2015-12-22

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działami administracji rządowej: gospodarka morska, rybołówstwo, żegluga śródlądowa. Aparatem pomocniczym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będące jednostka budżetową.

 

Plan działalności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Załącznik - plan na rok 2018

Załącznik - plan na rok 2016

Załącznik - plan na rok 2017

Załącznik - sprawozdanie z wykonania Planu działalności na rok 2016

 

Dział gospodarka morska obejmuje sprawy:

1)  transportu morskiego i żeglugi morskiej;

2)  obszarów morskich;

3)  portów i przystani morskich;

4)  przemysłu stoczniowego;

5)  ochrony środowiska morskiego;

6)  dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa.

 

Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:

1)  funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;

2)  ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej;

3)  przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej;

4)  budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych;

5)  współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu.

 

Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podlegają:

    1)  urządy morskie;

    2)  urzędy żeglugi śródlądowej;

    3)  okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprawuje nadzór nad:

1)  Akademią Morska w Gdyni, Akademią Morska w Szczecinie;

2)  izbami morskimi i Odwoławczą Izba Morską w Gdańsku z siedziba w Gdyni;

3)  Morskim Instytutem Rybackim;

4)  Państwowym Instytutem Badawczym;

5)  Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.

 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przeszły zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:

1)   o izbach morskich;

2)   Kodeksu morskiego;

3)   o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

4)   o portach i przystaniach morskich;

5)   o pracy na morzu;

6)   o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

7)   o rybołówstwie morskim;

8)   o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki;

9)   ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;

10)  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

11)  ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Załączniki

  Plan działalności...dlądowej.pdf 139,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności... rok 2017.pdf 156,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko...a 2016 r..pdf 228,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan Działalności...owej 2018.pdf 231,22 KB (pdf) szczegóły pobierz