2018-03-01

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Światowe Dni Morza 2018”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „Światowe Dni Morza 2018”

       

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, działając na podstawie ustawy                z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817, z późn.zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na

wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji:

 „Światowych Dni Morza 2018

 

1. Rodzaj zadania publicznego.

Wsparcie organizacji wydarzenia pod nazwą „Światowe Dni Morza 2018”, które odbędzie się             w dniach 13-16 czerwca 2018 roku w Szczecinie, w ramach którego odbędzie się dodatkowo debata wysokiego szczebla ministrów ds. morskich i transportu państw formatu 16+1, zwane dalej łącznie „wydarzeniem”. Wydarzenie będzie miało międzynarodowy charakter, ponieważ wezmą w nim udział ministrowie i zastępcy ministrów właściwych ds. morskich, transportu i żeglugi z różnych państw, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i stali przedstawiciele akredytowani przy IMO. Łącznie w wydarzeniu weźmie udział co najmniej 800 zaproszonych osób (300 gości VIP i 500 uczestników).Celem wydarzenia jest zwiększenie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, wzrost aktywności Polski na forum IMO oraz promocja polskiego potencjału stoczniowego i portowego. Ponadto wydarzenie przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnych Pomorza Zachodniego na rzecz rozwoju regionu oraz do rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarki morskiej.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego

 1 200 000,00 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) PLN.

3. Zasady przyznawania dotacji.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

1) Organizacje pozarządowe, tj.:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b)      niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

2) osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

4. Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

5. Zadanie publiczne obejmuje przygotowanie szczegółowej koncepcji wydarzenia określonego  w ust.1 oraz realizację przygotowanej koncepcji.

6. Termin i warunki realizacji zadań publicznych.

Zadania należy zrealizować w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r,  przy czym wydarzenie winno odbyć się w dniach 13-16 czerwca 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik do ogłoszenia.

7. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

8. Termin i miejsce składania ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:„Otwarty konkurs ofert Światowe Dni Morza 2018”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, w godzinach  8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2018 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oferent może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

9. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 31.03.2018 r.

10. Zrealizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane.

W roku bieżącym i w roku poprzednim Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

11. Dodatkowe informacje o konkursie.

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

Załączniki

  1. Formularz_oferty...egulaminu.doc 123,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Załacznik 1.2 i...gulaminu.xlsx 20,62 KB (xls) szczegóły pobierz
  1. Formularz_oferty...egulaminu.pdf 325,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Oświadczenie do...gulaminu.docx 23,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Oświadczenie do...egulaminu.pdf 272,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Umowa na realiza...gulaminu.docx 71,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Sprawozdanie z w...egulaminu.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Umowa na realiza...egulaminu.pdf 417,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Sprawozdanie z w...egulaminu.pdf 200,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin konkursu.docx 83,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin konkursu.pdf 388,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Wizualnej.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi_1.pdf 299,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi_2.pdf 302,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się