2020-02-25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Warszawa, 25 lutego 2020 r.

DOK.DOK1.972.1.136.2019.MW

PW: 116189    

                                    

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne    (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamiao prowadzonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postępowaniu w sprawie ustalenia linii brzegu potoku Sitniczanka, którego koryto znajduje się na dz. ew. nr 1297/1, 1297/2, 1295 i 1365/1, obr. Rożnowice, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą przesłać informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Informuję, że zapoznanie ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenie się na jego temat możliwe będzie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, w godzinach 9:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr. tel. (22) 583 87 56.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Ponadto informuję, iż według art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny na podstawie art. 41 § 2 Kpa.

Załączniki

  skan obwieszczenia ...6.2019.MW.pdf 68,66 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się