2015-12-22

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa. Aparatem pomocniczym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będące jednostka budżetową.

 

Plan działalności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

·         Załącznik - plan na rok 2018

·         Załącznik - plan na rok 2016

·         Załącznik - plan na rok 2017

·         Załącznik - sprawozdanie z wykonania Planu działalności na rok 2016

 

Dział gospodarka morska obejmuje sprawy:

 

 • transportu morskiego i żeglugi morskiej;
 • obszarów morskich;
 • portów i przystani morskich;
 • przemysłu stoczniowego;
 • ochrony środowiska morskiego;
 • dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa.

 

 

Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:

 • kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
 • utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
 • funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
 • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu;
 • określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:

 • funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;
 • ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej;
 • przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej;
 • budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych;
 • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu.

Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podlegają:

 • ·        urządy morskie;
 • ·        urzędy żeglugi śródlądowej;
 • ·        okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprawuje nadzór nad:

 • ·       Akademią Morska w Gdyni,
 • Akademią Morska w Szczecinie;
 • ·         izbami morskimi i Odwoławczą Izba Morską w Gdańsku z siedziba w Gdyni;
 • ·         Morskim Instytutem Rybackim;
 • ·         Państwowym Instytutem Badawczym;
 • ·         Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza;
 • ·         Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • ·         Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przeszły zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:

 • ·         izbach morskich;
 • ·         Kodeksu morskiego;
 • ·         obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
 • ·         portach i przystaniach morskich;
 • ·         pracy na morzu;
 • ·         powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ·         rybołówstwie morskim;
 • ·         zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki;
 • ·         ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;
 • ·         ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
 • ·         ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.