2020-07-01

Wyniki konsultacji społecznych projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który następnie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej skierował do konsultacji społecznych, zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Półroczne konsultacje społeczne projektu PPSS trwały od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r., miały charakter otwarty, co oznaczało, że każdy mógł wziąć w nich udział i zgłosić uwagi i wnioski. Konsultacje prowadzone były w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081). Jedynym wymogiem formalnym (oprócz akceptacji warunków RODO) uczestnictwa w konsultacjach było podanie autora złożonych uwag (imiennie przez osoby fizyczne lub nazwą podmiotu/instytucji).

W tym terminie osoby zainteresowane miały możliwość zapoznania z dokumentacją oraz złożenia uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za pomocą następujących kanałów:

 

  •           drogą elektroniczną na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.stopsuszy.pl,
  •           drogą pocztową, na adres Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin był uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotarły do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 17 lutego 2019 r.,
  •           osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  •           osobiście, w formie pisemnej za pomocą formularza do zgłaszania uwag, podczas 15 spotkań konsultacyjnych, których dokładne miejsca i terminy spotkań dostępne były na stronie www.stopsuszy.pl.

W czasie trwania konsultacji społecznych projektu planu zostało złożonych łącznie 850 uwag i wniosków (liczonych według wątków tematycznych). Z czego 7 uwag zostało odrzuconych ze względów formalnych tj. nie podano autora uwagi.

Uwzględniono lub częściowo uwzględniono 267 uwag i wniosków, 273 nie uwzględniono, a w przypadku 303 uwag udzielono wyjaśnień.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych oraz tabela zgłoszonych uwag wraz ze sposobem ich rozpatrzenia znajdują się w załącznikach poniżej

Załączniki

  Sprawozdanie z kons...nych PPSS.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1.pdf 3,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 Pańs...sp_Wodnej.PDF 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 Polsk... Ekologii.pdf 134,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 Koali...imatyczna.pdf 527,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 UM Krakowa.pdf 162,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 6 Lubel...Izba Roln.pdf 202,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 8 Nadle...wo Oława.pdf 622,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 9 Gmina Ojrzeń.pdf 576,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 10 UG Jabłonka.pdf 260,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 13 Gmin...orzkowice.pdf 972,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 14 UM w Wolborzu.pdf 623,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 16 Gmin...lechlinek.pdf 14,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 15 Urz...ódzkiego.pdf 15,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 18 Zarz...j Kraków.pdf 782,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 17 Gmina Łask.pdf 13,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 21 Spó...na Chojny.pdf 3,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 23 MPWiK Warszawa.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 24 Zarz...j Kraków.pdf 764,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 19 UG w Drwini.pdf 258,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 25 UMie... Oleśnie.pdf 559,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 27 UG Branice.pdf 734,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 28 Zbig...ew Mosoń.pdf 438,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 29 UG R...azowiecka.pdf 46,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 30 Urz... Trzcielu.pdf 431,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 31 Gmin...esławiec.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 33 MEW w Koniewie.pdf 436 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 32 UG w...yrakowie.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 34 MEW w Koniewie.pdf 420,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 35 Gmin... Śląska.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 37 Gmin...d_Wąsosz.pdf 1011,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 36 UG Brenna.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 39 UG Milówka.pdf 621,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 40 UG w Dalikowie.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 42 Star...y Tomyśl.pdf 192,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 43 UG_Niechanowo.pdf 792,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 44 Kuba Morkowski.pdf 208,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 45 PGE ...ialana SA.pdf 265,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 46 Gmina Wadowice.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 48 Mars...wieckiego.pdf 512,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 47 Gmina Wadowice.pdf 850,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 49 UG W...ka Górka.pdf 324 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 50 Gmin...trzelcach.pdf 309,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 53 UMie... Prudniku.pdf 776,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 52 Fund...kroregion.pdf 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 51 Fund...kroregion.pdf 3,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 54 Star...rzasnyszu.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 56 Gmina Uniejów.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 57 Gmina Supraśl.pdf 58,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 55 Gmin...dzyrzecz.pdf 512,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 59 Piotr Łysoń.pdf 187,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 60 Bia...ty Sp_zoo.pdf 173,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 61 Remi...usz Lawro.pdf 237,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 62 Zwi...zkiego_PK.pdf 388,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 58 Mich...romański.pdf 831,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 63 ŁU...Łuszczyk.pdf 380,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 64 Gmin...lmierzyce.pdf 590,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 65 Andr...łkiewicz.pdf 537,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 67 RDLP...rocławiu.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 68 Gmin...Rząśnia.pdf 284,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 70 Szcz...an Karaś.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 69 Marek Gomuła.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 66 Stow_Ab_Ovo.pdf 11,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 Uwagi...F do PPSS.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 Zał...._powódź.pdf 661,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 Zał....etencyjny.pdf 3,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 11 Hucz...łudniowy.jpg 1,61 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Załącznik 11Huczw...ółnocny.jpg 1,83 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Załącznik 11 Hucz... zachodni.jpg 1,36 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Załącznik 11 konc...Turkowice.pdf 119,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 11 mapa..._14_40_56.pdf 513,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 HYDRO...orownanie.pdf 459,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 HYDRO...nie_upraw.pdf 597,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 HYDRO...orownanie.pdf 479,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 HYDRO...nie_upraw.pdf 684,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 12 _2019_9_24.pdf 150,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 12 1_2019_9_26.pdf 409,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 12 4_2017_12_a.pdf 424,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 12 3_2018_3.pdf 426,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 12 5_2017_12.pdf 426,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 12 6_2016_10.pdf 420,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 12 7_2016_9.pdf 247,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 20 Zał...dów 2019.JPG 98,61 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Załącznik 20 Zał...transport.JPG 81,31 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Załącznik 20 Pism...rzyszenia.pdf 7,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 20 Zał...unkowania.pdf 12,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 22 Gmin...zów_mapa.pdf 2,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 22 Gmin...ów_pismo.pdf 514,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 22 Gmin...zów_opis.pdf 590,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 26 Uchw...1.01.2020.pdf 870,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 26 Pism...- wniosek.pdf 865,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 26 Trębowiec.pdf 5,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 26 Mirzec II.pdf 3,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 26 1-TE...6-07-2010.pdf 553,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 26 Jagodne.pdf 2,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 38 Gmin...eń-pismo.pdf 85,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 38 Gmin...umentacja.pdf 8,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 41 UG w...ni-pismo.pdf 480,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 41 Wnio... Sopotnia.pdf 8,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 41 Wnio...orbielów.pdf 9,43 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się