2019-02-05

Komunikat dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich

Komunikat dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich w sprawie sprawozdań z monitoring postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi monitoring postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich.

Obowiązek sprawozdawczy PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WÓD POLSKICH, WOJEWODÓW, MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW LUB PREZYDENTÓW MIAST I DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH wynika z art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Treści sprawozdania wynikają z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2018 r.).

Na potrzeby przekazywania przez Państwa podmioty, wskazane w tych programach jako realizujące działania, opracowany został formularz sprawozdawczy (załączony plik Excel), który ułatwi Państwu sprawozdawczość.

 

Prosimy o uzupełnienie załączonego formularza w zakresie Państwa właściwości i przesłanie na adres sprawozdania@mgm.gov.pl do 28 lutego 2019 r. (za rok 2018). Jest to termin ustawowy.     

 

Formularz wypełniania danych jest intuicyjny i posiada szczegółową instrukcję obsługi.  Wypełnienie przez Państwa obowiązku sprawozdawczego przyczyni się do usprawnienia procesów gospodarowania wodami, w celu zapewnienia ochrony stanu wód i zmniejszenia ryzyka powodziowego. Realizacja obowiązku sprawozdawczego przyczyni się również pośrednio do pozyskiwania funduszy europejskich na zadania w zakresie gospodarki wodnej. 

Zakres tematyczny danych w formularzu sprawozdawczym jest podobny do tego pozyskanego przy okazji ankietyzacji przeprowadzonej w ramach pracy pn.: „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)" w roku 2018. Informacje dotyczące wypełniania obowiązku sprawozdawczego w zakresie działań wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju aPWŚK) można również znaleźć na stronie internetowej www.apwsk.pl/apwsk i www.apwsk.pl/pakiety-informacyjne/ .

 

Uwaga!

Dane kontaktowe podane na stronie www.apwsk.pl są nieaktualne.

Wszelkie pytania dotyczące wypełnienia sprawozdania można przesyłać na adres email sprawozdania@mgm.gov.pl .

 

Uwaga!

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami w zakresie uzupełnienia sprawozdania dla ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w sprawie postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

 

1. Sprawozdanie dotyczy 2018 r. – zatem podawane informacje powinny dotyczyć działań zaplanowanych do realizacji, realizowanych lub zakończonych wyłącznie we wskazanym roku.

 

W sprawozdaniu należy umieścić również działania, które zostały rozpoczęte przed rokiem 2018 lub planowane są do zakończenia po roku 2018 i trwały w 2018 r., wówczas również należy je umieścić w arkuszu sprawozdania – podając informacje dla roku 2018.

 

W przypadku, w którym są Państwo w stanie podać kwoty dofinansowania z lat ubiegłych lub przyszłych – prosimy o podanie tych informacji w odpowiednich rubrykach dot. kwot w latach.

 

Jeśli zadanie nie było zaplanowane do realizacji w 2018 r., wówczas nie należy go umieszczać w zestawieniu.

 

2. W zakresie formularza „PGW”, zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie

 

http://apwsk.pl/pakiety-informacyjne/, gdzie przygotowano informacje stanowiące wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji na Państwa obszarze działania.

 

W celu uzyskania informacji dla danej gminy, należy wybrać odpowiednie województwo, wówczas pojawi się lista (w przypadku wystąpienia błędu z wyświetlaniem materiałów, prosimy ponawiać próbę).

 

Przypominamy, że w Programie wodno-środowiskowym kraju zawierają się również wszystkie działania realizowane w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

W związku z tym, należy je również uwzględnić w przedmiotowym sprawozdaniu, przypisując je odpowiednim jednolitym częściom wód powierzchniowych lub jednolitych częściom wód podziemnych.

 

Jednolita część wód podziemnych - rozumie się przez to określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych;

 

Jednolita część wód powierzchniowych - rozumie się przez to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:

 

• jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,

• sztuczny zbiornik wodny,

• struga, strumień, potok, rzeka i kanał lub ich części,

• morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne.

Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych pokrywają teren całego kraju.

 

3. W zakresie formularza PZRP: działania zostały wskazane w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, które są przyjmowane w drodze rozporządzeń (dla danego obszaru dorzecza).

 

Obowiązujące akty prawne w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej:

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&title=planu+zarz%C4%85dzania%20ryzykiem%20powodziowym.

 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły jest w 2 plikach pdf – zostało podzielone z uwagi na objętość dokumentu.)

 

Zestawienia działań dla poszczególnych regionów wodnych znajdują się w tabelach zatytułowanych „Lista działań (…)/Lista inwestycji (…) umieszczonych w dokumentach.

 

W tabelach w kolumnie „Inwestor” wskazane są podmioty odpowiedzialne za realizację konkretnych działań.

 

4. W zakresie formularza POWM: Krajowy program ochrony wód morskich został uzgodniony z członkami Rady Ministrów 2 grudnia 2016 r. a następnie przyjęty w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002469.

 

Niezbędne informacje w zakresie działań w ramach ww. programu mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej:

 

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ochrona-wod-morskich (dół strony: „Karty działań w ramach krajowego programu ochrony wód morskich.zip”)

 

5. Ze względu na powtarzające się problemy z wyświetlaniem list rozwijalnych w pliku Excel (arkusz opracowywany był na wersji arkusza „Excel2013”, funkcja ta może nie działać w starszych wersjach programu) przesyłamy dodatkowo arkusz, w którym widnieją pozycje z poszczególnych list rozwijalnych.

 

Znajdują się one w arkuszach: „słowniki_PGW”, „słowniki_PZRP”, „słowniki_POWM”. Należy wybrać odpowiednie, dotyczące Państwa jednostki, pozycje z list rozwijalnych, umieszczonych w korespondujących ze sobą kolumnach słowników i arkuszy, wypełnianych przez Państwa i przeniesienie do odpowiednich tabel w arkuszach „PGW”, „PZRP”, „POWM”.

 

6. W przypadku, w którym nie realizowali Państwo działań w zakresie żadnego z planów/programów, wystarczy przesłać informację zwrotną na adres email sprawozdania@mgmg.gov.pl o tym fakcie.

 

W przypadku, w którym Państwa jednostki nie realizowały działań w ramach jednego lub dwóch programów wymienionych w rozporządzeniu z art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo wodne, wówczas należy zawrzeć informację „NIE DOTYCZY” w odpowiednich rubrykach w arkuszu „INFO OGÓLNE”.”

Załączniki

  Formularz_monitorin...an_final.xlsx 1,32 MB (xls) szczegóły pobierz
  Formularz_monitorin...łowniki.xlsx 821,08 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się