2018-10-04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego

DOK.DOK3.9700.7.2018.KP

DOK.WO.9700.4.2018.KP

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), dalej „Kpa”, zawiadamiam, że w dniu 3 października 2018 r.  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję znak: DOK.DOK3.9700.7.2018.KP — pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów położonych na lewym brzegu rzeki Wisłoki w km około 114+500 – 119+000 oraz lewego i prawego zabezpieczenia cieku Dębownica, wykonanie rowów i wylotów służących do wprowadzania wód do wód oraz wykonanie budowli regulacyjnych rzeki Wisłoki i Dębownica, prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii energetycznych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 – 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I”.

 

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Strona ma także prawo zrzeczenia się złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli wszystkie strony zrzekną się wniosku o ponowne rozpatrzenie niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Skutek ten nastąpi w dniu doręczenia Ministrowi  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zrzeczenia przez ostatnią ze stron. Ponadto jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wpis od skargi wynosi 300 złotych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Załączniki

  DOK.DOK3.9700.7 obw...u decyzji.pdf 64,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się