2019-05-29

Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy.

 

DOK.DOK3.9700.47.2019.                                                                                                              28 maja 2019 r.

PW - 85748

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 131 oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa” Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o złożeniu w dniu 21 maja 2019 r., przez Pana Krzysztofa Romana – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wydania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: DOK.DOK3.9700.90.2018.KPS, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na: usługi wodne i szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Nogat na stopniach hydrotechnicznych w Białej Górze, Szonowie, Rakowcu oraz Michałowie; korzystanie z wód rzeki Nogat do celów energetyki wodnej przez MEW w Szonowie oraz MEW w Michałowie; przerzut wód z rzeki Wisły do rzeki Nogat oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Nogat.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz aktami i wypowiedzieć się co do ich treści w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. D23, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia skutku prawnego doręczenia niniejszej informacji, tj. po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia w tej sprawie.

Załączniki

  obwieszczenie.pdf 173 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się