2018-12-21

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Zgodnie z art. 168 ust. 9 ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP) została podana do publicznej wiadomości. Poniżej zamieszczono raport stanowiący podsumowanie prac związanych z przeglądem i aktualizacją wstępnej oceny ryzyka powodziowego przeprowadzonych w 2018 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.powodz.gov.pl/pl/worp

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP)jest dokumentem z zakresu planowania w gospodarowaniu wodami (art. 315 ustawy – Prawo wodne), związanym z zarządzaniem ryzykiem powodziowym (Dział IV Rozdział 1 ustawy – Prawo wodne). Jej celem jest oszacowanie ryzyka powodziowego na obszarach dorzeczy i identyfikacja miejsc, gdzie ryzyko to jest znaczące.

Przepisy ustawy– Prawo wodne dotyczące przygotowania WORP są konsekwencją wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej).

Dokument został opracowany w ramach projektu Przegląd i aktualizacja wstępnejoceny ryzyka powodziowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego został sporządzony zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy – Prawo wodne przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i uzgodniony z właściwymi wojewodami (art. 168 ust. 3 ustawy – Prawo wodne), w zakresie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych z ministrem właściwym ds. żeglugi śródlądowej (art. 168 ust. 3 ustawy – Prawo wodne) oraz w zakresie wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej (art. 168 ust. 5 ustawy – Prawo wodne).

Stosownie do art. 168 ust. 8 ustawy – Prawo wodne projekt aWORP został zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Załączniki

  Raport aWORP.pdf 8,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się