o izbach morskich;
 • Kodeksu morskiego;
 • o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
 • o portach i przystaniach morskich;
 • o pracy na morzu;
 • o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • o rybołówstwie morskim;
 • o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki;
 • ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
 • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Załączniki

  Plan działalności...dlądowej.pdf 139,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności... rok 2017.pdf 156,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko...a 2016 r..pdf 228,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan Działalności...owej 2018.pdf 231,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan Działalności...ej - 2018.pdf 461,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko... rok 2017.pdf 326,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności... na 2018.pdf 283,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan Ministra GMiŻ...a 2019 r..pdf 847,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko... rok 2018.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności... 2020 rok.pdf 4,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie Minist... rok 2019.pdf 3,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się