2020-02-17

Obwieszczenie o oględzinach w terenie

Warszawa, dnia   11   lutego 2020 r.

DOK.DOK3.974.17.2019.US

PW-114496

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a, art. 79 i art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej „Kpa”, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, o planowanym przeprowadzeniu oględzin w terenie w dniu 5 marca 2020 r. od godz. 09.30 w miejscowości Golczewo i Kłęby, w związku z prowadzonym na podstawie art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268
z późn. zm.) postępowaniem w sprawie ustalenia charakteru wód położonych na działkach nr ew. 152/4
i 334/1 obręb Kłęby, gmina Golczewo oraz charakteru wód cieku od źródła na działce nr ew. 152/4 obręb Kłęby, gmina Golczewo do ujścia do Jeziora Okonie, położonego na dz. nr ew. 560/8, obręb Golczewo, gmina Golczewo, województwo zachodniopomorskie. Miejsce spotkania przed rozpoczęciem oględzin – stacja paliw Orlen,  ul. Krótka 7 w Golczewie.

Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa, strony postępowania mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom  oraz składać wyjaśnienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.02.2020 r.
 

Załączniki

  Obwieszczenie o ogl...w terenie.pdf 160,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się