2018-10-04

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), w związku z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pózn. zm.)

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

zawiadamia, że w dniu 04.10.2018 r. decyzją znak: DOK.DOK3.9700.11.2018.JC udzielił dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Michała Pawlika, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - budowę kanału ulgi przekierowującego wodę z potoku Młynówka do rzeki Raby w km 17+070, budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegu potoku Młynówka, przebudowę dwóch rowów i ich włączenie do kanału ulgi, przebudowę istniejących gazociągów i ropociągów przebiegających pod dnem potoku Młynówka w związku z planowanym przedsięwzięciem pn. ,,Budowa wału/bulwaru przeciwpowodziowego na brzegu lewym i prawym potoku Młynówka na odcinku km ok. 1+900 – km 2+400” na terenie gminy wiejskiej Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie. Od decyzji nie służy odwołanie.

 

Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Strona ma także prawo zrzeczenia się złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Jeżeli wszystkie strony zrzekną się wniosku o ponowne rozpatrzenie niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Skutek ten nastąpi w dniu doręczenia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zrzeczenia przez ostatnią ze stron.

 

Ponadto jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wpis od skargi wynosi 300 złotych.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki

  obwieszczenie 04.10.2018.pdf 61,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się